WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зберігання (пошукова робота) - Реферат

Зберігання (пошукова робота) - Реферат

яка буде передана на зберiгання. Письмова форма договору вважається дотриманою, якщо прийняття речi на зберiгання посвiдчене розпискою, квитанцiєю або iншим документом, пiдписаним зберiгачем.
2. Прийняття речi на зберiгання при пожежi, повенi, раптовому захворюваннi або за iнших надзвичайних обставин може пiдтверджуватися свiдченням свiдкiв.
3. Прийняття речi на зберiгання може пiдтверджуватися видачею поклажодавцевi номерного жетона, iншого знака, що посвiдчує прийняття речi на зберiгання, якщо це встановлено законом, iншими актами цивiльного законодавства або є звичним для цього виду зберiгання.
Стаття 957. Строк зберiгання
1. Зберiгач зобов'язаний зберiгати рiч протягом строку, встановленого у договорi зберiгання.
2. Якщо строк зберiгання у договорi зберiгання не встановлений i не може бути визначений, виходячи з його умов, зберiгач зобов'язаний зберiгати рiч до пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення.
3. Якщо строк зберiгання речi визначений моментом пред'явлення поклажодавцем вимоги про її повернення, зберiгач має право зi спливом звичайного за цих обставин строку зберiгання, вимагати вiд поклажодавця забрати цю рiч у розумний строк.
Стаття 958. Правовi наслiдки вiдмови поклажодавця вiд передання речi на зберiгання
1. Зберiгач, який зобов'язався прийняти в майбутньому рiч на зберiгання, не має права вимагати її передання на зберiгання.
2. Поклажодавець, який не передав рiч на зберiгання, зобов'язаний вiдшкодувати зберiгачевi збитки, завданi йому у зв'язку з тим, що зберiгання не вiдбулося, якщо вiн в розумний строк не попередив зберiгача про вiдмову вiд договору зберiгання.
Стаття 959. Обов'язок прийняти рiч на зберiгання
1. Професiйний зберiгач, який зберiгає речi на складах (у камерах, примiщеннях) загального користування, не має права вiдмовитися вiд укладення договору зберiгання за наявностi у нього такої можливостi.
2. Зберiгач звiльняється вiд обов'язку прийняти рiч на зберiгання, якщо у зв'язку з обставинами, якi мають iстотне значення, вiн не може забезпечити її схоронностi. Якщо рiч мала бути передана на зберiгання в майбутньому, зберiгач звiльняється вiд обов'язку прийняти рiч на зберiгання, якщо у зв'язку з обставинами, якi мають iстотне значення, вiн не може забезпечити її схоронностi.
Стаття 960. Зберiгання речей, визначених родовими ознаками
1. За згодою поклажодавця зберiгач має право змiшати речi одного роду та однiєї якостi, якi переданi на зберiгання.
Стаття 961. Обов'язок зберiгача щодо забезпечення схоронностi речi
1. Зберiгач зобов'язаний вживати усiх заходiв, встановлених договором, законом, iншими актами цивiльного законодавства, для забезпечення схоронностi речi.
2. Якщо зберiгання здiйснюється безоплатно, зберiгач зобов'язаний пiклуватися про рiч, як про свою власну.
Стаття 962. Виконання договору зберiгання
1. Зберiгач зобов'язаний виконувати свої обов'язки за договором зберiгання особисто.
2. Зберiгач має право передати рiч на зберiгання iншiй особi у разi, якщо вiн вимушений це зробити в iнтересах поклажодавця i не має можливостi отримати його згоду. Про передання речi на зберiгання iншiй особi зберiгач зобов'язаний своєчасно повiдомити поклажодавця.
3. У разi передання зберiгачем речi на зберiгання iншiй особi умови договору зберiгання є чинними, i первiсний зберiгач вiдповiдає за дiї особи, якiй вiн передав рiч на зберiгання.
Стаття 963. Користування рiччю, переданою на зберiгання
