WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зберігання (пошукова робота) - Реферат

Зберігання (пошукова робота) - Реферат

володiльцем заставного свiдоцтва за платiж усiєї суми, забезпеченої за ним.
4. Володiлець складського та заставного свiдоцтва має право вимагати видачi товару частинами. При цьому в обмiн на первiснi свiдоцтва йому видаються новi свiдоцтва на товар, що залишився на складi.
§ 3. Спецiальнi види зберiгання
Стаття 986. Зберiгання речi у ломбардi
1. Договiр зберiгання речi, прийнятої ломбардом вiд фiзичної особи, оформляється видачею iменної квитанцiї.
2. Цiна речi визначається за домовленiстю сторiн.
3. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь поклажодавця за свiй рахунок речi, прийнятi на зберiгання у повнiй сумi їх оцiнки.
Стаття 987. Продаж речi, яку поклажодавець не забрав iз ломбарду
1. Рiч, яку поклажодавець не забрав iз ломбарду пiсля спливу трьох мiсяцiв вiд дня закiнчення строку договору зберiгання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.
2. Iз суми виторгу, одержаної вiд продажу речi, вираховується плата за зберiгання та iншi платежi, якi належить зробити ломбардовi. Залишок суми виторгу повертається поклажодавцевi.
Стаття 988. Зберiгання цiнностей у банку
1. Банк може прийняти на зберiгання документи, цiннi папери, дорогоцiннi метали, камiння, iншi коштовностi та цiнностi.
2. Банк може бути уповноважений поклажодавцем на вчинення правочинiв з цiнними паперами, прийнятими на зберiгання.
3. Укладення договору зберiгання цiнностей у банку засвiдчується видачею банком поклажодавцевi iменного документа, пред'явлення якого є пiдставою для повернення цiнностей поклажодавцевi.
Стаття 989. Договiр про надання iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком
1. Банк може передати поклажодавцевi iндивiдуальний банкiвський сейф (його частину або спецiальне примiщення) для зберiгання у ньому цiнностей та роботи з ними.
2. Банк видає поклажодавцевi ключ вiд сейфа, картку, що iдентифiкує поклажодавця, iнший знак або документ, що посвiдчує право його пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього цiнностей.
3. Банк приймає вiд поклажодавця цiнностi, контролює їх помiщення у сейф та одержання їх iз сейфа.
Стаття 990. Договiр про надання iндивiдуального банкiвського сейфа, що не охороняється банком
1. До договору про надання банкiвського сейфа особi без вiдповiдальностi банку за вмiст сейфа застосовуються положення цього Кодексу про майновий найм (оренду).
Стаття 991. Зберiгання речей у камерах схову органiзацiй, пiдприємств транспорту
1. Камери схову загального користування, що перебувають у вiданнi органiзацiй, пiдприємств транспорту, зобов'язанi приймати на зберiгання речi пасажирiв та iнших осiб незалежно вiд наявностi у них проїзних документiв.
2. На пiдтвердження прийняття речi на зберiгання до камери схову (крiм автоматичних камер) поклажодавцевi видається квитанцiя або номерний жетон.
3. Збитки, завданi поклажодавцевi внаслiдок втрати, нестачi або пошкодження речi, зданої до камери схову, вiдшкодовуються протягом доби з моменту пред'явлення вимоги про їх вiдшкодування у розмiрi суми оцiнки речi, здiйсненої при переданнi її на зберiгання.
4. Строк, протягом якого камера схову зобов'язана зберiгати рiч, встановлюється правилами, що видаються вiдповiдно до транспортних кодексiв (статутiв), або за домовленiстю сторiн. Якщо сторона не забрала рiч у встановленi строки, камера схову зобов'язана зберiгати її протягом трьох мiсяцiв. Зi спливом цього строку рiч може бути продана у порядку, встановленому законом.
