WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

України, зокрема доходів і видатків загальнодержавних цільових фондів, фінансування загальнодержавних програм за звітний рік; проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України про здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним багатством, власністю українського народу.
Значне місце у системі контролю за дотриманням бюджетного законодавства займає Міністерство фінансів України, яке розробляє та проводить єдину державну фінансову політику, а також забезпечує її проведення.
Відповідно до Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено законодавством України.
Однією з основних функцій Міністерства фінансів України є здій-снення фінансового контролю у процесі розробки Державного бюд-жету. Так, відповідно до Бюджетного кодексу за складання проекту закону про Державний бюджет України відповідає Міністерство фінансів України. Воно здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, а це означає, що Міністерство фінансів контролює як надходження коштів до бюджету, так і їх витрачання. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.
Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, яке затверджене Указом Президента України від 26.08.1999, Міністерство фінансів здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів, бере участь у здійсненні контролю за дотриманням інтересів держави в управлінні державними корпоративними правами відповідно до зако-нодавства; здійснює у межах своїх повноважень контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності законодавства, що регулює питання видобутку, виробництва, використання і реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, проводить в уста-новленому порядку перевірку щодо операцій з дорогоцінними мета-лами і дорогоцінним камінням; здійснює фінансовий контроль за діяль-ністю агентів, що мають свідоцтво на проведення державних грошових лотерей, а також проводить у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самовряду-вання, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах усіх форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержує пояснення, довідки й відомості з питань, що виникають під час перевірки. Відповідно до Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України разом з Рахунковою палатою у порядку, визначеному Верховною Радою України здійснює контроль за проведенням таємних видатків[22].
Здійснення суто контрольної функції у сфері фінансів не можливе без виконання, здійснення інших функцій. Якщо функцію контролю вважати основною, то інші функції, які сприяють її виконанню або обслуговують її, будуть мати назву допоміжних. Звичайно, такий поділ функцій на основні та другорядні в даному випадку є умовним, бо Міністерство фінансів не є суто органом фінансового контролю, а є центральним спеціалізованим органом державної виконавчої влади з управління фінансами. Тому поряд із контрольною функцією слід відмітити організаційну функцію. Вона створює умови для здійснення Міністерством фінансів України покладених на нього завдань, передбачає їх встановлення, здійснення певних дій, які спрямовані на забезпечення виконання контрольної функції. Інакше кажучи, організаційна функція полягає у здійсненні Міністерством фінансів певних організаційних дій, що в подальшому сприятиме здійсненню контролю. Оскільки Міністерство фінансів є органом управління фінансами, то воно, відповідно, відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України; подає проект закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду; затверджує бюджетний розпис; бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період та перспективу; у межах своєї компетенції здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України; бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки; забезпечує у встановленому порядку цільове фінансування загальнодержавних національних програм; погоджує в установленому порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників фінансових управлінь обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій; визначає порядок подання центральними та місцевими органами виконавчої влади необхідних матеріалів для проведення аналізу ефективності діючої податкової системи та пропозицій щодо її вдосконалення; здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України в установленому порядку випуск державних цінних паперів, визначає обсяги емісії облігацій внутрішньої державної позики за строками погашення у межах загального обсягу емісії, виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення облігацій, що випускаються; організовує в межах своїх повноважень виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку; співпрацює відповідно до визначених повноважень з міжнародними фінансовими організаціями та за дорученням Кабінету Міністрів України проводить з ними переговори і консультації з питань фінансової політики та укладення кредитних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України; здійснює у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності; надає з Державного бюджету України в установленому порядку позички в разі виникнення тимчасових касових розривів під час виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які мають бути погашені в установлені строки у межах поточного бюджетного року; надає відповідно до законодавства відстрочку та розстрочку за платежами Державного бюджету України[40].
Міністерство фінансів України, здійснюючи організаційну функцію, бере участь у розробленні, підготовці різноманітних заходів, пропозицій, зокрема: подає Кабінету Міністрів Українипропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами.
З метою забезпечення належного

 
 

Цікаве

Загрузка...