WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридичні факти - Курсова робота

Юридичні факти - Курсова робота

статус суддiв" вiд 15 грудия 1992 року, "Про пiдприсмшщтво" вiд 7 лютого 1991 року;
22
З) надзвичайяi закошi, якi приймаються в необхiдних вiшадках, передбачешiх Конституцiсю.
Оскiльки дiюче законодав ство рiзноманiтне i багаточисельне, воно
шдлягас систематвзацii, тобто впорядкуваншо для зручностi в користувашi з
метою внесения корективiв i пристосувания до змiн, що вiдбулися в
економiчному i полiтичному житгi суспiльства.
Розрiзняють двi основнi форми систематизацii законодавства:
кодифiкацiю та iнкорпорацiю.
Кодифiкацiя - це така систематизацiя або впорядкувавня нормативявх актiв, що пов'язана iз переробкою Iх змiсту (кодекси, положешiя, статуги).
o iшюрпорацiя - це така систематюацйт норматввшiх актiв, що не вносить нiяких змiн до змiсту, норм права цих актiв. iвкорпорацiя може здiйсшоватися будь-якою установою або окремими спецiалiстами i проводитись за рiзшIми пiдставами: хронологiчно - за роками вцданяя, за сферами правового регулюваввя, за галузями права тощо." 1
1 "Основи держави та права" А.М. Коловiй, А.Ю. Олiйiшк ст. 35-36
23 /-Орид и / о с /б /77Ы /7РЛ
4. "Юридичшiми особами визнаються оргапiзацiТ, якi мають вiдокремлене майно, можуть вiд свого iменi набувати майi-iових i особистих немайнових прав i нести обов'язки, буги позивачами i вiдповiдачами в судi, арбiтражi або в третейському судi. Крiм того, юридична особа повшша мати рахуттюк в банку, статут або положения, гербову печатку. Лише наявнiсть всiх щ ознак дас право виступати як юридична особа.
Юридичними особами с:
а)державнi пiдприсмства та iшпi державнi органiзацii, що перебувають на господарському розрахунку, мають закрiгiленi за iшт основш i оборотнi засоби та самостiйшiй баланс;
б) установи та iшлi державнi оргавiзацii, що перебувають на державному бюджетi i мають самостiйiшй кошторис, керiвшiки яких користуються правами розпорядшiкiв кредитiв (за вiшятками, встановлешми законом);
в) державнi органiзацii, що фiнансуються за рахуi-юк iшлих джерел i мають самостiйний кошторис i самостiйшiй баланс;
г) колгосгiи, мiжколгосгiнi й iншi кооперативнi органiзацii та Iх об'сднаiшя, iншi громадськi органiзацi а також у випадках, передбачешх законодавством Украiшт, шдприсмства i установи цих оргавiзацiй та Iх об'сднанъ, що мають вiдокремлене майiю i самостiйкий баланс;
д) державно-колгосгтнi та iншi державно-кооперативнi органiзацii;
е) iяшi оргаяiзацii у вiшадках, передбачеiвiх законодавством Украiш;
с) приватнi пiдгIрисмства i органiзацii, змiшанi (з iноземшiми фiрмами) тощо.
Юридична особа дiс на пiдставi статуту (положения). Установи та iншi державнi органiзацii, що перебувають на державному бюджетi, можуть дiяти на пiдставi загального положения про органiзацii даного тiшу.Юридична особа мас цивiльну правоздатнiсть вiдповiдно до вставовлеявх цiлей й дiяльностi.
24
Правоздатнiсть юрiщичноТ особи вишiкас з моменту затверджеiшя й статуту або положения, а у втшадках, коли нона повшша дiяти не пiдставi загального положения про органiзацп даного вид,- з моменту видаяня компетеитвям органом постанови про й утворення. Якщо статут пiдлягас ресстрацй, правоздатнiсть юридичноi особи вшшка? в момент ре?страцii.
Юрвдичнi особи утворюються в порядку, встановленому законодавством Украiш. Юрщщчна особа набувас щiвiльввх прав i бере на себе щiвiльнi обов'язки через своi органи, що дiють у межах прав, надаяих iм за законом або статутом (положенвям). Юридична особа вiдповiдас за своiми зобов'язавяями
o належтшм iй на правi власностi (закрiгiлешiм за вим) майном, якщо iшiте не встановлено законодавчими актами.
