WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

справ, 1993. - С. 165 - 171.
31. Права людини вплощині правозахисної діяльності // Право України. - 1995. - № 9 - 10. - С. 23 - 27.
32. Право на захист в проекті Кримінально-процесуального кодексу України // Український часопис прав людини. - 1996. - № 1. - С. 41 - 48.
33. Злочини в галузі обігу наркотичних засобів (зауваження до глави XIII проекту КК України) // Право України. - 1996. - № 12. - С. 58 - 63.
34. Правовые проблемы приватизации предприятий, осуществляющих деятельность по обороту наркотических средств // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 12. - С. 24 - 27.
35. Про узгодження кримінального законодавства України з положеннями міжнародно-правових актів у боротьбі з наркоманією // Удосконалення кримінального законодавства України: Зб. наук. пр. - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. - С. 32 - 34.
36. Від ст. 22912 КК України до національного закону про відмивання грошей // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - 1997. - № 1. - С. 76 - 87.
37. Міркування щодо проекту Кримінального кодексу України // Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. - 1997. - № 2. - С. 106 - 123.
38. Наркоманія і права людини // Український часопис прав людини. - 1997. - № 2. - С. 44 - 51.
39. Мойсик В.Р., Музика А.А. Чи завжди коментар Кримінального кодексу України є науково-практичним? // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 2. - С. 58 - 61.
40. Про предмет злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. - 1997. - № 3. - С. 62 - 66.
41. Загальна характеристика об'єктивної сторони злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. - 1997. - № 5. - С. 67 - 73.
42. Особливості суб'єктивної сторони злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. - 1997. - № 9. - С. 50 - 55.
43. Об'єкт злочинів, пов'язаних з наркоманією // Право України. - 1997. - № 12. - С. 90 - 95.
44. Кримінально-правові засоби боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин // Правова держава: Сб. наук. пр. - К., 1997. - Вип. 8. - С. 221 - 225.
45. Міжнародні конвенції та українське законодавство про боротьбу з відмиванням грошей // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. Матеріали наук.-практ. конф. 22 - 23 листопада 1996 р. - К.: Генеза, 1997. - С. 396 - 399.
46. Про необхідність судового тлумачення законів // Державно-правова реформа в Україні. Матеріали наук.-практ. конф. (19 листопада 1997 р.). - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. - С. 316 - 318.
47. Стрекалов Є.Ф., Музика А.А. Застосування судами законодавства про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 - 1997). - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 88 - 131.
48. Ще раз про обмежену осудність // Право України. - 1998. - № 4. - С. 38 - 41, 49.
Анотація
Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження). - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 1998.
Дисертацію присвячено кримінально-правовим проблемам відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та проблемам запобігання наркоманії і незаконному обігу наркотиків. Уперше в Україні досліджені такі комплексні проблеми, як наркоманія і права людини, незаконний обіг наркотиків і відмивання грошей, визначені напрями вдосконалення законодавства в даній сфері. Запропоновано класифікацію злочинів, пов'язаних з наркоманією, за родовим об'єктом. Обгрунтовано науковий прогноз шляхів декриміналізації (криміналізації) певного кола діянь, пов'язаних з наркотиками. Основні результати праці впроваджено при розробленні антинаркотичних законів 1995 р. і постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1998 р. № 3.
Ключові слова: наркотичні засоби, незаконний обіг, права людини, відмивання грошей, кримінальна відповідальність.
Аннотация
Музыка А.А. Незаконный оборот наркотических средств в Украине (уголовно-правовое и криминологическое исследование). - Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 1998.
Диссертация посвящена уголовно-правовым проблемам ответственности за преступления в сфере оборота наркотических средств и проблемам предупреждения наркомании и незаконного оборота наркотиков. Впервые в Украине исследуются такие комплексные проблемы, как наркомания и права человека, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег, определены направления совершенствования законодательства в данной сфере. Предложено классификацию преступлений, связанных с наркоманией, по родовому объекту. Обосновано научный прогноз декриминализации (криминализации) определенного круга деяний, связанных с наркотиками. Основные результаты работы внедрены при разработке антинаркотических законов 1995 г. и постановления Пленума Верховного Суда Украины от 27 февряля 1998 г. № 3.
Ключевые слова: наркотические средства, незаконный оборот, права человека, отмывание денег, уголовная ответственность.
Annotation
Muzyka A.A. Illicit traffic of narcotic drugs in Ukraine (criminal legal and criminological investigation). - Manuscript.
The dissertation for obtaing a scientific degree of Doctor of Sciences (Law), speciality 12.00.08 Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law. V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine; Kyiv, 1998.
The dissertation is devoted to the research of criminal legal problems of responsibility for crimes in the sphere of illegal operations with narcotic substances and questions of prevention of narcomania and illicit traffic of narcotic drugs. For the first time in Ukraine such complex problems as narcomania and human rights, illicit traffic of narcotic drugs and money-laundering are investigated and the directions of improving legislation in this field are shown. The classification of crimes connected with narcotic drugs abuse according to a gender object is proposed.
The scientific prognosis of ways of decriminalization (criminalization) of certain actions connected with drugs is made. The main results of the thesis are translated into practice during the elaboration of antinarcotic laws of 1995 and Resolution No 3 of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 27 February 1998.
Key words: narcotic drugs, illicit traffic, human rights, money-laundering, criminal responsibility.

 
 

Цікаве

Загрузка...