WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та сутність права - Курсова робота

Поняття та сутність права - Курсова робота

правові принципи називають головні засади, основи, начала, на підставі яких будується система права. По суті без них неможливо свідомо створити нову систему права. Ігнорування їх в процесі правотворчості може привести до протиріч в системі права, що буде негативно впливати на реалізацію права.
Правових принципів і принципів права надзвичайно бага-то. Найбільш повну класифікацію принципів права дав Л.С. Явіч. Існує ціла ієрархія принципів права, в якій існує пев-на система і субординація. Правові принципи і принципи права постійно знаходяться в діалектичному розвитку і формуванні. Наприклад, принципи правової держави виникли задовго до побудови правової держави і лише в процесі створення нового законодавства в Україні знайшли своє відображення.
Всі принципи права можна поділити на загальносоціальні і спеціально-юридичні. До перших відносяться: економічні, політичні, соціальні, ідеологічні, етичні або моральні. Існують основні принципи права, які мають загальний характер і конкретизуються в принципах кожної галузі права і зако-нодавства. Крім того, спеціально-юридичні принципи поді-ляються на галузеві і міжгалузеві. Окремо виділяють принципи правотворчі, правосуддя, правосвідомості, які тісно пов'язані із основними принципами права і підлягають са-мостійному аналізу.
Нині ми відмовляємося від загальносоціальних принципів, характерних для авторитарної системи держави і права: від класового підходу до права, від пріоритету і верховенства Держави над особою, від верховенства класових цінностей над загальнолюдськими, від верховенства держави над гро-мадянським суспільством. І навпаки, переходимо до нових принципів: пріоритету загальнолюдських цінностей над кла-совими, верховенства громадянського суспільства над дер-жавою, верховенства правових законів над політичною і фізичною силою держави, різноманітність і рівноправність РІЗНИХ форм власності; свободи підприємницької діяльності, пріоритету прав і свобод людини над правами держави, а ще точніше паритету прав і обов'язків держави і особи. Загальна теорія права вивчає основні (головні) принципи права. До них можна віднести:
1) повновладдя народу;
2) принципи розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову;
3) відповідальність держави перед людиною і суспільством. і навпаки, людини перед державою;
4) верховенство права і Конституції над всіма законами і підзаконними нормативними актами;
5) принцип законності;
6) принцип демократизму;
7) принцип справедливості;
8) принцип гуманізму;
9) громадяни здійснюють свої права за принципом "доз-волено все, що не заборонено законом", а держава за прин-ципом: "дозволено лише те, що визначене законом".
Серед основних принципів права виділяють правові пре-зумпції і аксіоми. Правові аксіоми - це такі ідеї, положен-ня, які сприймаються без доведення. Правові презумпції - це такі ідеї, які припускають їх істинність без доведення, іншими словами - це припущення. Аксіоми і презумпції дуже важко відрізнити. Серед них можна виділити такі:
- право існує в трьох формах: нормативні акти, право-відносини і правосвідомість;
- всяка діяльність, яка не заборонена законом, дозволе-на;
- закон зворотної сили не має, якщо інше не встановлено законом;
- закон, який встановлює чи посилює кримінальну відпо-відальність, зворотної сили не має;
- незнання закону не звільняє від юридичної відповідальності;
- презумпція невинності: ніхто не може бути визнаним винним в здійсненні злочину, а також притягнутий до кри-мінальної відповідальності інакше, як за вироком суду;
- ніхто не зобов'язаний сам себе звинувачувати;
- тягар, обов'язок доведення по кримінальних справах лежить на державі, а по цивільних справах - на позивачеві;
- ніхто не може бути суддею в своїй справі;
- не може бути два покарання за одне й те ж правопору-шення;
- закон хоч і суворий, але закон;
- немає прав без обов'язків, як і обов'язків без прав;
- як ми відносимося до природи, так і вона до нас;
- хай буде вислухана й інша сторона при здійсненні пра-восуддя.
Знання основних і галузевих принципів права, аксіом і презумпцій дозволяє юристам і всім громадянам краще орі-єнтуватись в діючому законодавстві і вирішувати справи, особливо коли потрібно застосовувати аналогію права.
Функції права.
Суть права конкретизується і проявляється через його Функції, функції права - це основні напрямки його впливу на людину і суспільство. Через функції права можна визначити, яку роль відіграє право в суспільстві, як держава використо-вує своє законодавство, з якою метою. Всі функції права можна поділити на загальносоціальні і спеціально-юридичні.
Залежно від сфери впливу на суспільні відносини, завдання і цілі права можна виділити такі функції: економічна, політична, соціальна, екологічна, ідеологічна, гуманістична, організаторська, управлінська, орієнтаційна та інші.
До спеціально-юридичних функцій відносяться: регулююча (статична і динамічна), охоронна. Регулююча функція права має своїм завданням регулювати суспільні відносини. Наприклад, норми трудового права регулюють питання ук-ладання, розірвання трудового договору, переведення на іншу роботу, час роботи і час відпочинку, дисципліну тощо.
Регулююча функція поділяється на статичну і динамічну. При допомозі статичної функції держава закріплює ті чи інші суспільні відносини. Наприклад, Конституція України закріплює основи державного і суспільного ладу, систему державних органів тощо. Динамічна функція, регулюючи суспільні відносини, разом із тим стимулює розвиток тих чи інших відносин. Наприклад, норми цивільного права не тільки закріплюють форми власності, але і стимулюють розвиток економічних відносин. Охоронна функція права зводиться до того, що при допомозі права держава охороняє всі соціальні цінності суспільства.
Право і суспільство.
Право відіграє дуже важливу роль в суспільному житті для особи, держави і суспільства. Якби не існувалоправа, то в суспільстві була б анархія, безладдя, або стосунки між людьми вирішувались би з позиції сили. Мораль і інші соціальні норми поки не можуть замінити нормативно-правові акти, які видаються державою.
При допомозі права держава і суспільство юридичне закріплюють рівність і рівноправ'я громадян. Право регламентує свободу діяльності і поведінки особи й інших суб'єктів суспільних відносин. Право регламентує всю систему юридичних прав, свобод і обов'язків особи, які можна класифікувати на 5 груп: фізичні (життєві), особистісні, культурні (гуманітарні), економічні і політичні. При допомозі права регламентується організація і діяльність суб'єктів економічних відносин - підприємств, кооперативів, фермерських господарств тощо. Воно регламентує також організацію і функціонування політичних партій, громадських організацій, трудових колективів і т.п.
Право в формі правових звичаїв як природне право з'яви-лось задовго до виникнення держави. Разом із тим, право як юридичне явище виникає одночасно із державою на відміну від природного права. З моменту виникнення держава почала пристосовувати правові звичаї до нових економічних і політичних відносин і видавати законодавчі акти для регу-лювання нових суспільних відносин.
В своєму походженні, стабільності, недоторканості, в розвитку, удосконаленні, зміні, авторитетності і престижі право залежить від держави, оскільки державна влада є основ-ним творцем права.
Держава також залежить від права: у своїй організації, побудові, структурі, вдосконаленні і розвитку. Держава виконує свої завдання і функції, опираючись на систему права і законодавства, так як закони регламентують діяльність держави, її органів і посадових осіб. Держава безпосередньо зв'язана з правом і залежить від нього, і навпаки, система права і законодавства залежить від держави. Цей зв'язок проявляється в правотворчій, правоохоронній і правореалізаційній функціях.
Право і матеріально-суспільні відносини.
Право надзвичайно

 
 

Цікаве

Загрузка...