WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Здійснення та захист цивільних прав - Реферат

Здійснення та захист цивільних прав - Реферат

суб'єктивних прав нерозривно пов'язане з виконанням обов'язків. Якщо кредитор, вимагаючи повернення боргу, здійснює своє право, то боржник, повертаючи борг, виконує свій обов'язок.
Виконувати обов'язки можна як активно, так і пасивно. Шляхом активної поведінки виконується обов'язок зобов'язаної особи у відносних правовідносинах. Наприклад, продавець передає річ покупцеві, він діє активно. Щодо абсолютних правовідносин, то виконання обов'язку зобов'язаної особи відбувається шляхом пасивних дій. Всі особи, які не є власниками певного майна, зобов'язані не чинити перепон власникові у володінні, користуванні чи розпорядженні належним йому майном.
При порушенні уповноваженою особою встановлених законом, договором, моральними принципами меж здійснення своїх прав можна говорити про зловживання правом. Наймач використовує найняте майно не за призначенням; підрядчик при виготовленні речі не виконує вказівок замовника; власник, придбавши собаку, не додержується правил її утримання, від чого потерпають сусіди та інші громадяни, - все це приклади зловживання правом.
Зловживання правом - це особливе цивільне правопорушення. Специфіка його в тому, що дії порушника випливають з належних йому прав, але при цьому порушують права й охоронювані законом інтереси інших осіб. Відомі випадки, коли особа використовує свої права виключно з метою заподіяти шкоду іншій особі (такі дії порушника називаються шиканою). Шикана може бути як матеріального, так і процесуального характеру.
Навмисне знищення власником належного йому майна з тим, щоб таким чином отримати вигідні страхові виплати, - це шикана в матеріальному розумінні.
Позивач, аби "насолити" відповідачеві, звертається до суду з позовом про відшкодування йому моральної шкоди, наперед знаючи про безперспективність такого позову. Адже доводити свою невинуватість повинен відповідач (ч. 1 ст. 440 ЦК), а це, як відомо, несе для нього багато незручностей майнового й морального характеру. Це приклад процесуальної шикани.
Виходячи з викладеного, можна дати таке визначення поняття зловживання цивільним правом. Це таке цивільне правопорушення, яке чиниться уповноваженою особою при здійсненні нею належного їй права та виконанні обов'язку шляхом використання недозволених конкретних форм поведінки.
Від зловживання правом необхідно відрізняти порушення чужого права. Якщо хтось заволодіє чужим майном, не маючи на це права, то він діє протиправне. В наведеному прикладі особа не здійснює свого права, а відтак і не зловживає ним.
2. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Для розвитку цивільних правовідносин в суспільстві надання суб'єктам права лише можливості здійснення належних суб'єктивних цивільних прав недостатньо. Необхідно надати також можливість уповноваженій особі за-хистити свої права та охоронювані законом інтереси. Як показує життя, суб'єктивне право особи, не забезпечене необхідними цивілізованими засобами захисту, є занадто слабким і може бути порушене будь-ким, будь-яким способом і будь-коли. Через це цивільне законодавство не тільки надає можливість суб'єктам цивільних правовідносин набувати та здійснювати суб'єктивні права, а й можливість їх захищати.
Крім суб'єктивних прав, особа може мати охоронювані законом інтереси. Наприклад, при втраті майна власник втрачає і суб'єктивне право на нього. Але це не означає, що він втрачає інтерес щодо поповнення втраченого таким чином права. У зв'язку з тим, що цей інтерес охороняється законом, він може вимагати його
захисту.
Право на захист належних тій чи іншій особі цивільних прав - це можливість застосування уповноваженою особою заходів правоохоронного характеру у разі посягання на її суб'єктивні права чи охоронювані законом інтереси або у разі їх порушення. Як правило, захист суб'єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів повинен провадитись компетентними державними органами, до яких звертається потерпілий за захистом своїх прав. Але бувають і винятки з цього правила. У разі, кати допомога держави може надійти надто пізно, законом допускається захист прав самим носієм цих прав.
Зупинимось на характеристиці кожного із названих способів захисту суб'єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.
Згідно зі ст. б ЦК України, захист цивільних прав здійснюється у встановленому порядку судом, арбітражем або третейським судом. Цивільні права можуть захищатись також у випадках і порядку, встановлених за-коном, товариськими судами, профспілковими та іншими громадськими організаціями. У випадках, окремо передбачених законом, захист цивільних прав здійснюється в адміністративному порядку.
За загальним правилом, захист суб'єктивних цивільних, прав та охоронюваних законом інтересів здійснюється судами, в тому числі арбітражними.
Як основний засіб судового захисту виступає позов - вимога, звернена до суду, відкрити судове провадження, з метою примусити відповідача виконати певні обов'язки або визнати наявність чи відсутність певного пра-вовідношення.
Крім звернення з позовом, особа може звертатись до суду шляхом подачі заяви про встановлення певних юридичних фактів чи зі скаргою на неправомірні дії службових осіб, що ущемляють її права, та з іншими вимогами.
Засобом захисту цивільних прав в адміністративному порядку є скарга.
Способами захисту цивільних прав визнаються заходи примусового характеру, які можуть бути застосовані до правопорушника. Загальний перелік цих засобів передбачений у ст. б ЦК України. До них належать: ви-знання цих прав; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, які порушують право; присудження до виконання обов'язку в натурі;
компенсація моральної шкоди; припинення або зміна правовідношення; стягнення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випадках, передбачених законом або договором, - неустойки (штрафу, пені), а також інші, передбачені законом, засоби. Наприклад, ст. 7 ЦК України передбачає можливість відшкодування моральної шкоди, заподіяної поширенням відомостей, що не відповідають дійсності і завдають шкоди інтересам громадянина чи організації.
Самозахист цивільних прав. Конституція України надала право кожному захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань будь-якими не за бороненими законом засобами (ч. 5 ст. 55). Виходячи із змісту даної конституційної норми, самозахист цивільних прав треба розуміти як здійснення уповноваженою особою дій фактичного порядку, спрямованих на охорону її особистих або майнових інтересів.
На нашу думку, необхідно звернути увагу на слова Основного Закону про те, що кожен має право захищати свої права не забороненим законом способом. А чи можнапередбачити в законі всі негативні наслідки самоза-хисту цивільних прав і заборонити їх? Відомі випадки, коли власники земельних ділянок створювали самосуд над особами, які посягали на їх власність. Але, крім закону, є ще моральні норми, яких теж потрібно дотримуватись при самозахисті цивільних прав.
Цивільне законодавство передбачає кілька видів самозахисту.
По-перше, це самозахист в стані необхідної оборони (ст. 444 ЦК України).
По-друге, це захист цивільних прав у стані крайньої необхідності (ст. 445 ЦК України).
І в тому, і в іншому випадку при захисті своїх прав громадянин не повинен перевищувати меж дозволеного.

 
 

Цікаве

Загрузка...