WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

потерпiлому при вчиненнi особливо злiсного хулiганства в силу причин, якi не залежали вiд його волi (скажiмо, iз занесеноi для удару руки нiж був вибитий потерпiлим чи iншою особою, пострiл не вiдбувся в наслiдок осiчки).
Спробу застосування зброi, ножiв, спецiально пристосованих предметiв потрiбно вiдмежувати вiд погрози застосування цих предметiв. Слiд зауважити, що погроза повинна бути реальною, тобто в розрахунок береться суб"єктивне ставлення потерпiлого про особу, яка погрожує, ii здатностi довести погрозу до виконання.
Демонстрацiя ножiв, кастетiв, вогнепальноi зброi, а так само iнших предметiв, спецiально пристосованих для нанесення тiлесних ушкоджень при вчиненнi хулiганських дiй без iх застосування чи спроби це зробити не може бути пiдставою для квалiфiкацii дiй винного за ч.3 ст. 206 КК Украiни.
Так наприклад, вироком судовоi колегii Житомирського обласного суду М. засуджено за ч.3 ст.206 КК Украiни. Вiн визнаний винним у тому, що будучи нетверезим, заваджав роботi сiльського сходу - стукав у дверi клубу, кричав, демонстрував ножа завiдуючому клубом Т., який не пускав його в такому станi.
Розглянувши справу за касацiйною скаргою захисника засудженого, судова колегi Верховного Суду Украiни скаргу задовiльнила i вирок змiнила з таких пiдстав.
Згiдно ч.3 ст.206 КК вiдповiдальнiсть за особливо злiсне хулiганство настає за умови, що у ходi хулiганських дiй винний застосував чи намагався застосувати вогнепальну зброю чи нiж, кастет чи iншу холодну зброю, а так само iншi предмети, спецiально пристосованi для нанесення тiлесних ушкоджень. Як встановлено у справi, М. цього не робив i не створював реальноi загрози для життя чи здоров"я Т. Демонстрацiя ножа не може бути пiдставою для квалiфiкацii дiй винного за ч.3 ст.206 КК. Тому, судова колегiя переквалiфiкувала дii М. на ч.2 ст.206 КК Украiни.
В рядi випадкiв хулiганськi дii вчиняються групою осiб, при цьому окремi з учасникiв злочину застосовують зброю, ножi чи спецiально пристосованi для нанесення тiлесних ушкоджень предмети. В цьому випадку заслуговує на увагу така думка В.Т.Калмикова, що якщо пiд час скоєння хулiганських дiй один з учасникiв злочину застосував зброю, нiж чи спецiально пристосований предмет без вiдома iнших учасникiв, то вiдповiдальнiсть за ч.3 ст.206 КК буде нести лише той з них, хто застосував вказанi предмети. В тих же випадках, коли учасники групи наперед повiдомленi про можливiсть використання вказаних знарядь, то при скоєннi хулiганських дiй iз застосуванням одним iз учасникiв групи цих знарядь для нанесення тiлесних ушкоджень, дii всiх потрiбно квалiфiкувати за ч.3 ст.206 КК як особливо злiсне хулiганство. На данiй позицii стоiть i практика.
У разi вчинення особою в рiзний час двох або бiльше злочинiв, вiдповiдальнiсть за якi передбачена рiзними частинами ст.206 КК, вчинене має квалiфiкуватись по кожному iз злочинiв самостiйно.
Злiсне та особливо злiсне хулiганство згiдно ст.7 КК Украiни вiдносяться до тяжких злочинiв. Тобто несуть у собi пiдвищену ступiнь суспiльноi небезпеки. Тому при квалiфiкацii дiй винного за даними статтями необхiдно пiдвищити увагу на повне i всебiчне з"ясування всiх обставин справи, iндивiдуальний пiхiд до справи, правильне застосування закону вiдповiдно до вищевикладених моментiв, а також справедливе призначення покарання, мова про яке буде йти у наступнiй главi.
ГЛАВА III. ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ХУЛIГАНСТВО.
Успiх боротьби з хулiганством в великiй мiрi залежить вiд правильного призначення покарання винному. Виходячи iз змiсту ст.22 КК Украiни, покарання являє собою мiру примусу, яка застосовується вiд iменi держави за вироком суду, до осiб, що визнанi винними у вчиненнi злочину i полягає в передбачених законом позбавленнi чи обмеженнi прав та iнтересiв засуджених. Покарання застосовується з метою виправлення i перевиховання засуджених в дусi точного виконання законiв, чесного ставлення до працi, а також попередження вчинення нових злочинiв як засудженими, так i iншими особами. Покарання не має на метi спричинити фiзичнi страждання чи приниження людськоi гiдностi.
Мета покарання може бути досягнута при дотриманнi певних правил його призначення. Цi правила викладенi в ст.39 КК Украiни, в якiй сказано, що суд призначає покарання в межах, встановлених статтею закону, яка передбачає вiдповiдальнiсть за вчинений злочин. При призначеннi покарання суд, керуючись правосвiдомiстю, враховує характер i ступiнь суспiльноi небезпечностi вчиненого злочину, особу винного i обставини справи, що пом"якшують i обтяжують вiдповiдальнiсть.
Постанова Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 22 грудня 1995 року N 22 "Про практику призначення судами кримiнального покарання" зобов"язує суди звертати особливу увагу на iндивiдуальний пiдхiд до кожного злочинця.
Характер суспiльноi небезпеки вчиненого злочину - це iндивiдуальна ознака конкретного злочинного дiяння, а ознака, яка характеризує вагу злочину певноi групи, чи певного виду. Так, характер суспiльноi небезпеки залежить вiд того, чи вiднесено злочин до тяжких ( ст.7 КК Украiни ), чи до злочинiв, якi не являють великоi суспiльноi небезпеки, наприклад, в ст.51 КК Украiни, в яку групу злочинiв вiн включений в системi особливоi частини КК. Так, злiсне i особливо злiсне хулiганство, передбачене ч.2 i ч.3 ст.206 КК Украiни, визнаються згiдно ст.7-1 КК Украiни тяжким злочином, що являє за своiм характером велику суспiльну небезпеку, вимагає i застосування бiльш суворого покарання.
Ступiнь суспiльноi небезпеки - це ознака, що характеризуе конкретне злочинне дiяння. Ступiнь суспiльноi небезпеки є складовим поняттям, що визначаеться на основi врахування всiх об"єктивних i суб"єктивних ознак, що характеризують вчинене дiяння.
При визначеннi ступеня суспiльноi небезпеки вчиненого злочину суд має виходити з сукупностi всiх обставин, при яких було вчинено конкретне злочинне дiяння (форма вини, мотиви, спосiб, обстановка, стадiя вчиненого злочину, ступiнь i характер участi кожного iз спiвучасникiв злочину та iнше).
Однаковi за характером суспiльноi небезпеки злочини можуть вiдрiзнятись за ступенем суспiльноi небезпеки. Так, наприклад, хулiганство, поєднане з нанесенням середньоi тяжкостi чи легких тiлесних ушкоджень, що потягнули розлад здоров"я, охоплюються однiею i тiею ж квалiфiкацiею за ч.2 ст.206 КК Украiни, хоча ступiнь iх суспiльноi небезпеки є рiзною i має бути врахована судом при визначеннi конкретноi мiри покарання.
При визначеннi конкретного покарання суд має врахувати особу винного, так як обставини, що ii характеризують, мають дуже важливе значення. Врахування особи винного означае всi тi обставини, якi вiдносяться до особи, якi набувають значення злочину -

 
 

Цікаве

Загрузка...