WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єктивна сторона злочину - Реферат

Об’єктивна сторона злочину - Реферат

вплив на людину (наприклад, нанесення йому побоїв) з метою змусити його учинити суспільно небезпечну дію. Для того щоб фізичний примус виключав кримінальну відповідальність, необхідно, щоб діяння відбувалося усупереч волі особи, що діє по примусу. Не може, напри-клад, відповідати за ушкодження чужої речі особа, яку зумисне штовх-нули, щоб вона ушкодила цю річ.
Якщо фізичний примус не виключав для особи можливість діяти по своїй волі, то вона не звільняється від кримінальної відповідальності, проте застосоване до неї насильство при цьому розглядається як обста-вина, що пом'якшує відповідальність при призначенні покарання.
Визначене кримінально-правове значення має і психічний при-мус. Під ним розуміється погроза заподіяння якоїсь шкоди (у тому числі іфізичної) з метою змусити людину учинити суспільно небезпечне діян-ня. Психічний примус (насильство) звичайно не виключає вольового характеру дії, і тому він по загальному правилу не виключає криміна-льної відповідальності особи, що здійснила під його впливом передба-чене законом суспільно небезпечне діяння. Водночас, як і фізичний, пси-хічний примус признається обставиною, що пом'якшує кримінальну від-повідальність. Психічний примус може виключати кримінальну відпові-дальність особи, що діяла під його впливом, лише тоді, коли ця особа ді-яла в стані крайньої необхідності. Наприклад, касир, що під погрозою негайного позбавлення його життя передає злочинцям гроші, звільняєть-ся від кримінальної відповідальності, тому що життя людини дорожче будь-яких матеріальних цінностей .
Таким чином, кримінально-правова дія являє собою суспільно не-безпечне, вольове й активне поводження людини.
Як було уже відзначено, злочин з об'єктивної сторони може бути зроблено не тільки шляхом дії, але і шляхом бездіяльності.
Під кримінально-правовою бездіяльністю розуміється суспільно небезпечне, вольове і пасивне поводження. Воно полягає в не вчиненні особою тих дій, що вона повинна була і могла учинити в силу лежачих на неї обов'язків. Пасивність поводження особи - це не фізична його (по-водження) характеристика, а соціальна. У фізичному змісті особа може поводитися дуже активно, але якщо вона при цьому не виконала визна-ченого обов'язку, порушив кримінально-правову заборону, у наявності кримінально-правова бездіяльність. Наприклад, особа відмовляється від дачі показань, у якості свідка, ухиляючись від явки в суд (ст. 179 КК України), і при цьому працює на своєму городі. У фізичному змісті вона діє (прибирає. Наприклад , овочі), у кримінально-правовому - не діє (ухиляється від дачі показань у якості свідка).
Обов'язок особи діяти може виникати по різноманітним підста-вам.
По-перше, із указівки закону. Так, закон зобов'язує повнолітніх ді-тей допомагати матеріально непрацездатним батькам, а батьків - утри-мувати неповнолітніх дітей. Злісне порушення цього обов'язку наказу-ється в кримінальному порядку (ст.116, ст. 114 КК України).
По-друге обов'язок діяти може виникнути в силу обраної професії. Наприклад, лікар у відповідності зі своєю професією зобов'язаний до-помагати хворим, і невиконання цього обов'язку без поважних причин спричиняє за собою кримінальну відповідальність (ст.113 КК України).
По-третє, такий обов'язок може виникнути в силу прийнятих на се-бе зобов'язань. Так, особа, що визвалася стежити за малолітньою дити-ною, буде відповідати в карному порядку, якщо через недбале, неуважне відношення особи до виконання цього обов'язку дитина загине (ст.111 КК України).
По-четверте, обов'язок діяти може виникнути також із поводження особи, що ставить у реальну небезпеку об'єкти, що охороняються зако-ном. Наприклад, водій автомашини, що учинив наїзд на людину, зобо-в'язаний доставити потерпілого в найближче лікувальне заснування або оказати йому іншу поміч. Невиконання особою цього обов'язку спричи-няє кримінальну відповідальність .
Як і кримінально-правова дія, бездіяльність носить кримінально-правовий характер лише тоді, коли вона є вольовою.
Пасивне поводження, позбавлене вольового характеру, не спричи-няє за собою кримінальної відповідальності. Тому так само, як і при дії, кримінальна відповідальність за бездіяльність не наступає, якщо вона ці-лком під впливом непереборного фізичного примуса. Так, охоронець не може відповідати за те, що не перешкодив розкраданню ввіреного під його охорону майна, якщо злочинці зв'язали його і позбавили можливо-сті втручатися або звати на поміч. Психічне насильство при бездіяльнос-ті розглядається і як пом'якшувальна обставина при призначенні пока-рання.
Не має кримінально-правового характеру і пасивне поводження людини, допущене їм під впливом непереборної сили природи.
Під непереборною силою розуміється такий вплив об'єктивних чинників (стихійних сил природи, тварин, хворобливих процесів), у си-лу котрих людина позбавлена можливості фізично діяти. Непереборна сила виключає кримінальну відповідальність тому, що особа не в змозі перебороти перешкоди на шляху до виконання лежачому на ньому обов'язку діяти. Не може, наприклад, бути визнано злочинним пово-дженням лікаря, що не допоміг хворому унаслідок того, що лікар сам був тяжко хворий, або шлях до пацієнта перепиняє ріка, що розлилася, і лікар не зміг переправитися через її.
Проте поняття непереборної сили не є абсолютно незмінним. Кон-кретне рішення цього питання залежить від установлення кола обов'язку особи тих вимог, що подаються до нього у визначеній ситуації. Напри-клад, пожежа є непереборною силою для звичайного громадянина, у зв'язку з чим його не можна притягти до кримінальної відповідальності за залишення особи в будинку, що горить. Проте для пожежного за професією ця обставина не може виключати відповідальності. Така зга-дана уже обставина, як розлив ріки, визнана для лікаря непереборною силою на шляху до виконання його фахових задач, не може бути визна-на такою для військового, що зобов'язаний переборювати будь-які пе-решкоди, що є перепоною на шляху до виконання відданого йому бойо-вого наказу (навіть із ризиком для свого життя).
3. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ ПОНЯТТЯ І ВИДИ
Показником, що

 
 

Цікаве

Загрузка...