WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інститут приватної власності, право власності і похідні від нього - Курсова робота

Інститут приватної власності, право власності і похідні від нього - Курсова робота

основні ознаки особистої власності і її місце в економічній системі при соціалізмі, розглядаючи таку власність як індивідуальну форму привласнення результатів своєї праці з метою задоволення особистих потреб. При цьому вони визначали особисту власність як особисто придбану своєю працею, що утворює основу особистої свободи'. Таким чином, в марксистсько-ленінському вченні про особисту власність в соціалістичному суспільстві визначальними стали ідеї про її трудове походження і споживчий характер. Саме ці ознаки знаходили своє адекватне відображення в усіх законодавчих актах про право власності громадян радянського періоду. Як правило, громадянам заборонялося набувати у власність засоби виробництва, встановлювалися обмеження щодо використання особистої власності з метою одержання від неї доходів тощо.
Оскільки в дореволюційний період в державно-політичному плані Україна була залежною від Росії, то цілком зрозуміло, що вона не могла в цих умовах мати самостійної правової системи. В післяреволюційний період ця тенденція продовжувала зберігатися. Не стала правова система України повноцінною і в період перебування її як союзної республіки у складі Союзу РСР. Звичайно законодавство цього періоду мало деякі особливості. Однак вони стосувалися другорядних питань. Визначальні ж майнові відносини, в тому числі відносини власності, регулювалися переважно законодавством СРСР.
1. О собственности в СССР -М.: Политиздат, 1990. - 126 с.
Формування правової системи України і СРСР здійснювалося під впливом соціально-політичної обстановки, рішень Комуністичної партії 1. Саме під таким кутом зору висвітлювалися питання держави і права Української РСР в юридичній літературі періоду соціалістичного будівництва. Наприклад в науковій праці "История государства и права Украинской ССР" періодизація становлення держави і права в Україні була сформульована таким чином: 1) "Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції і створення Української радянської держави і права"; 2) "Державний устрій і право Радянської України в умовах іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни"; 3) "Радянська держава і право в період відновлення народного господарства"; 4) "Радянська держава і право в період соціалістичної індустріалізації країни і підготовки суцільної колективізації сільського господарства";
5) "Держава і право в період наступу соціалізму по всьому фронту. Створення колгоспного ладу"; 6) "Держава і право в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства. Перемога соціалізму в СРСР"; 7) "Радянська держава і право в період зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства"; 8) "Радянська держава і право в період Великої Вітчизняної війни"; 9) "Держава і право СРСР в післявоєнний період"; 10) "Держава і право УРСР в період боротьби за потужний підйом народного господарства, за завершення будівництва соціалізму"; 11) "Радянська держава і право в умовах розвинутого соціалістичного суспільства"'.
Інший підхід до періодизації розвитку радянської правової системи застосований в праці "История государства и права России", опублікованої після розпаду СРСР і краху соціалістичного ладу. В ній виділені такі післяреволюційні етапи: 1) "Соціалістична революція в Росії і створення Радянської держави"; 2) "Держава і право в період державно-партійного соціалізму" (1930 - поч. 6О-х років); 3) "Держава і право в умовах кризи соціалізму" 1
Застосовані в обох випадках методи щодо періодизації розвитку правової системи СРСР і України не можуть бути повною мірою використані при висвітленні проблем права власності громадян, оскільки законодавство про власність не завжди зазнавало істотних змін при переході від одного до іншого соціально-політичного етапу соціалістичного будівництва. Тому, на наш погляд, становлення інституту права власності взагалі та права власності громадян, зокрема, необхідно розглядати з врахуванням законотворчих процесів, що здійсню-валися в країні, та особливостей відповідної соціально-політичної обстановки в суспільстві. Звичайно, право власності громадян в соціалістичному суспільстві і в суспільстві з ринковою економікою є категорією несумісною. Першому притаманна особиста власність, другому - приватна.
Особиста власність громадян розпочала своє існування після перемоги в Росії Жовтневої соціалістичної революції та скасування приватної власності (1917 р.) і була практично єдиною правовою формою індивідуального привласнення громадянами матеріальних благ близько 70 років. Водночас процес формування права особистої власності проходив досить неоднозначно. Загалом тут можна виділити кілька його етапів, кожний з яких має певні відносно самостійні підетапи.
1917-1937 рр. - період зародження особистої власності при збереженні обмеженої дрібної приватної власності (переважно в час дії так званої політики НЕПУ) за створення мінімальних правових засад регулювання відносин особистої власності і її конституційного оформлення. В політичному аспекті в межах цього періоду створюються засади Радянської держави та завершується боротьба за соціалізм.
1936-1961 рр. - період утвердження особистої власності як єдиної форми привласнення громадянами матеріальних благ, пошуку шляхів правового регулювання відносин власності та створення передумов для розробки нового цивільного законодавства. В цей час партійно-державний апарат спрямовує зусилля суспільства на завершення будівництва соціалізму.
1961 - кінець 80-х років - період створення і дії повноцінного інституту права власності на базі Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік та цивільних кодексів союзних республік. Функціонування такого правового інституту відбувається в умовах "розвинутого соціалізму" та. "перебудови" (за сучасними оцінками - в умовах кризи соціалізму). Заради справедливостінеобхідно зазначити, що вже в кінці 80-х років закладалися юридичні та економічні передумови народження права приватної власності громадян.
1. Правоведение 90 г. - №4 Толстой Ю. К. Собственность и пр. Собственности в условиях перестройки.
Неоднозначно розвивалися також процеси по формуванню приватної власності та її правового оформлення. Незважаючи на те, що підвалини для цього закладалися в умовах "перебудівного" періоду, віддік її реального виникнення, на наш погляд, необхідно вести з 1990 р.
3. СУБ'ЄКТИ І ЗАСОБИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.
1. Селіванов В. Проблеми трансформації власності права в Україні // Віче - 1997. №6. - С. 86-100.
2. Приходько И. А. Молодому предпринимателю - М.: Мол. гвардия, 1991. - 189 с.
Суб'єктами права власності в Україні визнаються - народ України, громадяни, юридичні особи і держава. У відповідності зі ст.3 Закону України "Про власність" від 07.02.91 р. суб'єктами права власності можуть бути також інші держави, їхні юридичні особи, спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав та особи без громадянства. Для забезпечення здійснення підприємницької діяльності законодавство допускає об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та утворення на цій основі змішаних форм власності; у тому числі власності спільних підприємств за участю юридичних осіб та громадян інших держав.
Усі засоби придбання права власності, визначені у законодавстві і поділяються на первинні та похідні. ПЕРВИННИМИ є такі засоби, коли право власності виникає

 
 

Цікаве

Загрузка...