WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота

Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства - Дипломна робота


Дипломна робота
Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства
З М І С Т
Вступ........................................................................................................................2
I. Глава І. Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства.............................4
1.Об'єкт хуліганства..........................................................................................5
2.Об'єктивна сторона хуліганства.................................................................10
3.Суб'єкт хуліганства......................................................................................19
4.Суб'єтивна сторона хуліганства.................................................................21
ІІ. Глава ІІ. Види хуліганства...............................................................................28
1.Злісне хуліганство.......................................................................................29
2.Особливо злісне хуліганство......................................................................42
ІІІ. Глава ІІІ. Застосування покарання за хуліганство.......................................51
Висновок...............................................................................................................61
Список використаної літератури........................................................................64
В С Т У П
Кримiногенна ситуацiя, яка склалася в Украiнi, перетворилася у найбiльше небезпечне соцiальне лихо, що створює серйозну загрозу розбудовi незалежноi держави, а небувале зростання злочинностi зумовлене кризовими явищами в полiтичному i економiчному розвитку в усiх сферах суспiльноого життя, правоовим нигiлiзмом, фактичною безконтрольнiстю за пiдприемницькою, кредитнофiнансовою та банкiвською дiяльнiстю.
Здiйснюванi заходи виявились недостатнiми для ефективного впливу на стан справ, закони, що приймаються, виконуються незадовiльно i не забезпечують своечасного задоволення незрiлих потреб ринкових вiдносин.
Розбалансованiсть економiки, спад виробництва та прогресуюче зростання цiн призвели до падiння життевого рiвня i як наслiдок втягнення у незаконне пiдприємництво значноi частини населення. Спал виробництва та пов"язане з ним зростання безробiття зумовили стрiмке зростання крадiжок, грабежiв, розбiйницьких нападiв, вимагательства, убивств; вчинення корисливих злочинiв все частiше поєднується з використанням вогнепальноi та холодноi зброi.
Одним з небезпечних i все ще досить поширеним посяганням на громадський порядок є хулiганство. Так згiдно довiдки з iнформацiйного бюро УМВС Украiни в Тернопiльськiй областi за 1993-1998 роки на територii Тернопiльськоi областi зареєстровано 1463 кримiнальні справи, порушені за ознаками статтi 206 КК Украiни, i лише 595 iз них направлено до суду. Майже 9% цих кримiнальних справ зупинено згiдно пункту 3 статтi 206 КК Украiни до встановлення особи, яка вчинила злочин. Крiм того, скоюючи хулiганство, винна
особа наносить шкоду громадському спокою i моралi, здоров"ю i тiлеснiй недоторканостi громадян, державному та приватному майну. Нерiдко, хулiганство переростає в iншi, бiльш важкi злочини: вбивство, нанесення тiлесних ушкоджень з хулiганських спонукань та iнш. Скоюючи хулiганськi дii, особа грубо протиставляє себе суспiльству, прийнятим вньому правилам поведiнки. Все це сприяє формуванню в ii свiдомостi антисоцiальних мотивiв, якi пiзнiше проявляються у скоеннi iнших, бiльш важких злочинiв. Тому, боротьба iз злочиннiстю не мислима без активiзацii боротьби з хулiганством.
Не зважаючи на те, що боротьбi з хулiганством придiщено увагу, багато ii питань продовжують залишатись спiрними, iншi з них розробленi не досить глибоко i повно. Це стосується розумiння об"єкта, об"єктивноi сторони, суб"єкта, суб'єктивноi сторони хулiганства, його квалiфiкуючих ознак, вiдмежування даного злочину вiд сумiжних делiктiв. Мае певнi проблеми, а деколи i допкскае помилки при застосуваннi cтаттi 206 КК Украiни i практика. Покращення потребує i саме кримiнальне законодавство, регулюючи вiдповiдальнiсть за хулiганство. Викладене i обумовило вибiр даноi теми в якостi курсової роботи.
Звернемося ж ближче до самоi теми роботи i спробуємо з"ясувати найбiльш двозначнi, суперечливi на даний час питання.
I. ГЛАВА I. Поняття i юридичний аналiз складу хулiганства.
Стаття 62 Конституцii Украiни встановлює: "Особа вважається невинуватою у вчиненнi злочину i не може бути пiддана кримiнальному покаранню, доки ii вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним вироком суду".
У вiдповiдностi до статтi 3 Кримiнального кодексу Украiни кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягає лише особа, винна у вчиненнi злочину, тобто така, що умисно або з необережностi вчинила передбачене кримiнальним законом суспiльно небезпечне дiяння. Отож, пiдставою кримiнальноi вiдповiдальностi є наявнiсть передбачених кримiнальним законом об"єктивних i суб"єктивних ознак, якi характеризують певне суспiльно-небезпечне дiяння як злочин. Сукупнiсть таких ознак має назву "склад злочину".
Квалiфiкацiя злочину, передбаченого кримiнальним законом, здiйснюється шляхом характеристики чотирьох елементiв суспiльно небезпечного дiяння, якi утворюють склад злочину: об"єкта, об"єктивноi сторони, суб"єкта i суб"єктивноi сторони злочину. Визначення складу злочину шляхом встановлення в законi його об"єктивних i суб"єктивних ознак є однiєю з найважливiших гарантiй обгрунтованого притягнення особи до кримiнальноi вiдповiдальтностi.
Юридичний аналiз складу хулiганства, як i будь-якого iншого злочину, здiйснюється, виходячи iз законодавчоi характеристики його делiкту. Диспозицiя статтi 206 Кримiнального кодексу Украiни, визначає цей злочин наступним чином: "Хулiганство, тобто умиснi дii, що грубо порушують грормадський порядок i виражають явну неповагу до суспiльства".
?
1. О Б " Є К Т Х У Л I Г А Н С Т В А .
Перш нiж розкривати поняття об"єкта хулiганства, необхiдно розкри ти змiст взагавлi об'єкта посягання. В системi основних еле-ментiв складу злочину, об'єкт посягання займає важливе мiсце, вiн в значнiй мiрi допомагає розкрити змiст i суспiльну небезпечнiсть злочину.
Об'єктом злочину прийнято вважати те, на що посягає злочин. В науковому розумiннi об'єктом злочину є суспiльнi вiдносини, на якi посягає злочин, яким вiн спиричинює шкоду, наносить збитки i якi захищаються нормами кримiнальноого закону.
В науці кримiнального права розроблена класифiкацiя об'єктiв злочинiв: Загальний, родовий i безпосереднiй. Така класифiкацiя мае не тiльки пiзнавальне, але й кодифiкацiйне i правозастосовче значення.
Загальним об'єктом злочину виступають всi суспiльнi вiдносини, охоронюванiнормами

 
 

Цікаве

Загрузка...