WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

Поняття і значення механізму держави - Курсова робота

соціальний зміст і призначення, основні цілі і задачі механізму держави (державного апарату).
Принципи, про які піде мова, - це законодавчі відправні начала, ідеї і вимоги, що лежать в основі формування, організації і функціонування механізму (апарату) держави, їх можна поділити на загальні принципи, що відносяться до механізму держави в цілому, і спеціальні (приватні) принципи, дія яких поширюється на деякі ланки державного механізму, окремі органи або групи органів.
В якості спеціальних принципів можна виділити передбачені Конституцією і закріплені відповідними законами України принцип здійснення судочинства на основі змагальності і рівноправності сторін, закріплений в Законі "Про прокуратуру" принцип організації і діяльності прокуратури, згідно якого органи прокуратури здійснюють повноваження в суворій відповідності з діючими на території України законами, незалежно від центральних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань.
Загальні принципи прийнято поділяти на дві групи:
1) Принципи, закріплені Конституцією України.
2) Принципи, сформульовані в Законі України "Про державну службу" та інших законодавчих актах.
Перша група охоплює конституційне закріплені принципи організації і діяльності механізму держави: народовладдя, гуманізм, розподіл влад, законність.
Принцип народовладдя проявляється в демократичній організації держави, республіканській формі правління, при яких носій суверенітету і єдине джерело влади в державі - багатонаціональний народ. Народ здійснює свою владу через різні канали, у тому числі і безпосередньо (наприклад, вибори Президента і представницьких органів державної влади) або через органи місцевого самоуправління. Але головне місце в ряді засобів здійснення влади народу займає механізм держави в особі об'єднуваних ним органів.
Принцип гуманізму у формуванні і діяльності механізму держави полягає в тому, що вона -соціальна держава, політика якої спрямована на задоволення духовних і матеріальних потреб особи, забезпечення добробуту людини і суспільства.
Конституція України в статті 3 проголосила, що "людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю". Ця конституційна вимога звернена до всіх без виключення органів державної влади, до кожного державного службовця.
Принцип розподілу влад, згідно якого державна влада здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу і судову, передбачає самостійність органів, що належать до різних гілок влади, їх здатність забезпечити механізм отримань і противаг. Стосовно одна одної зміст принципу полягає в тому, щоб запобігти надмірному впливу і піднесенню над іншою якої-небудь однієї гілки влади, не допустити захоплення будь-ким влади або присвоєння владних повноважень, встановлення диктатури.
Принцип законності полягає у всезагальній вимозі дотримуватися і виконувати закони. Конституція України зобов'язує органи державної влади, їх посадових осіб, органи місцевого самоврядування, громадян та їх об'єднання дотримуватися Конституції і законів України.
Щодо організації і діяльності механізму української держави, даний принцип містить такі вимоги, як: верховенство права і безпосередня дія конституційне закріплених прав і свобод людини і громадянина; здійснення всіх державних владних функцій виключно на підставі законів і відповідних їм нормативних актів; особлива відповідальність органів держави і державних службовців за забезпечення законності, прав і свобод громадян, гарантій від необгрунтованого притягнення їх до відповідальності або незаконного позбавлення тих чи інших матеріальних благ.
Розглянуті загальні конституційні принципи організації і діяльності механізму держави отримують своє підтвердження, розвиток і конкретизацію в другій групі принципів, закріплених в законах. Комплексне вираження ця груп отримала в Законі України "Про державну службу". В цьому нормативному акті сформульовані наступні принципи:
- служіння народу України;
- демократизму і законності;
- гуманізму і соціальної справедливості;
- пріоритету прав людини і громадянина;
- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
- персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;
- дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;
- дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.
Глава III. Поняття державного апарату і органу держави
Апарат держави - це система всіх державних органів, які організовують здійснення завдань держави, виконання відповідних її функцій у межах своєї компетенції. Апарат демократичної правової держави, до якої прагне Україна, повинен відповідати певним загальним рисам і принципам, зокрема:
- практичне забезпечення принципу народовладдя,
- суверенність державної влади;
- спрямованість всієї діяльності держави та її апарату на інтереси людини, особистості, охорона прав людини і громадянина;
- неухильне дотримання принципу законності;
- реалізація принципу гуманізму;
- забезпечення збалансованості інтересів різних соціальних груп, прошарків, націй, етнічних груп, тобто забезпечення принципу соціальної справедливості;
- організація державної влади відповідно до принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову;
- залучення до виконання державних функцій різноманітних громадських об'єднань;
- надання переваги у механізмі реалізації влади методам переконання і виховання.
Первинним і найважливішим структурним елементом механізму держави є орган держави.
Орган держави - це елемент механізму держави, який приймає безпосередню участь у здійсненні функцій держави і наділений для цього владними повноваженнями.
Розкриття поняття, ознак даного органу дозволяє глибше пізнати механізм держави в цілому.
1) Хоча орган держави і володіє певною самостійністю, автономією, він служить частиною єдиного механізму держави, займає в державній машині своє місце і тісно пов'язаній з іншими її елементами.
2) Орган держави складається з державних службовців, які знаходяться в особливих правовідносинах між собою і органом. Вони абстраговані від сімейних, цивільних та інших відносин, які не мають зв'язку здержавною службою, є офіційними.
Становище, права і обов'язки державних службовців визначаються законом і забезпечують їх правовий статус. Об'єм і порядок використання ними владних повноважень встановлюються також законом і конкретизуються в службових інструкціях, штатних розкладах тощо.
До числа державних службовців відносяться і посадові особи, які володіють владним повноваженнями, видають правові акти, самостійно втілюють їх в життя.
Службовці держави безпосередньо матеріальних благ не виробляють, тому їх утримання покладається на суспільство.
3) Органи держави мають внутрішню будову (структуру). Вони складаються з підрозділів, згуртованих єдністю цілей, заради досягнення яких вони й були створені, і дисципліною, якої всі службовці повинні дотримуватися.
4) Найважливішою ознакою органу держави є наявність в нього компетенції - владних повноважень (сукупності прав і обов'язків) певного змісту і об'єму.
Компетенція того чи іншого органу обумовлена предметом відання, тобто конкретними завданнями і функціями, які він вирішує і виконує. Від кожного державного органу значною мірою залежить рівень розвитку і ефективність діяльності апарату в цілому. Тому держава повинна забезпечити те, щоб по відношенню до

 
 

Цікаве

Загрузка...