1. Зберiгач не має права без згоди поклажодавця користуватися рiччю, переданою йому на зберiгання, а також передавати її у користування iншiй особi.
Стаття 964. Змiна умов зберiгання
1. Зберiгач зобов'язаний негайно повiдомити поклажодавця про необхiднiсть змiни умов зберiгання речi i отримати його вiдповiдь. У разi небезпеки втрати, нестачi або пошкодження речi зберiгач зобов'язаний змiнити спосiб, мiсце та iншi умови її зберiгання, не чекаючи вiдповiдi поклажодавця.
2. Якщо рiч пошкоджена або виникли реальна загроза її пошкодження чи iншi обставини, що не дають змоги забезпечити її схороннiсть, а вжиття заходiв з боку поклажодавця очiкувати неможливо, зберiгач має право продати рiч або її частину. Якщо зазначенi обставини виникли з причин, за якi зберiгач не вiдповiдає, вiн має право вiдшкодувати свої витрати з суми виторгу, одержаної вiд продажу речi. Наявнiсть зазначених обставин доводиться зберiгачем.
Стаття 965. Плата за зберiгання
1. Плата за зберiгання та строки її внесення встановлюються договором зберiгання.
2. Якщо зберiгання припинилося достроково через обставини, за якi зберiгач не вiдповiдає, вiн має право на пропорцiйну частину плати.
3. Якщо поклажодавець пiсля закiнчення строку договору зберiгання не забрав рiч, вiн зобов'язаний внести плату за весь фактичний час її зберiгання.
4. Установчим документом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне зберiгання речi.
Стаття 966. Вiдшкодування витрат на зберiгання
1. Витрати зберiгача на зберiгання речi можуть бути включенi до плати за зберiгання.
2. Витрати, якi сторони не могли передбачити при укладеннi договору зберiгання (надзвичайнi витрати), вiдшкодовуються понад плату, яка належить зберiгачевi.
3. При безоплатному зберiганнi поклажодавець зобов'язаний вiдшкодувати зберiгачевi здiйсненi ним витрати на зберiгання речi, якщо iнше не встановлено договором або законом.
Стаття 967. Обов'язок поклажодавця забрати рiч пiсля закiнчення строку зберiгання
1. Поклажодавець зобов'язаний забрати рiч вiд зберiгача пiсля закiнчення строку зберiгання.
Стаття 968. Обов'язок зберiгача повернути рiч
1. Зберiгач зобов'язаний повернути поклажодавцевi рiч, яка була передана на зберiгання або вiдповiдну кiлькiсть речей того ж роду та тiєї ж якостi.
2. Рiч має бути повернена поклажодавцю в такому станi, в якому вона була прийнята на зберiгання, з урахуванням змiни її природних властивостей. Зберiгач зобов'язаний передати плоди та доходи, якi були ним одержанi вiд речi.
3. Тотожнiсть речi, яка була прийнята на зберiгання, i речi, яка була повернута поклажодавцевi, може пiдтверджуватися свiдченням свiдкiв.
Стаття 969. Вiдповiдальнiсть зберiгача за втрату (нестачу) або пошкодження речi
1. За втрату (нестачу) або пошкодження речi, прийнятої на зберiгання, зберiгач вiдповiдає на загальних пiдставах.
2. Професiйний зберiгач вiдповiдає за втрату (нестачу) або пошкодження речi, якщо не доведе, що це сталося внаслiдок непереборної сили, або через такi властивостi речi, про якi зберiгач, приймаючи її на зберiгання, не знав i не мiг знати, або внаслiдок умислу чи грубої необережностi поклажодавця.
3. Зберiгач вiдповiдає за втрату (нестачу) або пошкодження речi пiсля закiнчення строку зберiгання лише за наявностi його умислу або грубої необережностi.
Стаття 970. Вiдшкодування збиткiв, завданих поклажодавцевi
1. Збитки, завданi поклажодавцевi втратою (нестачею) або пошкодженням речi, вiдшкодовуються зберiгачем:
1) у разi втрати та нестачi речей - у розмiрi їх вартостi;
2) у разi пошкодження речi - у розмiрi суми, на яку знизилася її вартiсть.
2. Якщо внаслiдок пошкодження речi

 
 

Цікаве

Загрузка...