WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

бажає вчинити цi дiяння. Цiєi точки зору дотримуються I.Н.Даньшин. П.I.Грiшаєв,Б.В.Здравомислов, С.С.Яценко та iншi.
Iншi вченi вважають, що хулiганство може бути вчинене як з прямим так i з непрямим умислом. Винний усвiдомлює суспiльно-небезпечний характер своiх дiй передбачає, що цими дiями вiн грубо порушує громадський порядок i не прявляє явну неповагу до суспiльства, хоча не бажає, але свiдомо допускає настання таких наслiдкiв. Такоi думки дотримуються С.К.Кидиралiєва, М.Л.Наклович та iншi. Вони вважають, що далеко не завжди винний прагне порушити громадський порядок. Частiше за все його дii спрямованi проти тiєї чи iншоi особи.
Остання точка зору, на мою думку базується на законi i судовiй практицi i є вiрною. Тому можна зробити висновок, що хулiганство може бути вчинене як з прямим так i з непрямим умислом.
При розглядi суб"єктивноi сторони хулiганства необхiдно проаналiзувати мотив цього злочину.
Мотивом злочину взагалi визнають тi внутрiшнi спонукання, якими керується суб"єкт при вчиненнi злочину. Мотив - це рушiйна сила, злочину, це якби внутрiшня причина його вчинення.
Встановлення мотивiв i мети злочинноi поведiнки має вирiшальне значення для вiдмежування хулiганства вiд сумiжних складiв визначення ступеня суспiльноi небезпечностi особи винного.
Як i будь-який умисний злочин, хулiганство вчиняється з певним мотивом. Хоча мотиви хулiганства є досить своєрiдними, але iх вiдкидати не можна.
В лiтературi з питання мотивiв хулiганства iснують рiзнi думки. Так, наприклад, Волков Б.С. вказує, що в основi хулiганського мотиву лежить розгнузданий егоiзм, а також вульгарне розумiння свободи, моральний анархiзм. Маяковський В.В. вважає, що хулiганський мотив - це прагенння до самоствердження особи невихованої, з низькою культурою, нестриманим егоїзмом, це прагнення до самоствердження хама, варвара, дикуна. У п.16 коментаря ст.206 КК Украiни сказано, що мотивом хулiганства є усвiдомлене прагнення проявити явну неповагу до суспiльства шляхом вчинення дiй, якi грубо порушують громадський порядок. Вiн може находити своє вираження в низьких побудженнях у виглядi прагнення протиставити себе суспiльству, проявити грубу силу, п"яну хвацькiсть, бешкетництво тощо.
Хулiганськi спонукання, таким чином, зводяться не до одного якогось мотиву, а до багатьох, гамм мотивiв. В конкретних злочинних проявах вони можуть виступати окремо, роз"єднано, але в бiльшiй частинi, вони дiють в поєднаннi, у взаємодii. Ось чому для визначеня сукупностi хулiганських мотивiв застосовується термiн "хулiганськi спонукання". Але в чому б конкретно хулiганськi спонукання не проявилися всiм iм обов"язково притаманна спiльна риса неповага до суспiльства. Характеризуючи хулiганськi спонукання I.Даньшин зазначив, що для iх прояву характерна швидкоплинність, незначнiсть, легковажнiсть мотивацii i наочнiсть.
Слiд також вказати, що хулiганство може вчинятися i з особистих мотивiв. Але особистi мотиви, як вiдмiчає Н.Т.Куц, носять другорядний, незначний, слабовиражений, характер. Переважає ж завжди неповага до суспiльства, що виражається в порушеннi громадського порядку i є головним, вирiшальним мотивом для квалiфiкацii злочинiв за ст. 206 КК Украiни. Якщо цей мотив не встановлено, квалiфiкацiя за даною статтею виключається. Це пiдтверджується судовою практикою.
Так, вироком Саксаганського районного суду м.Кривого Рога Т. засуджено за ст.206 ч.2 КК Украiни за те, що вiн в станi алкогольного сп"янiння, грубо порушуючи громадський порядок, з хулiганських спонукань стукав ногами у дверi квартири, де проживала К., пошкодив замки та дверi i тим самим заподiяв потерпiлiй шкоду на суму 30 грн. При розглядi справи в касацiйному порядку вирок залишено без змiн.
За протестом прокурора Днiпроперовськоi областi судовi рiшення скасовано з таких пiдстав.
Суд визнав встановленим, що Т. дiйсно стукав ногами у дверi К. в нiчний час i що цi дii вiн вчинив з хулiганських спонукань.
Проте пiд час попереднього i судового слiдства Т. пояснював, що будучи п"яним, вiн помилково зайшов у будинок, розташований поблизу його житла.
Прийнявши квартиру, де проживае К. за свою, вiн намагався вiдкрити дверi ключем, кликав дружину i просив вiдчинити. Коли ж йому нiхто не вiдкрив став стукати ногами i пошкодив замки.
Показання Т. повнiстю пiдтверджуються матерiалами попереднього i судового слiдства. Встановлено, що засуджений дiйсно проживає в будинку, що знаходиться по близу вiд того, куди вiн помилково потрапив i також на першому поверсi. Потерпiла К. пояснила, що вона чула, як хтось вставляв ключ у замок, а потiм почав стукати у дверi. Коли вийшли сусiди, вона теж вiдчинила. Засуджений пояснив, що вiн переплутав будинок i квартиру i просив вибачення за порушений спокiй. Свiдки В.I. та А.I. пiдтвердили показання Т. i К.
За таких обставин нанесення засудженим майновоi шкоди не може свiдчити про вчинення хулiганських дiй.
Отже, суд без жодних пiдстав дiйшов висновку, що Т. вчинив злiсне хулiганство. Адже вiн не мав умислу на грубе порушення громадського порядку, його дii не виражали явноi неповаги до суспiльства, а були випадковими. До того ж, Т. одразу вибачився перед потерпiлою i запропонував вiдшкодувати збитки. Оскiльки в його дiях вiдсутнiй склад цього злочину, президiя обласного суду на пiдставi п.2 ст.КПК Украiни скасувала судовi рiшення iз закриттям провадження у справi.
Важливе значення для всебiчноi характеристики суб"єктивноi сторони злочину має мету суспiльно-небезпечного дiяння, пiд якою розумiють той фактичний результат, якого винний пробує досягти шляхом вчинення злоччину. Так, С.С.Яценко вважає, що при хулiганствi грубе порушення громадського порядку, а також проявленоi неповаги до суспiльства являє мету дiянь винного, а Н.Т.Куц стверджує, що мета хулiганства полягає в самому дiяннi, в демонстрацii хулiганом своєї зневаги до суспiльства, до встановленого у ньому порядку. Icнує думка, що хулiганство - злочин. що може бути вчинений i без мети грубого порушення громадського порядку. Але на практицi хулiганськими вважаються не лише тi дiяння, мета яких - порушення громадського порядку i виявлення неповаги до суспiльства, але i тi, коли винний переслiдує якусь мету, наприклад, має намiр звести з кимось особистi рахунки.
I.Н.Даньшин, С.С.Яценко вважають, що при хулiганствi мета спiвпадає з мотивом, стверджуючи, що твердоi i ясноi мети у хулiганства не мае. Так як хулiган прагне досягнути якогось об"єктивного результату, хулiганськi мотиви з"являються якось несподiванно, iнколи навiть миттево, оскiльки мотивацiя хулiганських дiй вiдрiзняеться вiдносною легкiстю, тому що мета у свiдомостi хулiгана не знаходить вираження.
На мою думку, у бiльшостi випадкiв мотив i

 
 

Цікаве

Загрузка...