WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи - Курсова робота

Поняття, зміст, завдання муніципальної реформи - Курсова робота

регулювання.
Завершуючи свій виступ, хочу наголосити, що Кабінет Міністрів розраховує на плідну співпрацю і на вашу підтримку. Потенціал місцевого самоврядування повинен бути задіяний повною мірою. Часу на розмірковування у нас з вами немає. Попереду велика робота, якої вистачить усім. Думаю, що Асоціація міст України відіграє важливу роль у розв'язанні назрілих проблем нашого сьогодення. Для цього вона має необхідний потенціал."
2.2 Проблеми удосконалення законодавства про місцеве самоврядування
Одним з найважливіших елементів взаємозв'язку держави і сус-пільства є місцеве самоврядування - громадсько-політичний і правовий інститут, що набуває все більшого значення як демократична форма організації публічної недержавної влади на місцях.
Розвиток місцевого самоврядування пов'язаний з певним колом політичних, правових, адміністративно-територіальних та економічних проблем. Сьогодні їх належить розв'язувати Українській державі, яка прагне на цивілізованому рівні будувати нові відносини у сфері місцевого самоврядування. Без теоретичного обгрунтування всього комплексу питань, пов'язаних з місцевим самоврядуванням, важко розраховувати на те, що нове законодавство про місцеве самоврядування і практика його застосування будуть ефективними.
У частині 1 ст. 140 Конституції України територіальна громада ототожнюється з жителями села, селища, міста. Частина 1 ст. 41 Конституції України визначає: громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами комунальної власності керуючись законом. Згідно з ч. 1 ст. 70 Конституції України право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Таким чином, виникає неоднозначне тлумачення права особи на участь у місцевому самоврядуванні і постає запитання, хто є повноважним членом територіальної громади - житель чи громадянин України? Чи рівні у своїх правах жителі як члени територіальної громади?
У функціональній характеристиці місцевого самоврядування названо суб'єкт місцевого самоврядування - жителі села, селища, міста. Їм як співтовариству громадян, котрі проживають на відповідній тери-торії, й кожному окремо гарантується право на здійснення місцевого самоврядування безпосередньо, а також через своїх представників, причому незалежно від їх раси, кольору шкіри; політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, мовних та інших ознак (ст. 3 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). Вказане право конкретизується через систему спеціальних прав, передбачених Конституцією: обирати та бути обраним в органи місцевого самоврядування, брати участь у референдумі (ч. 1 ст. 38); причому згідно із ст. 70 Конституції України право голосу на виборах і референдумах виникає у громадян з 18 років, а право бути обраним -по досягненню піку, встановленого Конституцією та законами України; звертатись особисто, а також направляти індивідуальні та колективні звернення в органи місцевого самоврядування (ст. 40); право на доступ до служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38); право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2 ст. 55); право користуватися об'єктами права комунальної власності відповідно до закону (ч. 3 ст. 41) та інші.
Виходячи з наведених положень, повноважними членами тери-торіальної громади є жителі як співтовариство громадян, котрі проживають на відповідній території. Жителі як члени територіальної громади є рівними в своїх правах, але здійснення деяких прав Конституція та закони України ставлять у залежність від віку та належності до громадянства України.
Потребують однозначного трактування і питання, пов'язані з утворенням територіальних громад.
Ч. 1 ст. 140 Конституції України фіксує територіальні межі місцевого самоврядування. Їх встановлення має важливе значення, бо таким чином окреслюються просторові межі діяльності територіальної громади, його населення та органів, дія прийнятих ними рішень. Місцеве самоврядування здійснюється не в чітких межах адміністративно-територіальних кордонів, а на визначених територіях. Такий підхід передбачає, що в адміністративно-територіальній одиниці може функціонувати більше однієї територіальної громади або можуть об'єднувати, наприклад, в сільську громаду жителів кількох сіл.
Ч. 2 ст. 141 Конституції України визначає порядок обрання територіальною громадою сільського, селищного та міського голови, тобто виборної посадової особи, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування. Ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" закріплює повноваження сільського, селищного, міського голови.
Ч. 2 ст. 142 Конституції України визначає, що в окремих випадках, коли необхідно вирішити ту чи іншу проблему місцевого значення, у розв'язуванні якої зацікавлені кілька територіальних громад, останні можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектівабо спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ.
Ч. З ст. 143 Конституції України містить перелік найважливіших питань, що належать до відання територіальних громад села, селища, міста та утворюваних ними органів місцевого самоврядування. Однак зазначений перелік не є остаточним, оскільки територіальні громади та їх органи можуть вирішувати й інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх відання.
Враховуючи вищезазначене, жителі населених пунктів, до кате-горії яких належать села, селища, міста, не можуть бути одночасно членами кількох територіальних громад; територіальні громади не входять одна до одної, при цьому мають однаковий рівень повноважень; територіальні громади утворюються не за адміністративно-територіальною одиницею, а за населеними пунктами - село, селище, місто.
2.3 Проблеми реформування структури управління сучасним містом
Адміністративна реформа, що вже переросла рамки обговорення її концептуальних засад, зорієнтована переважно на органи державної виконавчої влади. Водночас проблема створення сучасної та дієвої моделі управління містами має не менш, а може й більш важливий характер. Адже органи місцевого самоврядування влади в частині делегованих повноважень не тільки включені до системи державної виконавчої влади, але й найближче стоять до інтересів населення, на більш повну реалізацію яких, у кінцевому підсумку, й спрямована адміністративна реформа.
У відомій Концепції адміністративної реформи, створеної під керівництвом Л.М. Кравчука, означені лише деякі концептуальні засади розбудови на місцевому рівні демократичної, гнучкої та ефективної організації управління. Найбільш принциповими з них є:
- утвердження територіальних громад, як первинних суб'єктів місцевого самоврядування;
- належне політико-правове, фінансово-економічне та орга-нізаційне забезпечення здійснення функцій і повноважень у системі місцевого самоврядування;
- розмежування самоврядних повноважень між органами місце-вого самоврядування різного територіального рівня;
- законодавче закріплення інституту служби в органах місцевого самоврядування.
Проте автори концепції обмежилися лише констатацією принци-пових положень.

 
 

Цікаве

Загрузка...