WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

Поняття та класифікація бюджетних правопорушень - Дипломна робота

накладення адмiнiстративного стягнення до вiдповiдного "вищестоящого" органу або до суду, рiшення якого є остаточним. Особливiсть цього "загального" порядку оскарження полягає в тому, що у передбачених законом випадках (їх наведено далi), постанову про накладення адмiнiстративного стягнення спочатку можна та необхiдно оскаржити до "вищестоящого" органу, а потiм до суду, якщо рiшення "вищестоячого" органу не задовольнить скаржника. Тобто, "вищестоящому" органу надається можливiсть виправити помилку пiдпорядкованого органу. Проте, цей порядок, у частинi оскарження постанов про накладення адмiнiстративного стягнення до "вищестоячого" органу, з прийняттям Конституцiї України дещо застарiв, оскiльки Основний Закон України (частина друга статтi 55, частина друга статтi 124 Конституцiї) гарантує громадянину, на наш погляд, пряме звернення до суду за захистом порушених прав. Однак, висновок про конституцiйнiсть зазначеного "спецiального" порядку оскарження вправi зробити лише Конституцiйний Суд України.
Так, за статтею 288 КУпАП постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення може бути оскаржено:
1) постанову адмiнiстративної комiсiї - у виконавчий комiтет вiдповiдної мiсцевої ради або в районний (мiський) суд, рiшення якого є остаточним;
2) рiшення виконавчого комiтету селищної, сiльської народних депутатiв - у виконавчий комiтет (замiсть нього зараз дiє районна державна адмiнiстрацiя) районної, мiської, районної в мiстi Ради народних депутатiв або в районний (мiський) суд, рiшення якого є остаточним;
3) постанову iншого органу (посадової особи) про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу - у вищестоящий орган (вищестоящiй посадовiй особi) або в районний (мiський) суд, рiшення якого є остаточним; постанову про накладення iншого адмiнiстративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящiй посадовiй особi), пiсля чого скаргу може бути подано в районний (мiський) суд, рiшення якого є остаточним.
Постанову про одночасне накладення основного i додаткового адмiнiстративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої її винесено, чи потерпiлого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення;
4) постанову органу внутрiшнiх справ (посадової особи), Державної iнспекцiї по маломiрних суднах України про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi попередження, зафiксованого на мiсцi вчинення правопорушення без складення протоколу, - у вищестоящий орган (вищестоящiй посадовiй особi);
5) постанову посадової особи вiйськової автомобiльної iнспекцiї по справi про порушення правил дорожнього руху, винесену на пiдставi статтi 125 зазначеного Кодексу, - вищестоящiй посадовiй особi, правомочнiй розглядати скаргу.
Скарга подається протягом десяти днiв з дня винесення постанови (стаття 289 КУпАП) до органу (посадовiй особi), який винiс постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення, якщо iнше не встановлено законодавством України. Скарга, що надiйшла, протягом трьох дiб надсилається разом iз справою органу (посадовiй особi), правомочному вiдповiдно до цiєї статтi її розглядати.
За статтею 291 КУпАП подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення до розгляду скарги, за винятком постанов про застосування заходiв стягнення, передбачених статтями 26 i 32 КУпАП, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на мiсцi вчинення адмiнiстративного правопорушення.
Особа, яка оскаржила постанову про адмiнiстративне правопорушення у наведеному порядку, звiльняється вiд сплати державного мита.
Як розглядаються скарги на дiї органiв i службових осiб у зв'язку з накладенням адмiнiстративних стягнень. Якщо скаргу на постанову про накладення адмiнiстративного стягнення подано у "звичайному" порядку, то її розгляд судом здiйснюється наступним чином. Суддя, одержавши скаргу, витребує вiд вiдповiдного органу чи службової особи справу про накладення адмiнiстративного стягнення(стаття 245 ЦПК). Згiдно iз статтею 246 ЦПК скарга розглядається судом з викликом заявника i, в разi необхiдностi, представника органу чи службової особи, якими винесено постанову. Неявка їх в судове засiдання не перешкоджає розглядовi справи. Суд повинен розглянути скаргу не пiзнiш як у десятиденний строк з дня її надходження. Розглядаючи скаргу на постанову, суд перевiряє законнiсть i обгрунтованiсть постанови, зокрема:
1) чи накладено стягнення правомочним органом;
2) чи є в дiях особи, щодо якої винесено постанову, ознаки проступку, за який законом встановлено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть;
3) чи в межах, встановлених законодавчим актом, що передбачає вiдповiдальнiсть за вчинене правопорушення, накладено стягнення;
4) чи не закiнчився строк давностi для застосування стягнення;
5) чи враховано при визначеннi заходу адмiнiстративного стягнення характер вчиненого проступку, особу порушника, ступiнь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують i обтяжують вiдповiдальнiсть (стаття 247 ЦПК).
Залежно вiд встановлених обставин, вiдповiдно до статтi 248 ЦПК суд постановляє одне з таких рiшень:
1) про вiдмову в задоволеннi скарги, якщо постанова у справi про адмiнiстративне правопорушення є законною i обгрунтованою;
2) про скасування постанови i направлення справи про адмiнiстративне правопорушення на новий розгляд, якщо органом чи службовою особою, що її постановили, не були з'ясованi обставини, якi мають значення для справи, та якщо справа закрита всупереч закону, або про направлення справи на розгляд правомочного органу чи службової особи, якщо постанову було винесено неправомочними органом чи службовою особою;
3) про скасування постанови i закриття справи про адмiнiстративне правопорушення, якщо встановлено обставини, якi вiдповiдно до закону виключають провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення;
4) змiнює стягнення в межах, передбачених законодавчим актом про вiдповiдальнiсть за адмiнiстративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено, якщо його було визначено без додержання цих меж або загальних правил накладення стягнень за адмiнiстративне правопорушення.
Рiшення районного (мiського) суду по скарзi на постанову у справi про адмiнiстративне правопорушення є остаточним i оскарженню в касацiйному порядку не пiдлягає (стаття 290 ЦПК). Його можна опротестувати в порядку нагляду на загальних пiдставах (глава 42 ЦПК).Копiю рiшення в цих справах суд повинен надiслати органу чи службовiй особi, постанова яких оскаржувалась.
Якщо ж скаргу на постанову про накладення адмiнiстративного стягненняподано у "спецiальному" порядку, то її розгляд "вищестоящим" органом або судом здiйснюється так.
Скарга на постанову по справi про адмiнiстративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо iнше не встановлено законодавством(стаття 292 КУпАП).
При цьому, згiдно iз статтею 293 КУпАП орган (посадова

 
 

Цікаве

Загрузка...