WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

його характеру i ступеня суспiльноi небезпеки, крiм обтяжуючих i пом"якшуючих обставин.
Встановленi по справi данi, якi негативно характеризують пiдсуднього (зловживання спиртними напоями, погане ставлення до працi, порушення громадського порядку тощо) пiдлягають врахуванню при призначеннi покарання, оскiльки вони вiдносяться до особи винного, а не до обтягуючих вiдповiдальнiсть обставин, вказаних в ст.40 КК Украiни.
При призначеннi покарання суд зобов"язаний врахувати обставини справи, якi пом"якшують i обтяжують вiдповiдальнiсть. Цi обставини тим самим дають пiдстави для вибору законного, обгрунтованого, гуманного, iндивiдуалiзованого i справедливого покарання.
Пiд пом"якшуючими i обтяжуючими обставинами прийнято розумiти рiзного роду фактори, якi вiдносяться до особи винного i до злочину, який вчинено, якi вiдповiдно зменшують чи пiдвищують суспiльну небезпеку злочину i злочинця, а вiдтак i ступiнь його вiдповiдальностi.
Наявнiсть пом"якшуючих обставин дає суду право:
1. призначити покарання ближче до нижчоi межi санкцii статтi КК, яка передбачає злочин, в скоєннi якого визнано винним пiдсудного;
2. при наявностi альтернативноi санкцii - призначити менш важкий вид покарання, з тих якi в данiй санкцii передбаченi;
3. в силу статтi 44 КК, призначити покарання нижче найнижчоi межi санкцii статтi, що передбачає злочин, який було вчинено;
4. перейти, керуючись ст.44 КК, до iншого бiльш м"якого виду покарання, в порiвняннi з тим, який вказано в санкцii статтi;
5. застосувати умовне покарання;
6. при призначеннi ВТК, в силу ст.25 КК призначити вiдбування покарання в колонii менш суворого режиму.
При наявностi обтяжуючих обставин, суд вправi:
1. призначити покарання у виглядi максимуму чи близько до максимуму санкцii статтi КК, яка передбачає злочин, що скоєно;
2. при альтернативнiй санкцii - призначити бiльш важкий вид покарання з тих, якi в данiй санкцii вказанi;
3. виключити перехiд до iншого, бiльш м"якого покарання, що в санкцii не передбачений;
4. виключити застосування умовного засудження;
5. застосувати, в силу ст.25 КК, бiльш суворий вид ВТК при засудженнi особи до позбавлення волi.
Проаналiзована мною слiдчо-судова практика свiдчить про те, що найбiльше в справах про хулiганство зустрiчаються такi пом"якшуючi обставини, як: добровiльне вiдшкодування завданоi шкоди; вчинення злочину в станi сильного душевного хвилювання, що визване неправомiрними дiями потерпiлого; вчинення злочину неповнолiтнiм; щире розкаяння та допомога в розкриттi злочину.
Добровiльне вiдшкодування шкоди полягає у тому, що винний добровiльно, в результатi усвiдомлення своєї неправильноi поведiнки вiдшкодовує потерпiлому чи органiзацii нанесену хулiганськими дiями шкоду. Таке вiдшкодування шкоди може мати мiсце як одразу ж пiсля вчинення злочину, так i до чи в ходi судового розгляду, але до винесення судом вироку.
Вчинення злочину пiд впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомiрними дiями потерпiлого вважається пом"якшуючою обставиною, якщо:
1. стан сильного душевного хвилювання у виного мав мiсце пiд час вчинення ним злочину;
2. такий стан був викликаний неправомiрними дiями iншоi особи (осiб), наприклад, фiзичним, або психiчним насильством, образою, iншим приниженням честi i гiдностi винного тощо;
3. злочин винним вчинено по вiдношенню саме до тiєї особи, неправомiрнi дii якоi викликали у винного стан сильного душевного хвилювання.
Вчинення злочину неповнолiтнiм (не виповнилось 18 рокiв) визнається пом"якшуючою обставиною, тому що формування неповнолiтнього як особистостi ще не завершилось (емоцiйно-вольова сфера його психiки ще не набула стiйкостi, вiн немае належного життевого досвiду, сталих соцiальних орiентирiв) i вчинення злочину, як правило, тiею чи iншою мiрою зумовлено даними факторами.
Щире розкаяння має мiсце в тих випадках, коли особа повнiстю визнає свою вину у вчиненому злочинi, дає своiй поведiнцi належну оцiнку i дiйсно готова нести передбачену законом вiдповiдальнiсть. Щиро розкаятись винний може як на стадii попе-реднього розслiдування, так i пiд час судового розгляду.
Сприяння розкриттю злочину полягає в тому,що винний в будь-якiй формi подає допомогу органам правосуддя в з"ясуваннi тих обставин вчинення злочину, якi мають iстотне значення для повного його розкриття.
Серед iнших пом"якшуючих вину обставин, що найбiльш часто зустрiчаються в судовiй практицi про хулiганство,є наступнi: подання щодо особи виключно позитивних характеристик, поганий стан здоров"я, наявнiсть на утриманнi непрацездатних членiв сiм"i, добровiльна праця по лiквiдацii наслiдкiв аварii на ЧАЕС, притягнення до кримiнальноi вiдповiдальностi вперше.
Обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть особи, наведенi в ст.41 КК Украiни. Перелiк цих обставин є вичерпним, тому суд у вироку не вправi посилатись на iншi обтяжуючi обставини, не передбаченi цiєю статтею (невизнання пiдсудним своєї вини, невiдшкодування шкоди тощо).
Як свiдчить проаналiзована мною слiдчо-судова практика в справах про хулiганство найбiльш часто зустрiчаються такi обтяжуючi обставини, як вчинення злочину особою, яка ранiше вже вчинила якийсь злочин; вчинення злочину з особливою жорстокiстю чи знущанням над потерпiлим; вчинення злочину особою, що знаходиться в станi сп"янiння.
Вiднесення такоi обставини як вчинення злочину особою, яка ранiше вчинила якийсь злочин до обтяжуючих зумовлено тим, що вчинення кiлькох злочинiв, за загальним правилом, свiдчить про бiльшу суспiльну небезпечнiсть особи винного. Не може визначатись обтяжуючою обставиною вчинення кiлькох злочинiв одночасно, тобто так звана iдеальна сукупнiсть злочинiв. У вiдповiдностi з п.1 ст.41 КК Украiни суд вправi, залежно вiд характеру першого злочину, не визнати за ним значення обтяжуючоi обставини. Це, зокрема, можливо тодi, коли перший злочин не являє великоi суспiльноi небезпеки або коли вiн вчинений з необережностi i не свiдчить про антисоцiальну спрямованiсть особи винного.
Пiд особливою жорстокiстю, як обтяжуючою обставиною, слiд розумiти перш за все, спричинення потерпiлому тяжких фiзичних страждань шляхом тортур, мучення, нанесення великоi кiлькостi тi- лесних ушкоджень тощо. В окремих випадках особлива жорстокiсть може проявитись i в спричиненнi тяжких моральних або психiчних страждань як самому потерпiлому, так i його близьким.
Пiд сп"янiнням, як обтяжуючою обставиною, слiд розумiти такий стан людини, який виникає внаслiдок вживання алкогольних напоiв, наркотичних засобiв або речовин, що викликають одурманювання. В залежностi вiд характеру вчиненого злочину, суд вправi визнати вчинення злочину особою, яка перебуває в станi сп"янiння, обставиною, що обтяжує вiдповiдальнiсть

 
 

Цікаве

Загрузка...