WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єктивна сторона злочину - Реферат

Об’єктивна сторона злочину - Реферат

характеризує злочин, є наслідки. Злочинні нас-лідки можуть бути класифіковані в такий спосіб : майнова, моральна, фі-зична й інша шкода, що заподіюється злочинами суспільним відноси-нам, а також усі витрати товариства на боротьбу з цим соціально-негативним явищем.
Існують дві основні групи злочинних наслідків:
" матеріальні ;
" нематеріальні.
У свою чергу, матеріальні наслідки підрозділяються на наслідки майнового характеру і заподіяння шкоди для життя і здоров'я гро-мадянина.
Нематеріальні наслідки також підрозділяються на наслідки, по-в'язані з порушенням суспільного порядку або діяльності установ і під-приємств і порушення честі і гідності громадян і їх особистих майнових прав ( наприклад, моральна шкода при обмові або образі).
Кримінальний закон виділяє:
" злочини з матеріальними складами тобто, коли наявність кінченого складу злочину зв'язується з настанням цілком визначених наслідків.
" злочини з формальними складами.
Злочин рахується закінченим після вчинення суспільно небезпеч-ного діяння незалежно від настання визначених суспільно небезпечних наслідків.
У реальній дійсності будь-які злочини, у тому числі і формальні, завжди спричиняють якісь шкідливі зміни в об'єктах, що охороняються законом. Проте ці зміни і наслідки не включені до складу формальних злочинів і при вирішенні питання про наявність або відсутність діяння не приймаються в увагу. У цьому випадку наслідки можуть мати криміна-льно-правове значення, але не для визначення складу злочину, а як об-ставини, що пом'якшують або отягчаютьпровину при призначенні по-карання.
При конструюванні об'єктивної сторони злочину (матеріальний або формальний склад) вибирається не довільно, а з урахуванням і в за-лежності від характеру і специфічних особливостей суспільної небезпеки злочину й особливостей кримінально-правових мір боротьби з ним.
Наслідки лежать за межами складів таких небезпечних злочинів, як розбій (ст. 86 КК України), вимагательство ( ст. 86-2 КК України).
4. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ДІЄЮ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ
Причинний зв'язок є ознакою об'єктивної сторони матеріаль-них злочинів. Мова про відповідальність особи за суспільно небезпечні наслідки , що наступили (при наявності, зрозуміло, провини) може йти тільки тоді, коли вони знаходяться в причинному зв'язку суспільно не-безпечною дією або бездіяльністю, що відбулися. При відсутності при-чинного зв'язку кримінальна відповідальність за настання шкідливих на-слідків виключається.
Причина - це філософська категорія, яка відображає одну з форм загального об'єктивного зв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості предметів, явищ і процесів, що відбуваються в природі й у суспільстві.
Під причиною розуміється явище, що закономірно, з внутріш-ньою необхідністю породжує інше явище, яке розглядається як слідство. Це філософське розуміння причинності є загальним для всіх галузей знань, і тому воно застосовується і до причинного зв'язку в криміналь-ному праві.
Об'єктивний характер причинних зв'язків має важливе значення і для кримінального права. Слідчі органи і суд при розслідуванні і судо-вому розгляді кримінальної справи встановлюють не якийсь уявлюваний зв'язок між суспільно-небезпечним поводженням особи і шкідливих нас-лідків цього поводження, а об'єктивний, істотну причинний зв'язок, іс-нуючий поза свідомістю слідчого і суду.
Найбільшою загальною ознакою наявності причинного зв'язку в карному праві варто назвати багатозначність - у реальній дійсності рідко бувають випадки, коли один наслідок породжується одною причиною. Причинний зв'язок частіше усього не взаємодія двох явищ, а сукупність ряду явищ.
При рішенні питання про наявність або відсутність причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечним нас-лідком при розслідуванні або судовому розгляді кримінальної справи, не обмежуючись установленням того, чи наступили в реальній дійсності суспільно небезпечні наслідки, необхідно встановити, чи відбулося при цьому суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки відповідного складу злочину. Цю обставину необхідно в першу чергу враховувати в тих випадках, коли ознакою об'єктивної сторони складу злочину є по-рушення визначених правил або інструкцій. Наприклад, якщо в резуль-таті наїзду шофера наступила смерть пішохода, то не можна відразу ж вирішити питання про наявність причинного зв'язку між дією шофера (наїздом) і наслідком , що наступив, (смерть потерпілого). Необхідно з'ясувати, чи порушив шофер якісь спеціальні правила (правила безпеки прямування й експлуатації транспортних засобів), тому що смерть пішо-ходу могла наступити і не в результаті порушення цих правил. В усіх таких випадках порушення відповідних правил входить в об'єктивну сторону злочинного діяння, і при відсутності такого порушення відпові-дний склад злочину також відсутний.
5. ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛО-ЧИНУ
Інші ознаки об'єктивної сторони факультативні, тобто для одних складів злочинів вони є ознаками їх об'єктивної сторони, а для інших - не є. Наприклад, для складів заподіяння шкоди здоров'ю байдуже місце вчинення злочину, і кримінальна відповідальність за ці злочини наступає незалежно від того, де вони зроблені. Проте ця ознака (місце) є обов'яз-ковим для встановлення, наприклад, складу незаконного видобутку во-дяних тварин і рослин.
Варто мати на увазі і те, що факультативні ознаки об'єктивної сто-рони завжди мають важливе доказове значення по кримінальній справі. Всі вони є необхідною фізичною характеристикою будь-якого злочину. Кримінальна справа не може рахуватися розкритою, якщо, наприклад, не встановлене місце і час учинення злочину (хоча стосовно до окремого складу вони можуть і не мати значення для кваліфікації). Тому всі ознаки об'єктивної сторони злочину незалежно від своєї "обов'язковості" або факультативності" у кримінально-правовому змісті входять у предмет доведення по будь-якій кримінальній справі.
Місто вчинення злочину - це певна територія , де було почате і закінчено діяння або настав злочинний результат. У ряді складів злочи-нів місце їх вчинення є обов'язковою ознакою,

 
 

Цікаве

Загрузка...