WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні закономірності виникнення держави та права - Курсова робота

Загальні закономірності виникнення держави та права - Курсова робота

(XIX ст.).
Патріархальна теорія виходить з того, що держава походить від родини. Є -результатом розростання родини.
Держава, по Аристотелю, є не тільки продуктом природного розвитку, але І вищою формою людського спілкування. Вона охоплює собою всі інші форми спілкування (родину, селища). У ній останні досягають своєї кінцевої мети -"благого життя". У ній же знаходить своє звершення і політична природа людини.
Державна влада, на думку прихильників патріархальної теорії, є не що інше, як продовження батьківської влади. Влада государя, монарха - це патріархальна влада глави родини. Патріархальна теорія служила в середні століття обґрунтуванням абсолютної ("отеческой") влади монарха.
Договірна теорія. Теорія договірного походження держави і права пояснює походження держави суспільним договором - результатом розумної волі народу, на основі якого відбулося добровільне об'єднання людей для кращого забезпечення волі і взаємних інтересів. Окремі положення цієї теорії розвивалися в V-IV століттях до н.е. софістами в Стародавній Греції. "Люди, ті, що зібралися тут! - звертався до своїх співрозмовників один з них (Гіппій 460 -400 р. до н.е.) - Я вважаю, що ви всі отут родичі, свояки і співгромадяни по природі, а не за законом: адже подібне родинно подібному по природі. Закон же, пануючий над людьми, примушує до багато чого, що огидно природі"1.
Основою даної теорії є положення про те, що державі передував природний стан людини. Умови життя людей і характер людських взаємин у природному стані уявлялися не однозначним чином. Гоббс бачив природний стан у царині особистої волі, що веде до "війни всіх проти всіх"? . Руссо вважав, що це є мирне ідеалістичне первісне царство вол І. Локк писав, що природний стан людини - у її необмеженій волі.
Прихильники природного права вважають державу результатом юридичного акту - суспільного договору, що є породженням розумної волі народу, людським заснуванням чи навіть винаходом. Тому дана теорія зв'язується з механічним уявленням про походження держави, що виступає як штучний здобуток свідомої волі людей, погодившихся з'єднатися заради кращого забезпечення волі і порядку.
Гольбах,наприклад, визначав суспільний договір як сукупність умов
1 Марченко М.Н. Теория государства й права. - М.: Зерцало. - 1996. - с. 9.
2ГоббеТ. Сочинения. В 2-х томах. - М. - 1991.- Ґ. 2. -с. 94.
для організації і збереження суспільства. Дідро суть свого розуміння суспільного договору виклав у такий спосіб: "Люди швидко здогадувалися, - писав він,- що якщо вони будуть продовжувати користатися своєю волею, своєю незалежністю і нестримно віддаватися своїм пристрастям, то положення кожної окремої людини стане більш нещасливим, чим якби він жив окремо; вони усвідомили, що кожній людині потрібно поступитися частиною своєї природної незалежності і скоритися волі, що представляла б собою волю всього суспільства і була б, так сказати, загальним центром і пунктом єднання всіх їх воль і всіх їхніх сил. Таке походження держав"1.
Класичне обґрунтування договірна теорія одержала в працях Руссо. Виходячи з історичного досвіду він прийшов до висновку, що правителі стали дивитися на державу як на свою власність, а на громадян як на рабів. Вони стали деспотами, гнобителями народу. Деспотизм, по Руссо, вищий і крайній прояв суспільних розходжень: нерівності багатих і бідних як наслідку приватної власності; нерівності сильних і слабких як наслідку влади; нерівності панів і рабів як наслідку попрання законної влади владою сваволі. Ця нерівність стає причиною нової негативної рівності: перед деспотом усі рівні, тому що кожний дорівнює нулю. Але це уже не стара природна рівність первісних людей, а рівність як перекручування природи.
Руссо вважає, що в інтересах створення правомірного державного устрою і відновлення щирої рівності і волі треба укласти вільний суспільний договір. Головна задача цього договору полягає в тому, щоб "знайти таку форму асоціації, що захищала й охороняла б загальною сукупною силою особистість і майно кожного учасника й у якій кожен, з'єднуючись з усіма, корився б, однак, тільки самому собі і залишався б таким же вільним як він був раніш" .
Обґрунтовуючи договірну теорію Руссо відзначає: "Кожний з нас віддає ___________________________
1 Дидро Д. Сочинения. - М., 1939. - Т. 7 -с. 189.
2 Руссо Ж -Ж. О причинах неравенства. - М., 1977. - с. 87.
3 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. - М., 1988. -с. 13.
свою особистість і усю свою міць під верховне керівництво загальної волі, і ми разом приймаємо кожного члена як нероздільну частину цілого"3.
Влада монарха є похідною не від божого провидіння, а від самих людей.
Дана теза, покладена в основу договірної теорії походження держави, була
найбільше яскраво і докладно розвинута Полем Гольбахом (1723 - 1789 p.p.) у
його роботі "Священная зараза или естественная история суеверия".
Аналогічних поглядів на природу влади і держави дотримувалися й інші прихильники і послідовники договірної теорії походження даних інститутів.
Заперечуючи ідеї божественного походження держави і права, Олександр Радищев (1749 - 1802 р.р) вважав, що держава виникає не як результат деякого божественного провидіння, а як наслідок мовчазного договору членів суспільства з метою спільного захисту слабких і пригноблених. Держава, на його думку, є велика махина, ціль якої є блаженство громадян.
Джон Локк (1632 - 1704 p.p.) виходив з того, що всяке мирне утворення держав мало у своїй основі згоду народу. Говорячи у відомій роботі "Два трактати про правління" з приводу того, що "з державами відбувається те саме, що і з окремими людьми: вони звичайно не мають ніякого уявлення про своє народження і дитинство", Локк разом з тим докладно розвивав ідеї щодо того, що об'єднання в єдине політичне суспільство може І повинне відбуватися не інакше, як за допомогою однієї лише згоди. А це, на думку автора, і є весь той договір, що існує чи повинний існувати між особистостями, що вступають у чи державу.
Питання про те, що собою представляє суспільний договір, яким повинен бути його зміст і призначення, так само як і багато аналогічних питань одержали найбільш яскраве і ґрунтовне висвітлення в ряді трактатів Жана-Жака Руссо (1712 -1778 p.p.) і особливо в його знаменитій праці "Про Суспільний договір".
Основна задача, що покликана вирішувати Суспільний договір, складається на думку Руссо, у тому, щоб "знайти таку форму асоціації, що захищає й огороджує всією загальною силою особистість і майно кожного з членів

 
 

Цікаве

Загрузка...