WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів - Дипломна робота

Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів - Дипломна робота

80.
2. Кримінально - процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами /За відп. ред. Шибітко В.П. - К.: Юрінком Інтер, 2000.-840с.
3. Кримінально - процесуальний кодекс ФРН // Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально - процесуальне право: Україна,
ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- с. 307-319.
4. Проект Кримінально - процесуального кодексу України підготовлений робочею групою Кабінету Міністрів України.- К., 1996
5. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23.12.93 р. // Відомості Верховної Ради
України.-1994.-№ 11.-с.296.
6. Закон України "Про міліцію" від 20.12.90р. // Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 4.-с.20; 1992.-№ 36.-с. 526; 1993.-№ 11.-с.83;
1994.-№ 26.-с. 216; 1995.-№ 15.-с. 102; 1999.-№ 4.-с. 35; 2000.-№ 1.-с. 14
7. Закон України "Про попереднє ув'язнення" від 30.06.93р. № 3352-12 // Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 35.-с. 360
8. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства,
прокуратури і суду" від01.12.94р. // Відомості Верховної Ради України.-1998.-№ 20.-с. 99
9. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.91р. № 1789-12 //Відомості Верховної Ради України.-1991.-№ 53.-с. 793.
10. ЗаконУкраїни "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" //Відомості Верховної Ради України.-1998.-№ 20.-с. 99.
11. Постанову Пленуму Верховного Суду РФ "Про практику судової перевірки законності і обґрунтованості арешту або продовження строку
тримання під вартою" від 27.04.93р. № 3 // Законность.- 1993.-№ 9.-с. 51-53.
12. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникають при застосуванні суддями законодавства, яке передбачає
оскарження до суду санкції прокурора на арешт "від 30.09.94р. № 10 //Постанову Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах
(1973-1998).-К., 1998.-с. 311.
13. Постанову Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу від 26.03.99р. № 6 // Вісни
Верховного Суду України.-1999.-№ 3.
2. Навчальні посібники та монографії.
14.Гуткин И.М. Советский уголовный процесс (Учебник для средних юрид. школ)/ Под общ. ред. проф. И.Д. Перлова.-М.:
Госюриздат, 1962.
15.Зинатулин З.З. Уголовно - процессуальное принуждение и его эффективность.-Казань, 1981.
16.Карьев Д.С. Савгирова Н.М. Возбуждения и разследования уголовных дел.-М.: Высшая школа, 1967.-144с.
17.Клюков Е.М. Мера процессуального принуждения.-Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1974.
18.Коврига З.Ф. Уголовно - процессуальное принуждение.-Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975
19.Коментарий к положению о предварительном заключении под стражу / Под ред. канд. юрид. наук В.А. Кирина.-М.: Юрид. Лит., 1971.-80с.
20.Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном производстве.-Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1978.-137с.
21.Лившиц Ю.Д. Меры пересечения в Советском уголовном процессе.-М.: Юрид. лит. 1964.-138с.
22.Мариупольский Л.А. Применения ОВД меры пересечения - заключения под стражу. Учебное пособие для курсантов и слушателей
специальных средних учебных заведений МВД СССР.-М., 1972.-45с.
23.Михеєнко М.М. Молдован В.В. Шибітко В.П. Кримінально - процесуальне право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та
факультетів.-К.: Вен турі, 1997.-352с.
24.Михеєнко М.М. Нор В.Т. Шибітко В.П. Кримінальний процес України: підручник 2-ге вид. перероб. і допов.-К.: Либідь,1999.-536с.
25.Молдован В.В. Молдован А.В. Порівняльне кримінально - процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний
посібник.- К.: Юрінком Інтер, 1999.-400с.
26.Науково - практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. В.Ф. Бойко та інші.-6-те від., допов.-К.: А.С.К., 2000.-1120с.
27.Науково - практичний коментар Кримінально - процесуального кодексу України.-Харків: Арсіс, 2000.-840с.
28.Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе /Отв. ред. И.Б. Михайловская; АН СССР, ин-т
государства и права.-М.: Наука, 1989.-252с.
29.Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно - процессуальное принуждение: Общая концепция. Неприкосновенность личности.-М.:
Наука,1985.-239с.
30.Рыжаков А.П. Меры пересечения.-М.: Информ.-издат. Дом "Филинъ", 1997.-176с.
31.Советский уголовный процесс. Учебник для специальных средних учебных заведений.-М.,1990.-430с.
32.Советский уголовный процесс. Учебник 3-е изд., перераб. И доп. -М.: Юрид. лит., 1984.-448с.
33.Строгович М.С. Избранные труды в 3-х т./Ред. кол. В.М. Савицкий (пред.) и др.-М.:Наука.-т.2: Гарантии прав личности в уголовном
судопроизводстве / Отв. ред. В.М. Савицкий.-1992.-280с.
34.Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе.-М.: Изд-во АН СССР,1951.-576с.
35.Тертишник В.М. Кримінально - процесуальне право України. Навчальний посібник.-К.: Юрінком Інтер, 1999.-576с.
36.Тертишник В.М. Уголовный процесс.-Харьков: Арсин. ЛТД, 1997.-528с.
37.Шумський П.В. Прокуратура України навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів.-К.: Вентурі, 1998.-336с.
3. Публікації у періодичних виданнях.
38.Булатов Б.Б. Николюк В.В. Применение мер пересечения в целях обеспечения исполнения приговора //Советская юстиция.-1982.-№ 20.
39.Гелетко М. Підстава для виїзду підслідного - підписка про невиїзд // Іменем закону.-1998.-№ 46.-с.5
40.Дмитриевская С. О судебном контроле за арестом и содержанием под стражей //Советская юстицыя.-19925.-№7-8.-с. 14-15
41.Дроздов Г.В. Пределы допустимости применения предварительного заключения под стражу в досудебном производстве по уголовному
делу//Советское государство и право.-1990.-№ 14.-с. 58-65.
42.Ключков В. Деякі питання додержання законності в разі затримання підозрюваного // Закон і бізнес.-2000.-№ 20.-с. 12
43.Ключков В. Проблеми обчислення строку тримання під вартою // Юридичний вісник України.-1998.-№ 16 (16-22 квіт.).
44.Масленникова Л. Обжалование ареста всуд: трудности практики //Законность.-1993.-№ 6.-с. 37-42
45.Масленникова Л. Обжалование и судебная проверка законности и обоснованности ареста //Законность.-1993.-№ 2.-с. 21-27
46.Михеєнко М. Модельний Кримінально - процесуальний кодекс //Юридичний вісник України.-1995.-№ 14.-с. 2
47.Неткачев В. Судебное обжалование арестов //Законность.-1993.-№ 8.-с. 32-33
48.Петрухин И.Л. Задержание и арест: охрана интересов личности // Советское государство и право.-1989.-№ 8.- с. 73-82
49.Петрухин И.Л.

 
 

Цікаве

Загрузка...