WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття складу злочину. Його значення та зміст - Реферат

Поняття складу злочину. Його значення та зміст - Реферат

небезпечних наслідків.
Злочинами з формальним складом прийнято називати такі злочини, що не включають до себе суспільно небезпечних наслідків, а тому злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначених у законі дій. Нап-риклад, встановлюючи відповідальність за бандитизм, ст. 69 КК передба-чає, що цей злочин може полягати в організації озброєної банди, а також в участі у банді або у вчинюваному бандою нападі. Отже, бандитизм є злочином з формальним складом, бо законодавець не включив його сус-пільно небезпечні наслідки до об'єктивної сторони (начебто "виніс" їх за межі складу) і визначив, що злочин, який аналізується, є закінченим із мо-менту вчинення будь-якої із зазначених дій.
Злочинами з матеріальним складом прийнято вважати злочини, при конструюванні яких як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони включа-ються суспільно небезпечні наслідки вчиненого злочину. У таких складах об'єктивна сторона одержує свій повний розвиток тільки за умови нас-тання зазначених наслідків і тільки з цього моменту він вважається закін-ченим. У злочинах з матеріальним складом обов'язково вимагається вста-новлювати причинний зв'язок між самим діянням і суспільно небезпечни-ми наслідками, що настали. Прикладом злочину з матеріальним складом є вбивство, що вважається закінченим тільки з моменту смерті потерпіло-го (ст. 94КК). Сам по собі факт пострілу в жертву з метою її вбивства не утворює складу закінченого злочину, оскільки не настав передбачений кримінальним законом наслідок - смерть іншої людини. Такі дії повинні кваліфікуватися лише як замах на вбивство (ч. 2 ст. 17 і ст. 94 КК).
Злочинами з усіченим складом звичайно визнають такі злочини, в яких момент закінчення злочину самим законом переноситься на стадію готування або на стадію замаху. Наприклад, за ст. 100 КК відповідаль-ність за погрозу вбивством настає з моменту самої погрози, а розбій вва-жається закінченим злочином з моменту нападу з метою заволодіння чу-жим майном (ст. 142 КК).
Загальні висновки
Поняття злочину у кримінальному праві є універсальною й фунда-ментальною категорією: воно лежить в основі змісту усіх інститутів кри-мінального права. Злочин - передбачене кримінальним законом сус-пільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспіль-ний лад України, його політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.
Склад злочину - це сукупність встановлених кримінальним зако-ном юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що визначають сус-пільно небезпечне діяння як злочинне. Тільки законодавець в нормах кримінального закону шляхом закріплених відповідних об'єктивних і суб'єктивних ознак визначає, які з вчинених суспільно небезпечних ді-янь є злочинами. Формулюючи ознаки конкретного складу злочину, за-конодавець завжди виходить і з тих закріплених в нормах Загальної час-тини КК ознак злочину, що мають загальний характер і входять до скла-ду будь-якого злочину.
Значення складу злочину визначається насамперед тим, що він є за-конною єдиною, необхідною та достатньою підставою кримінальної від-повідальності, та в тому, що він, визначаючи рамки (межі) злочинного у поведінці особи, тим самим встановлює і межі розслідування, бо основ-ним завданням слідства якраз і є встановлення складу злочину.
У науці кримінального права вчення про склад злочину займає особливе місце. Це пояснюється як його значущістю для вирішення пи-тань про злочинність і незлочинність діяння, правильної кваліфікації вчиненого і точного застосування закону, так і тим, що в рамках самого вчення про склад злочину вивчаються і розвиваються усі основні інсти-тути кримінального права.
Література
1. Конституція України.
2. Кримінальний кодекс України // Кодекси України, № 1, 1996.
3. Закон України "Про боротьбу із організаційною злочинністю" // Відомості ВРУ, № 10, 1992.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду № 3 від 31 березня 1989 р "Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна" // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. К., 1995, С. 301-304.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. № 12 "Про судову практику в правах про корисливі злочини проти приватної власності" / Відомості ВР України. № 3, 1993.
6. Указ Президента України від 21 липня 1994 р. "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочиннічстю" // Право України, № 9, 1994.
7. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск, 1992.
8. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину. К., 1996.
9. Гуров А.И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М., 1990.
10. Загальна теорія держави і права. За редакцією академіка АпрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 1997. - 320 С.
11. Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985.
12. Коржанський М.Й. Кримінальне право України: Частина особлива. К., "Генеза", 1998.
13. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Загальна частина. К., 1996.
14. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Х., 1983.
15. Кривошеїн П.К., Слесаренко В.М. Кваліфікація групових і повторних злочинів. К., 1993.
16. Криминология. Учебник / Под. ред. Б.В. Коробейникова. М., 1988.
17. Кримінальне право України: Загальна частина. За ред. М.І. Бажанова. Х., "Право", 1997.
18. Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 1999, № 3, С.32.
19. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. К., 1997.
20. Розенко В.І, Матвійчук В.К. Суб'єкт злочину. К., 1994.
21. Стан злочинності в Україні та результати боротьби з нею // Інформаційний випуск МВС України. К., 1993, № 7.
22. Сухов Ю. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів у сфері оподаткування та її вдосконалення // Право України, № 1, 2000, С. 86-91.
23. Теория государства и права. Под. ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.- М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 570 С.
24. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. К., 1999.
25. Шалгунова С. Покарання за корисливі злочини в проекті Кримінального кодексу України // Право України, № 12, 1999, С. 70-72.
26. Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. Сухарев А.Я. М., 1987.

 
 

Цікаве

Загрузка...