WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання спеціальних знань у справах про ухилення - Курсова робота

Використання спеціальних знань у справах про ухилення - Курсова робота

перевірки підлягають затвердженню керівником органу, який проводив перевірку.
Провадження вказаного виду експертиз доручається співробітникам науково-дослідних інститутів судових експертиз. У відповідності до Закону України "Про судову експертизу" проведення експертизи може бути доручено приватній особі. В цьому випадку до особи висуваються такі вимоги, як наявність освіти, наявність відповідної ліцензії, атестації Міністерства юстиції та реєстрації, як підприємця чи фізичної особи - платника податків.
Експерт-бухгалтер в процесі експертного дослідження може розглядати питання, які поставленні перед експертизою, більш широко, якщо в цьому є необхідність (ст.200 КПК України). Основним тут стає те, щоб експерт не вийшов за межі своєї компетенції.
Дані, отримані в ході проведення судово-бухгалтерської експертизи, знаходять своє відображення в висновку експерта. В разі виявлення неточностей, помилок або незрозумілих для слідчого відомостей експерт може бути допитаний у відповідності до вимог ст. 201 КПК України.
При наявності підстав, вказаних в ч. 5 та 6 ст.75 КПК України (неповна або неясна експертиза, наявність підозри про неправильність експертизи) у відповідності зі ст. 203 КПК України може бути призначена додаткова або повторна експертиза.
Матеріали судово-бухгалтерської експертизи, в сукупності з іншими доказами, використовуються в кримінальному судочинстві для встановлення вини та інших обставин справи.
3.3. УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ОКРЕМИХ
СЛІДЧИХ ДІЙ
Кримінально-процесуальне законодавство (ст. 65 КПК України) в якості джерела доказів передбачає документи. У відповідності до ст. 83 КПК України документи є джерелом доказів, якщо в них викладені або засвідчені обставини, які мають значення по справі.
Метою використання спеціалістів при проведенні окремих слідчих дій є встановлення, огляд та закріплення необхідних для процесу розслідування доказів, які мають форму документа.
Оскільки розслідування даної категорії справ пов'язано з використанням документів бухгалтерського обліку, участь спеціаліста-бухгалтера при проведенні виїмки буде додатковою гарантією того, що будуть вилучені всі необхідні документи. Безпосередньо при проведенні виїмки спеціаліст надасть допомогу в виявленні необхідних документів та визначенні назви документу. Суттєву роль допомога спеціаліста має при проведенні огляду документів. Метою огляду документів по справам про ухилення від сплати податків є виявлення та фіксація признаків матеріальної підробки. Також використання спеціаліста-бухгалтера допоможе отримати додаткову інформацію про змістфінансово-господарських операцій, відображених в документах.
В ході розслідування ухилень від сплати податків іноді виникає необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, технічного дослідження документів і т.д. Виконується з метою встановлення особи, яка писала документ, часу та обставин складання документа, встановлення способу виготовлення документа і т.д. Об'єктом дослідження техніко-криміналістичної експертизи по справам про ухилення від сплати податків можуть виступати як цілі документи, так і їх частини.
І головне, участь спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій дозволить слідчому уникнути грубих помилок при розслідуванні ухилень від сплати податків.
ВИСНОВОК
Вирішення задач кримінального судочинства, які виникають в процесі розслідування ухилень від сплати податків, як і інших злочинів можливе лише при правильному, своєчасному та повному виконанні слідчих дій. Напрям розслідування злочинів та порядок виконання слідчих дій зумовлено тією інформацією, яка є у слідчого на початку розслідування. Специфіка розслідування ухилень від сплати податків полягає в тому, що слідчому необхідно ознайомитись з характером та обсягом діяльності господарюючого суб'єкта, організацією документообігу, виявити та вилучити документи, які свідчать про скоєння злочину в сфері оподаткування.
Виходячи з важливості проведення слідчих дій з метою притягнення виних осіб до відповідальності по даній категорії справ, ми намагались не тільки розглянути слідчі дії в кримінальному судочинстві, але й більш детально зупинитись на специфіці проведення окремих слідчих дій під час розслідування ухилень від сплати податків.
Також нами було розглянута важливість участі спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. Це дозволить слідчому уникнути прикрих помилок та справить бажане враження на інших осіб, які беруть участь в слідчих діях.
В нашій роботі ми розглянули питання проведення судово-бухгалтерської експертизи та використання спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. Також ми зупинились на такому джерелі доказів, як документальна перевірка, яка хоч і не є процесуальною дією, але містить досить істотну інформацію. Були також розглянуті деякі складнощі, які мають місце при застосуванню цієї дії, в зв'язку з чим ми вважаємо за доцільне включити в ст.66 КПК України, де крім того вказано, що слідчий вправі вимагати проведення ревізії, після слів " проведення ревізії" додати " та проведення документальних перевірок".
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. К.-1996.
2. Кримінальний кодекс України. Затверджений Законом України від 05 квітня 2001.
3. Науково-практичний коментар кримінально-процесуального кодексу України, Київ, - 2000.
4. Закон України " Про судову експертизу" від 25.02.94 р.
5. Рекомендації про порядок складання акта документальної перевірки підприємства - платника податків та інших неподаткових платежів. Головна Державна податкова інспекція України. № 4-115/10-5534 від 17 листопада 1995 року.
6. Методичні рекомендації по проведенню документальних перевірок. ДПА України № 23-2117/10-2291 від 27.03.97 та № 23-2117/10-3875 від 20.05.97.
7. Дулов А.В. Вопросы теории судебной экспертизы в советском уголовном процессе. Минск, 1959.
8. Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. Харьков, 1978.
9. Коновалова В.Е., Сербулов A.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. Киев, 1978.
10. Коробейников Б.В. Вопросы криминалистического исследования документов. В сб.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 40. Москва, 1984.
И. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов.- X.: Фирма "Консум", 1997.
12. Советский уголовный процесс: Учебник/Под общ. редакцией М.И. Бажанова, Ю.М. Грошевого. Киев, 1983.
13. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : навч. посіб.-К.: Юрінком Інтер, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...