WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та зміст доказування в розслідуванні - Реферат

Поняття та зміст доказування в розслідуванні - Реферат

збереглися на час розслідування, розгляду судом справи (наприклад, наслідки пожежі, зіпсована картина, спотворена особа потерпілого) . Ці безпосередньо сприйняті слідчим і суддею обставини, факти будуть мати доказувальне значення, якщо при їхньому сприйнятті дотримана встановлена законом процесуальна форма (наприклад, огляд, обшук), а отримані при цьому дані належним чином відбиті в справі (наприклад, у протоколі огляду).
Факти, загальновідомі (наприклад, дата історичної події) чи юридично встановлені, використовуються в кримінальному процесі без доведення, якщо не виникає сумніву в їхній вірогідності (наприклад, факти, встановлені вироком, що вступили в законну силу, по іншій справі). Таким чином, у сукупність фактичних даних, що є основою для формування висновків у справі, входять різні по своїй природі і способу одержання дані про цікавлячі слідство і суд обставини, що повинно враховуватися при характеристиці усього доказу вального процесу і складових його елементів.
Доказування відбувається в єдності предметно-практичної і розумової діяльності, приводить до формування уявлень про досліджувану подію.
Доказування являє собою пізнавальний процес, якому притаманна єдність емоційного і раціонального, суб'єктивного й об'єктивного, безпосереднього й опосередкованого, що виявляється у всіх його взаємозалежних елементах.
Методи доказування.
Визнання загального значення діалектики не виключає інших наукових методів пізнання. Науковий метод - сам по собі постійно розвиваючийся процес, що повинен відповідати не тільки предмету пізнання, але й умовам, що змінюються в даному різновиді пізнання, повинен враховувати розвиток технічних засобів пізнання. Загальна методологія не може виникати за змінами деталей предмета пізнання. Необхідний спеціальний підхід до вивчення конкретного предмета, специфічно пристосовані методи дослідження, одержання, нагромадження, переробки і дослідження інформації. Отже, існують загальні, особливі і спеціальні методи пізнання, крім загального методу, як у сфері науки, так і в сфері практичної діяльності (у нашому випадку в процесі доказування).
Під загальним методом дослідження варто розуміти систему визначених прийомів, правил, рекомендації з вивчення конкретних об'єктів, явищ, предметів, фактів. При цьому під вивченням розуміється як почуттєве, так і раціональне пізнання, а під об'єктами - предмет дослідження. Прийоми, правила, рекомендації з дослідження об'єктів - це узагальнене вираження практики подібних досліджень.
Існують наступні загальні методи пізнання:
а) спостереження;
б) вимір;
в) опис;
г) порівняння;
д) експеримент;
е) моделювання й ін.
Усі ці загальнонаукові пізнавальні методи, теоретично осмислені філософією і деякими іншими науками. У залежності від специфічних особливостей даного різновиду процесу пізнання особливі методи здобувають ті чи інші характерні риси. Загальні методи складає друга ланка в системі методів доведення. Третя частина - це так називані особливі методи.
Особливі методи - це галузеві методи чи методи природних і технічних наук. Це такі методи як:
а) фізичні (спектральний аналіз, методи електронної техніки й ін.);
б) хімічні (методи хімічного мікроаналізу);
в) біологічні;
г) ґрунтознавчі;
д) соціологічні;
е) антропологічні й антропометричні й ін.
Метод називається часткою тому, що він являє собою сполучення лише частини пізнавальних прийомів, визначеної їхньої комбінації, що і відрізняє цей метод від інших особливих методів. Особливі методи складає третя ланка в системі методів доведення. Четверта частина - це так називані спеціальні методи.
Під спеціальним методом дослідження потрібно розуміти такий метод, що застосовується тільки в одному чи декількох різновидах процесу пізнання (але не в усіх), сфера застосування якого, таким чином, не має такого загального характеру, як сфера застосування загального методу.
