WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Значення об’єктивної сторони злочину - Реферат

Значення об’єктивної сторони злочину - Реферат

злочин, є наслідки. Злочинні наслідки можуть бути класифіковані в такий спосіб : майнова, моральна, фізична й інша шкода, що заподіюється злочинами су-спільним відносинам, а також усі витрати товариства на боротьбу з цим соціально-негативним явищем.
Існують дві основні групи злочинних наслідків:
" матеріальні ;
" нематеріальні.
У свою чергу, матеріальні наслідки підрозділяються на нас-лідки майнового характеру і заподіяння шкоди для життя і здоров'я громадянина.
Нематеріальні наслідки також підрозділяються на наслід-ки, пов'язані з порушенням суспільного порядку або діяльності установ і підприємств і порушення честі і гідності громадян і їх особистих майнових прав ( наприклад, моральна шкода при об-мові або образі).
Кримінальний закон виділяє:
ў злочини з матеріальними складами тобто, коли наявність кін-ченого складу злочину зв'язується з настанням цілком визначе-них наслідків.
ў злочини з формальними складами.
Злочин рахується закінченим після вчинення суспільно небе-зпечного діяння незалежно від настання визначених суспільно не-безпечних наслідків.
У реальній дійсності будь-які злочини, у тому числі і фор-мальні, завжди спричиняють якісь шкідливі зміни в об'єктах, що охороняються законом. Проте ці зміни і наслідки не включені до складу формальних злочинів і при вирішенні питання про наяв-ність або відсутність діяння не приймаються в увагу. У цьому ви-падку наслідки можуть мати кримінально-правове значення, але не для визначення складу злочину, а як обставини, що пом'якшу-ють або отягчаютьпровину при призначенні покарання.
При конструюванні об'єктивної сторони злочину (матеріа-льний або формальний склад) вибирається не довільно, а з ураху-ванням і в залежності від характеру і специфічних особливостей суспільної небезпеки злочину й особливостей кримінально-правових мір боротьби з ним.
Наслідки лежать за межами складів таких небезпечних зло-чинів, як розбій (ст. 86 КК України), вимагательство ( ст. 86-2 КК України).
ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ДІЄЮ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ
Причинний зв'язок є ознакою об'єктивної сторони мате-ріальних злочинів. Мова про відповідальність особи за суспільно небезпечні наслідки , що наступили (при наявності, зрозуміло, провини) може йти тільки тоді, коли вони знаходяться в причин-ному зв'язку суспільно небезпечною дією або бездіяльністю, що відбулися. При відсутності причинного зв'язку кримінальна від-повідальність за настання шкідливих наслідків виключається.
Причина - це філософська категорія, яка відображає одну з форм загального об'єктивного зв'язку, взаємозалежності і взаємо-зумовленості предметів, явищ і процесів, що відбуваються в при-роді й у суспільстві.
Під причиною розуміється явище, що закономірно, з внут-рішньою необхідністю породжує інше явище, яке розглядається як слідство. Це філософське розуміння причинності є загальним для всіх галузей знань, і тому воно застосовується і до причинного зв'язку в кримінальному праві.
Об'єктивний характер причинних зв'язків має важливе зна-чення і для кримінального права. Слідчі органи і суд при розслі-дуванні і судовому розгляді кримінальної справи встановлюють не якийсь уявлюваний зв'язок між суспільно-небезпечним пово-дженням особи і шкідливих наслідків цього поводження, а об'єк-тивний, істотну причинний зв'язок, існуючий поза свідомістю слі-дчого і суду.
Найбільшою загальною ознакою наявності причинного зв'я-зку в карному праві варто назвати багатозначність - у реальній дійсності рідко бувають випадки, коли один наслідок породжуєть-ся одною причиною. Причинний зв'язок частіше усього не взає-модія двох явищ, а сукупність ряду явищ.
При рішенні питання про наявність або відсутність причинного зв'язку між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпеч-ним наслідком при розслідуванні або судовому розгляді криміна-льної справи, не обмежуючись установленням того, чи наступили в реальній дійсності суспільно небезпечні наслідки, необхідно встановити, чи відбулося при цьому суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки відповідного складу злочину. Цю обставину необхідно в першу чергу враховувати в тих випадках, коли озна-кою об'єктивної сторони складу злочину є порушення визначених правил або інструкцій. Наприклад, якщо в результаті наїзду шо-фера наступила смерть пішохода, то не можна відразу ж виріши-ти питання про наявність причинного зв'язку між дією шофера (наїздом) і наслідком , що наступив, (смерть потерпілого). Необ-хідно з'ясувати, чи порушив шофер якісь спеціальні правила (правила безпеки прямування й експлуатації транспортних засо-бів), тому що смерть пішоходу могла наступити і не в результаті порушення цих правил. В усіх таких випадках порушення відпо-відних правил входить в об'єктивну сторону злочинного діяння, і при відсутності такого порушення відповідний склад злочину та-кож відсутний.
ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ
ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ
Інші ознаки об'єктивної сторони факультативні, тобто для одних складів злочинів вони є ознаками їх об'єктивної сторони, а для інших - не є. Наприклад, для складів заподіяння шкоди здоро-в'ю байдуже місце вчинення злочину, і кримінальна відповідаль-ність за ці злочини наступає незалежно від того, де вони зроблені. Проте ця ознака (місце) є обов'язковим для встановлення, напри-клад, складу незаконного видобутку водяних тварин і рослин.
Варто мати на увазі і те, що факультативні ознаки об'єктив-ної сторони завжди мають важливе доказове значення по криміна-льній справі. Всі вони є необхідною фізичною характеристикою будь-якого злочину. Кримінальна справа не може рахуватися ро-зкритою, якщо, наприклад, не встановлене місце і час учинення злочину (хоча стосовно до окремого складу вони можуть і не мати значення для кваліфікації). Тому всі ознаки об'єктивної сторони злочину незалежно від своєї "обов'язковості" або факультативно-сті" у кримінально-правовому змісті входять у предмет доведення по будь-якій кримінальній справі.
Місто вчинення злочину - це певна територія , де було по-чате і закінчено діяння або настав злочинний результат. У ряді складів злочинів місце їх вчинення є обов'язковою ознакою, На-приклад,

 
 

Цікаве

Загрузка...