WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавчі основи боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Законодавчі основи боротьби з організованою злочинністю - Реферат

у сфері економіки, можливе проведення економічних експертиз (залежно від сфери злочинної діяльності) і передусім судово-бухгалтерської, а також судової товарознавчої та ін. Важливу роль у вирішенні складних питань при переговорах зі злочинцями, які утримують заручників, погрожують підірвати захоплений об'єкт тощо, має залучення фахівців-аналітиків: психологів, психіатрів, соціологів, конструкторів і експлуатаційників відповідних об'єктів та ін.
ВИСНОВОК
У період докорінного реформування економіки, легалізації і стимулювання підприємницької діяльності різних видів організована злочинність зазнає змін, адаптуючись до нових умов. Виявляється прагнення ОЗГ до зв'язків та співробітництва з нелегальним, тіньовим сектором економіки, на структуру і динаміку організованої злочинності впливають можливості використання кримінального досвіду зарубіжних злочинних формувань, встановлення з ними зв'язків, можливості легалізації (відмивання) коштів шляхом відкриття рахунків на підставних осіб у зарубіжних банках, заснування фірм, придбання нерухомості та ін. Однак не можна проводити паралель між зарубіжною організованою злочинністю (яка має істотну структурну неоднаковість, наприклад італійська, американська, східно-азіатська та ін.) та тією, що склалася у після радянський період. Мафіозні асоціації ряду країн за рівнем організації і діяльності (сімейно-кланові системи, структури пірамід та ін.) відрізняються особливостями кримінальної традиції і практики.
Характеристика існуючих нині поглядів на поняття злочину, а саме з позиції обгрунтованості і розгляду поняття злочину скоєного організованою гнрупою, не буде достатньо повної, якщо не торкнути питання визнання самостійною ознакою того, що ці злочини мають дуже велику небезпеку для суспільства. Потрібно детально аналізувати моральний і етичний стан цих злочинів, розглядаючи мотиви скоєння таких злочинів групою осіб.
Криміналістична характеристика злочинів, вчинених ОЗГ, повинна відобразити органічний зв'язок окремих характеристик і в цілому методик розслідування на основі особливостей кримінальної діяльності ОЗГ.
Спрямованість злочинної діяльності ОЗГ характеризується загальною метою отримання великих кримінальних доходів і конкретизуєтьсясферами їх добування, виявленням кримінальних інтересів, які можуть розмежовуватись на: внутрішні (регіональні і міжрегіональні), зовнішні (зарубіжні), змішані (на базі створення спільних виробництв, комерційних, посередницьких фірм тощо).
Крміналістичні і крімінологічні пошуки показали, що сучасна організована злочинність в Україні представляє собою новий рівень профісійної злочинності, яка має свої специфічні ознаки не тільки кримінально-правових, криміналогічних, але й крміналістичних ознак.
Потрібно більшу увагу приділяти методикам розкриття таких злочину, а також звертати основну увагу на особлтвості таких злочинів.
Безсумнівно, велике теоретичне і практичне значення має характеристика таких злочинів в якості підстави кримінальної відповідальності. Але не слід розглядати такі злочини як окрему категорію кримінальних злочинів, бо вони мають аналогічні ознаки загальної злочинності.
Нерідко розкриття злочинів розпочинається з розкриттям злочинів окремими особами і дуже важливо за цим злочином виділити приналежність його до суб'єкту к організованій групію.
Список використаної літератури
1. Аленин Ю.П., Тищенко В В. Особенности расследования тяжких преступлений против личности: Учеб. пособие. - Одесса: АО БАХВА, 1996.
2. Вахт В.П., Весельський В.К. Тактика допиту Навч. посібник. -К.: НВТ Правник, 1997.
3. Белкин Р С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. -М.: Юрид. лит., 1987.
4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. -М.: Юрид. лит , 1988
5. Гончаренко В. Г. Науково-технічні засоби в роботі слідчого -К.: Вид-во Київського ун-ту, 1972.
6. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві: Навч. посібник. -К.. Укр. акад. внутр справ, 1994.
7. Грошевой Ю М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. -X.: Вища школа, 1986
8. Колесниченко А Н., Коновалова В Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие, -X.. Юрид. нн-т, 1985.
9. Колесниченко А.Н, Напдис ИД. Судебная фотография. -X.: Вища школа, 1981.
10. Коновалова В Е., Шепитько В.Ю. Обыск: тактика и психология: Учеб. пособие. -X.: Гриф, 1997
11. Коновалова В О. Правова психологія: Навч. посібник. -X.. Основа, 1997.
12. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Л. Драпкина. -М.: Высш. школа, 1994.
13. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова -М.: Изд-во БЕК, 1995.
14. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. -Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.
15. Ларин A.M. Криминалистика и паракриминалистика. -М.. Из-во БЕК, 1996
16. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практ. пособие. -М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Лукашевич В. Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования К.: Укр. акад. внутр. дел, 1993.
18. Лукьянчиков Е.Д., Кузъмичев В С. Тактические основы расследования преступлений: Учеб. пособие. -К.. КВШ МВД СССР, 1989.
19. Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. -К.: Юринком, 1996.
20. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. -М., 1996.
21. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчин-ского, В Е. Эминова, Н.П. Яблокова. -М.. ИНФРА-М, 1996.
22. Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. Комментарий к действующему законодательству. -X.. Рубикон, 1997.
23. Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы тактики и методики). -X.: Вища школа, 1987.
24. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снетко-ва. -М.: ИНФРА-МД997.
25. Руководство по расследованию убийств / Отв. ред. С.И. Гусев. -М.: Юрид. лит., 1977.
26. Салтевский М.В. Криминалистика. В современном изложении юристов. Учеб. и практич. пособие. X.: Рубикон, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...