WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система права - Курсова робота

Система права - Курсова робота

розвитку основних його структур.
У галузевій структурі законодавства процес диференціації викликає відокремлення деяких галузей у самостійні формування нових суспільних відносин і потребу у їх правовій регламентації та ін.
Інтеграція у межах ієрархічної системи законодавства вимагає підвищення ролі закону в системі законодавства; реалізації потреби у прийнятті підзаконних актів на основі та для виконання закону реалізації принципу верховенства закону; законодавчого закріплення свобод особи і найважливіших аспектів життя суспільства; значного впливу на розвиток законодавства України норм міжнародного права.
Процес інтеграції галузевої структури законодавства відбувається шляхом збільшення кількості комплексних і суміжних інститутів та галузей; ліквідації прогалин у системі законодавства; єдиного роіуміння тлумачення актів. Отже, двоєдиний процес розвитку сфери правового регулювання безпосередньо впливає на процеси диференціації, інтеграції системи законодавства в Україні.
Систематизація законодавства
Розбіжності у часі і суб'єктах нормотворчості, наявність значної кількості нормативно-правових актів і умов зумовлюють необхідність їх упорядкування, погодження, усунення протиріч, тобто систематизації. Систематизація нормативно-правових актів - це діяльність щодо впорядкування і удосконалення нормативно-правових актів, зведення їх у певну внутрішньо злагоджену систему. Необхідність систематизації законодавства полягає в ефективному здійсненні правотворчої діяльності, зокрема, виявленні причин протиріч, невідповідностей у нормативному регулюванні та їх усуненні, а також застосуванні й реалізації нормативно-правових актів і умов. Систематизація законодавства спрямована і на поліпшення інформаційного впливу права на правосвідомість його суб'єктів.
Існує три різновиди систематизації законодавства: інкорпорація, кодифікація і консолідація. Інкорпорація нормативно-правових актів - це спосіб систематизації, за яким здійснюється зовнішнє їх упорядкування, а зміст не змінюється. При інкорпорації нормативно-правові акти і угоди об'єднують у зібрання за хронологічним, алфавітним, предметним чи якимось іншим порядком. Інкорпорація поділяється на: 1) офіційну, що здійснюється суб'єктами, які ухвалили акт, чи спеціально на те уповноваженими ("Відомості Верховної Ради України"); 2) неофіційну, що здійснюється іншими суб'єктами (видавництвами, навчальними закладами, громадянами).
Кодифікація - це спосіб систематизації, за яким здійснюється така обробка нормативно-правових актів, що певною мірою змінює їх структуру (погоджує, усуває протиріччя, об'єднує і т. ін.). Як результат кодифікації є новий нормативно-правовий акт (кодекс, інструкція, положення і т. ін.). Кодифікація має тільки офіційний характер і поділяється на: 1) загальну, в результаті чого утворюється кодифікований нормативний акт з основних галузей права (Звід законів); 2) галузеву, що охоплює нормативно-правові акти певної галузі законодавства (основи законодавства, кодекси); 3) міжгалузеву та підгалузеву (інституційну), що відповідно поширюється на декілька галузей (Повітряний кодекс) чи інститутів.
Консолідація - це така форма систематизації, в процесі якої десятки, а іноді і сотні нормативних актів по одному питанню об'єднаються в один укрупнений акт. Такий акт затверджується правотворчім органом в якості нового джерела законодавства, а попередні розрізнені акти втрачають силу. Консолідація - це своєрідний вид правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий акт не змінює змісту правового регулювання, не вносить змін в діюче законодавство.
ВИСНОВОК
З викладеного у курсовій роботі можна зробити висновок про наступне. Система права - об'єктивно зумовлена внутрішня організація права певного суспільства, яка полягає в єдності і узгодженості юридичних норм, а також передбачає їх поділ на галузі та інститути.
Галузь права - це система правових норм, яка регулює специфічним методом якісно однорідну сферу суспільних відносин.
Інститут права - це система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин.
ОЗНАКИ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬ СИСТЕМУ ПРАВА ВІД СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА
Система права: Система законодавства:
- первинним елементом є юриди- - первинним елементом є нор-
чні норми; мативпо-правові приписи;
- формується цілком об'єктивно; - є результатом цілеспря-
мованої діяльності певних
суб'єктів, а тому й залежить
від інтересів держави, потреб
юридичної практики, рівня
розвитку юридичної науки, за-
конодавчої техніки;
- має лише галузеву структуру. - має галузеву структуру, ієрархічну,
у федеративних державах - ще й
федеративну структуру
Систематизація нормативно - правових актів _ це
діяльність з впорядкування та вдосконалення нормативних актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості шляхом створення збірників єдиних нормативних актів.
.
Список використаних джерел.
Конституція України - Львів, 1996р.
1.Алексеев С.С. "Держава і право". -Москва, "Юридична літра", 1996 р.
2.Хропанюк Н.В. "Теорія Держави і Права".- Москва, "ДДТ", 1994 р.
3.Піголкин А.С. "Загальна Теорія Права".- Москва, МГТУ ім. Н.Е.
Баумана, 1996р.
4.Рабінович П.М. "Основи загальної теорії держави і права". - Київ,1994р.
5.НастюкМ."Правознавство".- Львів "Світ", 1994р.
6.Копейчиков В.В. "Правознавство". - Київ "Інтер", 1998р.
7.Усенко І.Б. "Основи правознавства". - Київ "Ірпінь", 1999р.
8.Копейчиков В.В. "Загальна теорія держави і права". - Київ "Юрінком", 1997р.
9.Олійник А.Ю., Гусарєв С.Д., Слюсаренко О.Л. "Теорія Держави і права України". -Київ "Юрінком-Інтер", 2001р
10 .Назаренко Є.В. "Теорія держави і права". - Київський держ.ун-т., 1988р. 11.Лазарєв В.В. "Загальна теорія права і держави". -Москва, 1996р.
І2.Лівшиць Р.З. " Сучасна теорія права". - Москва ,1996р.
13.Марченко М.Н. "Теорія держави і права". - Москва 1996р.
І4.Патолкин А.С. "Загальна теорія права". - Москва 1995р.
І5.Колодій А., Копейчіков В., Тихомиров А., Лисенков С. "Теорія держави і права"-Київ "Юрінфом", 1996р.
16.Сурилов А.В. "Теорія держави і права" Навч.посіб.-К.-Одеса"Вища школа", 1989р.

 
 

Цікаве

Загрузка...