WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

Незаконний обігнаркотичних засобів в україні - Курсова робота

40/1-370).
Дисертант входив доскладу авторського колективу по розробці вищезазначених законів. Ним проведена аналітична робота з питань порівняльного законодавства і практики застосування антинаркотичного національного законодавства. Особистим доробком дисертанта як члена робочої групи є його активна і послідовна позиція з питань захисту прав людини, що знайшло втілення в нових законах; законодавче розв'язання проблеми аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин; наукове обгрунтування необхідності використання в законі назви лише видів наркотиковмісних рослин - маку снотворного і конопель; істотні поправки до визначення поняття наркоманії; формулювання підстав примусового лікування осіб, хворих на наркоманію; узгодження кримінально-правових новел з міжнародно-правовими актами. (Довідка Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією від 31 березня 1997 р. № 06-19/20-125).
Протягом IV кварталу 1996 р. - I кварталу 1997 р. Верховним Судом України проводилося вивчення та узагальнення судової практики у справах про злочини, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами. Результати цієї роботи були покладені в основу постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1998 р. № 3. Дисертант як член робочої групи Верховного Суду України з підготовки проекту постанови Пленуму брав безпосередню участь у вивченні та узагальненні судової практики, був співавтором проекту зазначеної постанови.
Основні положення, висновки і пропозиції, сформульовані в дисертації, можуть бути використані в процесі подальшого вдосконалення проекту Кримінального кодексу України (зауваження до проекту направлені 31 березня 1997 р., № НА/687. - Архів Національної академії внутрішніх справ України за 1997 р.).
Одержані дисертантом результати використовуються в навчальному процесі юридичних вузів України.
Особистий внесок здобувача. Окремі положення дисертації викладені в семи публікаціях, виконаних у співавторстві з іншими юристами. Процентне співвідношення участі дисертанта у написанні цих праць таке: з В.К. Матвійчуком - 90 %, із О.Я. Свєтловим - 90 %, з О.С. Панєвіним і М.П. Селівановим - 20 %, із С.Д. Шапченком - 50 %, із В.Р. Мойсиком - 90 %, із Є.Ф. Стрекаловим - 50 %. Особистим внеском здобувача до всіх наукових праць, опублікованих у співавторстві, є його власні теоретичні наробки, що складають наукову новизну одержаних результатів дослідження.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, теоретичні та практичні висновки і рекомендації оприлюднено на міжнародних, всесоюзних, республіканських, регіональних і міжвузівських науково-практичних конференціях, симпозіумах у містах: Києві (1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998), Рязані (1990), Харкові (1997), Яремчі (1998).
Монографія автора "Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів" (1998), у якій викладено основні результати дисертаційного дослідження, удостоєна премії першого загальноукраїнського конкурсу на краще юридичне видання 1997-1998 рр.
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано три монографії і три навчальних посібника. Окремі висновки, пропозиції та рекомендації викладені в статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій (всього 48 публікацій).
У дисертації використано досвід роботи автора у складі творчого колективу з підготовки законопроектів про врегулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів; матеріали проведеного за його участю у 1987 р. і протягом IV кварталу 1996 р. - першого півріччя 1997 р. узагальнень практики розгляду судами України 450 кримінальних справ про злочини, пов'язані з наркотиками, а також власний практичний досвід дисертанта у сфері правозастосовчої діяльності.
Структура дисертації. Праця складається із вступу, трьох розділів, що об'єднують десять підрозділів, висновків, виносок і приміток, списку використаних джерел (402 найменування). Повний обсяг дисертації становить 486 сторінок. Обсяг виносок і приміток та списку використаних джерел становить 86 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується вибір теми дисертації, її актуальність, теоретичне і практичне значення, ступінь наукової розробки. Визначено мету і завдання дослідження. Сформульовані концептуальні у теоретичному плані та важливі для юридичної практики положення і висновки, які зумовлюють наукову новизну дисертації.
Перший розділ "Наркоманія і незаконний обіг наркотичних засобів як соціальна та правова проблема сучасності" складається із трьох підрозділів. У підрозділі 1.1. "Сучасний стан проблеми" розкривається суспільна небезпечність поширення наркоманії і розповсюдження наркотичних засобів в Україні; аналізуються, - з одного боку, фактичні дані про взаємодію наркоманії і злочинності, з іншого - наркоманії і СНІДу.
Наркоманія належить до явищ соціальної патології і за своїми наслідками багатолика. Епідемія стрімко поширюється, вона охопила всю територію України, особливо її південну частину. Ін'єкційні наркомани становлять уже 80% ВІЛ-інфікованих. За даними Міністерства внутрішніх справ (далі - МВС), загальна кількість наркоманів, що перебувають на обліку, становить близько 67 тис. чоловік (понад 0,1% населення країни). Разом з тим насправді кількість хворих на наркоманію значно більша. З урахуванням коефіцієнта 9,4 (його застосовують у багатьох країнах світу для визначення дійсної кількості осіб, які допускають немедичне вживання наркотиків), їх в Україні близько 630 тис.
Станом на жовтень 1997 р. в Україні зареєстровано понад 24 тис. носіїв вірусу імунодефіциту людини. Щомісяця їх виявляється ще майже півтори тисячі. Проте лікарі та правоохоронці стверджують, що для визначення реальної кількості хворих на СНІД ці цифри потрібно збільшити на порядок.
Наведені факти свідчать, що діяльність правоохоронних органів по подоланню наркоманії тісно пов'язана з виявленням заражених СНІДом, наданням практичної допомоги органам охорони здоров'я.
За повідомленням МВС, рівень злочинності, пов'язаної з обігом наркотиків, становить понад 80 випадків на 100 тис. жителів України і сягає 42 тис. злочинів, що більше, ніж в усьому СРСР наприкінці 80-х років. Це кожний десятий злочин по лінії карного розшуку. В 1996 р. у порівнянні з 1992 р. злочинність зросла в 2,5 рази, а в окремих регіонах набагато більше: в Автономній Республіці Крим у 5 разів, у Миколаївській області - в 4, Житомирській - майже в 6, в Луганській - у 12 разів.
На грунті наркоманії вчиняється велика кількість різних злочинів. За даними МВС, наркоманами та особами в стані наркотичного сп'яніння вчинено злочинів: у 1992 р. - 2 тис., у 1993 р. - 6 тис. (втричі більше), у 1994 р. - 7,6 тис. (+25,9%), у 1995 р. - 11 тис. (+44,6%), 1996 р. - 16,3 тис. (+47,2%). Отже, з 1992 р. по 1996 р. кількість злочинів, вчинених зазначеними особами, зросла у вісім разів. У 1996 р. наркоманами вчинено 366

 
 

Цікаве

Загрузка...