WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Припинення адміністративних правопорушень - Реферат

Припинення адміністративних правопорушень - Реферат

правопору-шень.
Наприклад, Севрюгин В.Е. вважає, що заходи припинення застосову-ються тільки у зв'язку з вчиненим правопорушенням і, як усі примусові за-ходи, єпередбаченою законом реакцією на неправомірні дії. В одному ви-падку припиняється конкретна дія - неправомірна лінія поведінки. В інших випадках підставою застосування заходів припинення є конкретний адміністративний проступок (наприклад, дрібне хуліганство). В третіх - систематичні порушення. Але в усіх випадках ці заходи є засобом охорони суспілних відносин від наявних або можливих посягань.
Заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися як самостійно (закриття у зв'язку з антисанітарним станом закладу громадсько-го харчування), так і в сукупності з адміністративними стягненнями, при цьому вони забезпечують можливість стягнення і, як правило, йому переду-ють (затримання порушника громадського порядку з наступним накладен-ням на нього адміністративного штрафу).
Усі заходи адміністративного припинення застосовуються виключно на таких принципах, як:
- демократизм;
- гуманізм;
- законність;
- оптимальність;
- диференціація заходів припинення.
Гуманізм у припиненні правопорушень означає боротьбу з посягання-ми на правопорядок, надійний захист інтересів людей, їх прав та свобод.
Законність передбачає чітке дотримання законів в процесі застосування заходів припинення.
Оптимальність передбачає вибір найбільш доцільних заходів впливу.
Диференціація передбачає необхідність вибору та застосування найбільш доцільних для данного правопорушення заходів припинення.
Невід'ємною частиною застосування заходів адміністративного припи-нення є виявлення і усунення причин та умов вченення правопорушень. При цьому аналізуються оперативна обстановка та результати припинення, стан правового порядку тощо.
3. Види заходів адміністративного припинення.
Заходи адміністративного припинення досить різноманітні. Це обумов-лено тим, що в різних умовах, по відношенню до різних суб'єктів різні дер-жавні органи пивинні застосовувати найбільш ефективні заходи для припи-нення антигромадських дій. Велике розмаїття заходів припинення свідчить про те, що основна увага приділяється профілактиці правопорушень, своєча-сному припиненню подальших протиправних дій. Заходи адміністративного припинення застосовуються не тільки для захисту інтересів суспільства, але й для захисту інтересів, здоров'я та життя самого правопорушника (напри-клад, заходи, що застосовуються до водія, який керує транспортним засобом у стані сп'яніння тощо).
Серед заходів адміністративного припинення розрізняють:
- затримання (застосовується як засіб припинення право-порушення, для доставлення порушника в міліцію, встановлення особистості та складен-ня протоколу про правопорушення);
- вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негай-ного припинення (застосовується компетентними органами управління, має обов'язковий характер, а невиконання тягне відповідальність);
- вилучення майна, документів, інших предметів, які можуть стати об'єктами адміністративних правопорушень або перебувають у неправомір-ному володінні, використанні чи є речовими доказами (такими предметами можуть бути знаряддя незаконного мисливства, предмети контрабанди то-що);
- тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів (застосовується як засіб запобігання шкідливим наслідкам певних виробничих функцій, у ві-дношенні осіб, стан здоров'я, яких загрожує оточуючим, а також, напри-клад, у відношенні водіїв транспортних засобів, що перебувають у стані сп'яніння чи не мають прав на управління цим транспортним засобом). Осо-бливим випадком цього виду адміністративного припинення є припинення експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких створює загрозу без-пеці дорожнього руху;
- перевірочний огляд (застосовується з метою забезпечення безпеки життя та здоров'я громадян у відношенні фізичних осіб та речей уповнова-женими на те органами та у визначених законодавством випадках);
- застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів (здійс-нюється з метою захисту громадян, для припинення масових заворушень, для конвою-вання тощо);
- також до заходів адміністративного припинення можна віднести спе-цифічні повноваження представників адміністративної влади щодо перевірки документів, що засвідчують особу, а також право на вхід у житлове примі-щення, на земельні ділянки для припинення адміністративного правопору-шення, затримання правопорушника.
Крім вказаних видів деякі автори до заходів адміністративного припи-нення відносять такі заходи як:
- ліквідація результатів неправомірних дій (застосовується з метою по-новлення стану, що існував до таких дій; наприклад, знос самовільно збудо-ваних будівель);
- примусове лікування (застосовується у відношенні осіб, що хворіють на венеричні захворювання, СНІД, психічно хворих, що вчинили суспільно-небезпечні діяння);
а) Адміністративне затримання.
Найпоширенішим та найхарактернішим заходом адмініс-тративного припинення є затримання.
В загальному виді адміністративне затримання можна визначити як "короткочасне обмеження особистої свободи з метою припинити порушення закону, запобігти шкідливим наслідкам, не дозволити порушникові уникнути відповідальності."
З наведеного визначення можна зробити висновок, що загальною підс-тавою адміністративного затримання є адмініс-тративний проступок. Однак окрім загальної передумови - вчинення проступку - для затримання пот-рібна одна з наступних додаткових умов: наявність серйозних підстав вважа-ти, що активні протиправні дії будуть продовжуватися, що правопорушник може заподіяти шкоду суспілним інтересам, іншим громадянам, собі; відсут-ність можливості скласти протокол про проступок та інші документи безпо-середньо на місці (необхідність проведення медичного обстеження, експерти-зи тощо); відмова сплатити штраф на місці або розписатися у квитанційній книжці та вказати свою адресу, якщо відсутні свідки, які можуть повідомити необхідні відомості про порушника; відмова пред'явити документи, що за-свідчують особу, або при відсутності таких.
Таким чином адміністративне затримання є заходом адмініс-тративно-процесуального характеру, який застосовується у зв'язку з вчиненням пра-вопорушення і полягає у короткочасному обмеженні свободи правопоруш-ника.
До основних нормативних актів, які регулюють питання затримання, відноситься Закон "Про міліцію", яким атестованим працівникам міліції на-дається право затримувати осіб, які вчинили порушення, що тягнуть адмініс-тративну відповідальність. Також затримання можуть застосовувати праців-ники служби безпеки, прикордонних військ, інспектори рибоохорони, лісо-вого, мис-ливського господарства при

 
 

Цікаве

Загрузка...