5. У разi втрати квитанцiї або номерного жетона рiч, здана до камери схову, видається поклажодавцевi iз наданням доказiв належностi йому цiєї речi.
6. До договору про зберiгання речi в автоматичних камерах схову застосовуються положення цього Кодексу про майновий найм (оренду).
Стаття 992. Зберiгання речей у гардеробi органiзацiї
1. Якщо рiч здана у гардероб органiзацiї, зберiгачем є ця органiзацiя. Зберiгач речi, зданої до гардеробу, незалежно вiд того, чи здiйснюється зберiгання за плату або безоплатно, зобов'язаний вжити усiх необхiдних заходiв щодо забезпечення схоронностi речi.
2. Положення цiєї статтi застосовуються у разi зберiгання верхнього одягу, головних уборiв у мiсцях, спецiально вiдведених для цього, в закладах охорони здоров'я та iнших закладах.
Стаття 993. Зберiгання речей пасажира пiд час його перевезення
1. Перевiзник зобов'язаний забезпечити схороннiсть валiзи (сумки), особистих речей пасажира (крiм дорогоцiнностей та грошей), якi пасажир перевозить у вiдведеному мiсцi.
Стаття 994. Зберiгання речей у готелi
1. Готель вiдповiдає за схороннiсть речей, внесених до готелю особою, яка проживає у ньому. Рiч вважається такою, що внесена до готелю, якщо вона передана працiвникам готелю або знаходиться у вiдведеному для особи примiщеннi.
2. Готель вiдповiдає за втрату грошей, iнших цiнностей (цiнних паперiв, коштовностей) лише за умови, що вони були окремо переданi готелю на зберiгання.
3. У разi втрати чи пошкодження речi особа зобов'язана негайно повiдомити про це готель. Якщо до закiнчення строку проживання особа не пред'явила свої вимоги до готелю, вважається, що її речi не були втраченi чи пошкодженi.
4. Положення цiєї статтi застосовуються до зберiгання речей фiзичних осiб у гуртожитках, мотелях, будинках вiдпочинку, пансiонатах, санаторiях та iнших органiзацiях, у примiщеннях яких особа тимчасово проживає.
Стаття 995. Зберiгання речей, що є предметом спору
1. Двi або бiльше осiб, мiж якими виник спiр про право на рiч, можуть передати цю рiч третiй особi, яка бере на себе обов'язок пiсля вирiшення спору повернути рiч особi, якiй вона буде присуджена судом або за погодженням усiх осiб, мiж якими є спiр.
2. Рiч, яка є предметом спору, може бути передана на зберiгання за рiшенням суду. Зберiгачем уцьому разi може бути особа, призначена судом, або особа, визначена за домовленiстю сторiн, мiж якими є спiр. Рiч передається не зберiгання iншiй особi за її згодою, якщо iнше не встановлено законом. Зберiгач має право на плату за рахунок сторiн, мiж якими є спiр.
Стаття 996. Зберiгання автотранспортних засобiв
1. Якщо зберiгання автотранспортних засобiв здiйснюється суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, такий договiр є публiчним.
2. За договором зберiгання транспортного засобу в боксах та гаражах на спецiальних стоянках зберiгач зобов'язується не допускати проникнення в них стороннiх осiб i видати транспортний засiб за першою вимогою поклажодавця. Договiр зберiгання транспортного засобу поширюється також на вiдносини мiж гаражно-будiвельним та гаражним кооперативом i їх членами, якщо iнше не встановлено законом або статутом цього кооперативу. Прийняття автотранспортного засобу на зберiгання посвiдчується квитанцiєю (номером, жетоном).
Стаття 997. Договiр охорони
1. За договором охорони охоронець, який є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, зобов'язується забезпечити недоторканнiсть особи чи майна, якi охороняються. Володiлець майна або особа, яку охороняють, зобов'язанi виконувати передбаченi договором правила особистої та майнової безпеки i щомiсячно сплачувати охоронцю встановлену плату.

 
 

Цікаве

Загрузка...