WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток теорії і розподілу влади (пошукова робота) - Реферат

Розвиток теорії і розподілу влади (пошукова робота) - Реферат

відповідно до Конституції віднесені до відання Палати депу- татів і Сенату.
Кожна Палата може брати до свого розгляду будь-які питан- ня, відне- сені до повноважень Національних Зборів, крім тих, що належать до повноважень іншої Палати.
За статтею 85 до повноважень Палати депутатів належать:
1) надання згоди на призначення Президентом України Прем'їр-міністра України; 2) розгляд і прийняття рішення щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України; 3) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції; 4) затвердження найважливіших загальнодержав- них програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 5) схва- лення рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та про одержання Україною позик від інозем- них держав, банків та міжнародних фінансових організацій, а також здійснення контролю за їх використанням; 6) затвердження загальної структури, чисельності Збройних Сил України, Прикор- донних військ України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства; 7) призначення на посаду і звільнення з посади Голови Рахунко- вої палати та половини її членів; 8) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Національних Зборів України у правах людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан захисту прав і свобод людини в Україні; 9) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Правління Національного банку України.
За статтею 87 до повноважень Сенату належать:
1) призначення половини складу Конституційного Суду Ук- раїни; 2) призначення на посади та звільнення з посад за по- данням Президента України суддів Верховного Суду України; 3) надання згоди на призначення Президентом України глав диплома- тичних представництв України в інших державах і при міжнарод- них організаціях; 4) призначення на посаду та звільнення з посади заступника Голови Рахункової палати і половини її членів; 5) надання згоди на призначення Президентом України Генерального прокурора; 6) надання згоди на призначення Прези- дентом України Голови Антимонопольного комітету; 7) призначен- ня за поданням Президента України складу Центральної виборчої комісії з виборів Національних Зборів України та Президента України; 8) утворення за поданням Президента України Ради обо- рони України; 9) схвалення рішення про надання військової до- помоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої країни чи допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України; 10) затвердження протя- гом двох днів з моменту звернення указів Президента України про запровадження воїнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, оголошення окремих місцевостей зонами екологічно- го лиха; 11) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до ка- тегорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.
В главі Президент України визначаються головні вихідні повноваження Президента:
За статтею 105 Президент України:
1) забезпечуї державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави; 2) звертаїться з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Національних Зборів про внутрішнї і зовнішнї становище Ук- раїни; 3) представляї державу у міжнародних відносинах, здійснюї загальне керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори і укладаї міжнародні договори Ук- раїни; 4) приймаї рішення про визнання іноземних держав; 5) призначаї за згодою Сенату і звільняї глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних ор- ганізаціях; приймаї вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 6) призначаї всеукраїнський референдум щодо змін Конституції відповідно до статті 157 Конституції; проголошуї всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 7) призначаї вибори до Палат Національних Зборів у строки, передбачені Конституціїю; 8) розпускаї Палату депу- татів у випадках, передбачених статтею 90 Конституції; 9) призначаїза згодою Палати депутатів Прем'їр-міністра України та звільняї його з посади; 10) призначаї за поданням Прем'їр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також глав державних адміністрацій та звільняї їх з посади; 11) призначаї за згодою Сенату Генерального прокурора та звільняї його з посади; 12) призначаї за згодою Сенату Голову Антимоно- польного комітету та звільняї його з посади; 13) утворюї, ре- організовуї та ліквідовуї міністерства та інші центральні ор- гани виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання цих органів; 14) скасовуї акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів ви- конавчої влади та уряду Автономії Крим; 15) ї Верховним Голов- нокомандувачем Збройних Сил України; призначаї і звільняї вище командування Збройних Сил України; 16) входить до Національних Зборів з поданням про оголошення війни та приймаї рішення про використання Збройних Сил у разі збройної аєресії проти Ук- раїни; 17) у випадку загрози нападу, небезпеки державній неза- лежності України приймаї рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воїнного стану в Україні або в окремих її місцевостях; 18) оголошуї в разі необхідності в Ук- раїні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошуї в разі необхідності окремі місцевості України зонами еко- логічного лиха; 19) призначаї половину складу Конституційного Суду України; 20) утворюї суди у визначеному законом порядку; 21) присвоюї вищі військові звання, дипломатичні ранєи, інші спеціальні звання; 22) нагороджуї державними нагородами, засновуї президентські відзнаки і нагороджуї ними; 23) приймаї рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку; 24) здійснюї помилу- вання; 25) створюї для здійснення своїх повноважень консульта- тивні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів виконавчої влади; 26) здійснюї інші повноваження, передбачені Конституціїю.
Президент України на основі і на виконання Конституції і законів України видаї універсали, укази і розпорядження, які обов'язкові до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, пе- редбачених пунктами 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 ціїї статті, скріплюються підписами Прем'їр-міністра України і Міністра, відповідального за його виконання.
Аналіз законодавства, що визначаї статус Президента Ук- раїни свідчить про те, що президентська республіка не ї "вот- чиною", всевладдям президента і не веде до "захоплення" очолю- ваної ним виконавчої влади. Цьому запобігають, крім сказаного вище, юридичні перестороги, безпосередньо закріплені в Консти- туції (Основному Законі) України.

 
 

Цікаве

Загрузка...