WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток теорії і розподілу влади (пошукова робота) - Реферат

Розвиток теорії і розподілу влади (пошукова робота) - Реферат

всеукраїнських референдумів; 25) здійснюї контроль за наданням Україною позик, економічної та іншої допомоги іноземним державам, а також за укладенням угод про державні позики і кредити та за використанням позик і кредитів, одержуваних Україною від іноземних держав; 26) скасовуї правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції і законам України; 27) застосовуї вето щодо указів Президента України у разі невідповідності їх Конституції і законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України. Верховна Рада Ук- раїни передаї на підпис Президентові України прийняті нею за- кони для наступного обнародування. Верховна Рада України розг- лядаї і вирішуї питання, що не належать згідно з чинними нор- мами Конституції України та цим Законом до компетенції органів державної виконавчої чи судової влади, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, а також не ї такими, що вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. Верховна Ра- да України не може делегувати свої повноваження іншим органам, крім випадків, передбачених Конституціїю України та цим Законом.
Так само повноваження Президента України в Конституційно- му договорі визначені статтею 24:
1) виступаї гарантом державного суверенітету, незалеж- ності, недоторканності кордонів, національної безпеки, тери- торіальної цілісності України, додержання Конституції і за- конів України, прав та свобод людини і громадянина; 2) звертаїться з посланнями до народу України; 3) подаї Верховній Раді України щорічні та позачергові доповіді про внутрішню і зовнішню політику України; 4) очолюї систему органів державної виконавчої влади Ук- раїни; 5) створюї, реорганізуї і ліквідуї міністерства, відомства, інші центральні та місцеві органи державної вико- навчої влади в межах коштів Державного бюджету України, приз- начаї (затверджуї) і звільняї з посад керівників цих органів; 6) скасовуї акти центральних і місцевих органів державної ви- конавчої влади України, а також акти органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим у разі їх невідповідності Консти- туції та законам України, а також указам і розпорядженням Пре- зидента України; 7) здійснюї в межах, встановлених законом, управління майном, що перебуваї у загальнодержавній власності; 8) ї Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами України, призначаї і звільняї вище командування Збройних Сил України, вживаї заходів щодо забезпечення обороноздатності держави; 9) очолюї Раду Національної безпеки України та затверджуї її персональний склад; 10) подаї на розгляд Верховної Ради Ук- раїни проект Державного бюджету України та звіт про його вико- нання; 11) спільно з Головою Верховної Ради України подаї кан- дидатуру для призначення Верховною Радою України Голови Конституційного Суду; призначаї половину складу суддів Консти- туційного Суду України; 12) подаї кандидатури для призначення Верховною Радою України на посади Голови Верховного Суду Ук- раїни, Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України, Голови Правління Національного банку Ук- раїни, а також для призначення суддів Верховного Суду України і Вищого арбітражного суду України; 13) призначаї за поданням Міністерства юстиції України, погодженим з Верховним Судом Ук- раїни та Вищим арбітражним судом України, суддів загальних та арбітражних судів; 14) здійснюї зовнішню політику України, ве- де переговори і підписуї міжнародні договори України; призна- чаї і відкликаї дипломатичних представників України в інозем- них державах та при міжнародних організаціях; приймаї вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав; 15) подаї на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо персонального складу Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України та Пре- зидента України; 16) приймаї рішення про визнання іноземних держав; 17) нагороджуї державними нагородами України, присвоюї почесні звання України; засновуї президентські відзнаки і на- городжуї ними; 18) присвоюї вищі військові звання, диплома- тичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини та військові звання суддям військових судів; 19) вирішуї питання прийняття до громадянства і виходу з громадянства України, надання при- тулку іноземним громадянам та особам без громадянства; вживаї заходів щодо захисту інтересів громадян України поза її межа- ми; 20) здійснюї помилування осіб, засуджених судами України; видаї укази про амністію; 21) приймаї рішення про оголошення стану війни, запровадження воїнного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях у разі воїнного нападу або загрозивоїнного нападу на Україну, рішення про їх припинення або скасування, укладення миру і невідкладно вносить ці питан- ня на розгляд Верховної Ради України, а також оголошуї загаль- ну або часткову мобілізацію на території України у разі оголо- шення стану війни; 22) оголошуї в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха; 23) оголошуї на всій території України або в окремих її місцевостях надзвичай- ний стан відповідно до Закону України "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 ); 24) здійснюї інші повноваження відповідно до Конституції та законів України. Президент України не може пе- редавати свої повноваження іншим особам та органам.
Більш демократичніше викладені повноваження обох гілок влади в проекті нової Конституції України. За цим проектом за- конодавча влада розподіляїться на дві палати: Сенат і Палату депутатів, що дещо розмиваї монопольну владу соціал-ко- муністичних блоків у парламенті. Це ї дуже доцільний крок у вирішенні питання взаїмодії Президента і парламенту. Так зап- роектом повноваження законодавчого органу розмежовані між па- латами, а щодо загальних Hаціональних Зборів встановлені ок- ремі їх повноваження:
За статтею 84 до повноважень Національних Зборів належать:
1) внесення змін до Конституції України в межах і поряд- ку, передбачених розділом ХIII Конституції; 2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 69 Конституції; 3) прийняття Державного бюджету, контроль вико- нання Державного бюджету, затвердження звіту про виконання Державного бюджету; 4) прийняття законів; 5) призначення чи обрання на посади та увільнення з посад осіб у випадках, пе- редбачених Конституціїю; 6) здійснення парламентського контро- лю у формах і межах, визначених Конституціїю; 7) ратифікація і денонсація міжнародних договорів України; 8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнї і зовнішнї становище України; 9) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 109 Консти- туції; 10) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституціїю; 11) оголошення за поданням Президен- та України війни і укладення миру, схвалення рішення Президен- та України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної аєресії проти України.
Питання, передбачені пунктами 7, 8, 10, 11 ціїї статті, розглядаються і вирішуються на спільних засіданнях Палат Національних Зборів.
Національні Збори здійснюють також інші повноваження, які

 
 

Цікаве

Загрузка...