Це власне криміналістичні методи, що створені й обґрунтовані теорією криміналістики або запозичені і перетворені нею спеціально для дослідження криміналістичних об'єктів. Це різні судово-фотографічні, трасологічні, судово-балістичні й інші методи. Наприклад, різні методи слідоскопіювання в трасології, у судової балістики - методи виявлення і фіксації слідів пострілу, визначення дистанції пострілу і напрямку польоту кулі і т.д.
Усі методи дослідження оцінюються в науці поряд з критеріями. Так, методи повинні бути ефективними, тобто їхнє застосування повинне забезпечувати досягнення поставленої мети, її результативність. Методи повинні мати простоту і надійність, бути безпечними (тобто застосування технічних засобів не повинне ставити під загрозу життя чи здоров'я дослідників і інших осіб). Методи повинні бути економічними і науковими. Неприпустимі методи, що не мають твердої наукової основи.
Стосовно до методів доведення виступає критерій можливості застосування даного методу в межах і випадках, регламентованих законом, тобто чи можливо при даному процесуальному порядку доказування застосування того чи іншого методу щодо умови пізнання в кримінальному судочинстві, об'єкти і засоби пізнання виключають таку можливість.
Жоден з методів доказування не можна абсолютизувати, перетворювати в єдино можливий, універсальний. Жоден з методів, узятий изольовано від інших, не може привести до успіху ні в науковому дослідженні, ні в практичній діяльності по доказуванню. Тільки сукупність методів пізнання може забезпечити досягнення істини, будь то істина наукова чи істина, що досягається в процесі розслідування і судового розгляду кримінальних справ
Поняття і зміст доказування в розслідуванні.
Пізнання являє собою діяльність, метою якої є одержання істинного знання про який-небудь об'єкт. Пізнання виражається у визначеному відношенні суб'єкта до об'єкта пізнання. У процесівстановлення цього відношення суб'єкт опановує об'єктом, одержує про нього необхідну інформацію, зміст якої залежить від приватних задач пізнавальної діяльності, використовуваних засобів і прийомів.
Пізнання - складний процес відображення і відтворення людиною дійсності.
Пізнання дійсності здійснюється в різних формах практики. Однією з таких форм є кримінально-процесуальна діяльність і її елемент - попереднє розслідування. Так, наприклад, И.А.Боягузов пише: "Яка б не була істотна специфіка доказування, воно є не чим іншим, як різновидом пізнавальної діяльності, оскільки його ціль полягає в тому, щоб встановити істину" .
Специфіка розслідування полягає в тому, що пізнання фактів об'єктивної дійсності здійснюється в цій діяльності у формі доведення.
"Доведення, - пише М.С.Строгович, - це встановлення за допомогою доказів усіх фактів, обставин, що мають значення для розкриття кримінальної справи... У цьому... поняття доведення рівнозначне, тотожне поняттю дослідження, що провадиться на попередньому слідстві й у судовому розгляді і яке полягає в збиранні, перевірці й оцінці доказів і в з'ясуванні за допомогою доказів усіх фактів, обставин, що мають значення для вирішення справи.
З цього випливає, що доказування є процес пізнання істини по розслідуваній і розглянутій судом кримінальній справі" .
Однак у процесі збирання, дослідження й оцінки доказів елементи пізнання в ряді випадків не ототожнюються з доказуванням, не зливаються з ним цілком. Пізнання іноді обмежується з'ясуванням якої-небудь обставини тільки самим слідчим (наприклад, з'ясування ним обставин на місці події); доведення ж припускає не тільки з'ясування факту слідчим, але і перетворення його з факту "для себе" у доказу вальний факт.
Пізнання обставин злочину тільки слідчим ще не створює таких умов. Розмовляючи з потерпілим, вивчаючи обстановку на місці події, слідчий насамперед сам пізнає обставини злочину. Якщо при цьому він не забезпечить можливість використання отриманих даних для доказування обставин події злочину, то він не виконає своє завдання. Розслідування проводиться для того, щоб не тільки слідчий довідався як було зроблено злочин, але

 
 

Цікаве

Загрузка...