Засновiшк юридично особи або власшiк й майна не вiдповiдають за й зобов'язаяяями, а юриднчна особа не вiдповiдас за зобов'язаiшямя власшяса або засновьшка, крiм ввяадкiв, передбачешiх законоданчими актами та установчвми документами юридичноi особи. Юридична особа, яка фiнансу власником i за якою майно закрiгiлено на гтравi оперативного угiравлiшвi (устапова), вiдгiовiдас за зобов'язашями коштами, якi с в й розпорядженяi. У разi х недостатностi вiдповiдальнiСть за й зобов'язакнями несе власшяс вiдповiдного майна. Юридична
o особа пришшяе свое iснувашя шляхом лiквiдацii або реорганiзацii (злитгя, подiлу або присднашя).
При злигггi i подiлi юридичшiх осiб майно (права i обов'язки) переходять до новоствореiшх юридичвях осiб. При присднаннi юрид особи до iншоi юридичноi особи й майяо (права i обов'язки) переходить до остаяньо Порядок лiквiдацй i реоргаяiзацй юрщщчвях осiб визначасться законодавством i постаiювами Ради Мiнiстрiв Украiiш. Порядок лiквiдатщ i реорганiзацii кооператввшх та iнших громадськвх органiзацiй може бути визначеьшй Iх статутами (положениями)." 2
2 "Теорiя права" В.О. Котюк ст. 102-104
РН 3,45 ‚7ёч/ерн
5. Реалiзащя норм пенсiйного права вiдбувасться через пенсiйнi правовiдносшш. Будь-яке право вiдношешiя, в тому числi й пенсiйне, вишкас при наявностi трьох умов: а) вiдповiдних норм права; б)правоздатних суб'сктiв даного гтравовiдношення; в) юриди фактiв. При розроблеi-шi законопроектiв здiйсшосться вiдбiр соцiальишх фактiв, що включаються в гiпотезу норм права, проводиться iх оиис i спiвставлення з iшшiми юридичивми фактами тощо. Чвм ретельнiше це зроблено, тим краще будуть сконструйованi норми права. При Iх розроблеивi враховуються здобутки спецiалiстiв в теорii юрвдвчвпх фактiв i, особлвво тих, що займаються iх дослiджевнями в окремих галузях гiрава.У теорй пенсiйвого забезпечешiя ряд праць присвячено юридичгвм фактам. Дослiджеiшя
o велись за двома напрямами: бажавням висновки теорii юридичних фактiв поширити на факти в пенсiйвому забезпечевяi; показати спещiфiку юрвличшх фактiв саме в даному забезпечеявi. Недолiком с розгляд юрвдичшiх фактiв саме в пенсiйяому правi, а не в соцiальному забезпечевяi загалом.Ншй наука права соцiального забезпечеквя вiдчувас потребу в емпiричввх дослiдженвях юридвчввх фактiв. Необхiдно, в першу чергу, роэкрити змiст кожного факту окремо, визначитись щодо його назви, характершх рис, доцiльностi надаiшя статусу юридвчного перелiку за видами пенсiй, допомог i наданвя соцiальшiх послуг тощо. Саме таких дослiджевь потребус законодавець. Без них важко розробвти той чи iшвий норматввшй акт.Так, на першвй погляд, простим юрвдвчввм фактом с визнанвя громадяшша одиноким. При бiльш уважвому вiгвченнi виявлясться, що це складввй юрвдвчввй факт, який розподiляться на iншi. Для його з'ясування слiд встановити: 1) факт малозабезпеченостi; 2) факт непрацездатностi; З) вiдсугнiсть близьких родвчiв; 4) наявнiсть рiшенвя органу соцiального захвсту населения про визнаявя громадяявва одиноким. При розглядi кожвого елемевта складного юрвдвчного факту практик натикасться на рiзнi неясностi i неточностi, на якi не знаходить вiдповiдi нi у законi, нi у юрвдвчнiй, лiтературi. Нема i сдиного повяття даного факту.
Рьтбакова И.И. Установление фактов, имеющих юридическое значение для пенсионного обеспечения. Автореф.канд.дисс. М., 1972; Тарасова В.А. Юридические факты в области пен сионного обеспечения. М, 1974; ЗайвинА.Д. Правоотношения по пенсионному обеспечению. М., 1974.
13 одних нормативних актах вiн називасться "визнания громадяниi-iа одиноким", а в iнших - громадянина самотнiм". Подiбне вiдбувасться i при розглядi iнплiх юридичш обставiш, що вказуЕ на недостатнс

 
 

Цікаве

Загрузка...