WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Розвиток кооперативного права в Україні - Реферат

Розвиток кооперативного права в Україні - Реферат

досвіду, отриманого в радянський період. Практика одержавле-ння споживчої кооперації за часів існування командно-адміністративної системи сприяла поширенню стереотипу індиферентного ставлення переваж-ної більшості населення до цієї унікальної форми взаємодопомоги, соцільно-го та економічного захисту населення. Бюрократизація і командні методи не можливо було подолати за такий короткий проміжок часу. Досвід діяльності
4
споживчих товариств України за ринкових умов у той час був ще рудимен-тарним. Рядові українські кооператори, тобто пайовики споживчих това-риств, не були (подекуди ще й досі не є) достатньою мірою ознайомленими з практикою господарювання їх колег у розвинутих країнах. Власний досвід споживчої кооперації доколективізаційних часів було фальсифіковано, принижено і врешті майже забуто.
Для піднесення авторитету і ролі товариств споживчої кооперації у суспіль-но-економічному житті нашої країни, відродження її демократичного харак-теру та первісної місії необхідно, перш за все, подальше удосконалення зако-нодавчої бази. Слід визнати, що в даний час немає нагальної потреби прин-ципово змінювати загальну концепцію Закону "Про споживчу кооперацію". Його структурну побудову можнавизнати вдалою, оскільки всебічно і комплексно охоплює організаційно-правові та соціально-економічні основи споживчої кооперації. Проте зміст окремих статей не є іманентними ідеології кооперації, а деякі необхідні статті взагалі відсутні.
Нині у нашій державі точиться дискусія про те, чи потрібні закони про окремі види кооперації (споживчу, сільськогосподарську, а з часом - кредит-ну, страхову, будівельну та ін.), чи може доцільніше було б розробити і прийняти єдиний закон про кооперацію, в якому визначити основні, загальні принципи діяльності усіх кооперативних організацій, а в окремих розділах висвітити особливості кооперації в різних сферах діяльності. Саме такий підхід застосовувався у багатьох розвинутих країнах при розробці їх коопера-тивного законодавства.
Проте прийняття Закону України "Про споживчу кооперацію", а згодом і Закону "Про сільськогосподарську кооперацію", значно віддалили перспек-тиви прийняття єдиного закону про кооперацію. Законодавці України обрали шлях, згідно з яким кооперативне законодавство формуватиметься у вигляді спеціальних (окремих) законів про кооперацію. Останнє, з юридичної точки зору, хоча й не може визначатися найдосконалішим, проте це вже є реалія сьогодення, яку слід сприймати, і відповідно до якої проводити роботу щодо подальшого удосконалення законодавства. Проте логічним було б у майбутньому, після прийняття закону про кредитну та інші види кооперації, поставити питання про уніфікацію та об'єднання усіх кооперативних законів у Кооперативний кодекс України. (мал. 1)
Прийняття Кооперативного кодексу України
Уніфікація спеціальних кооперативних законів
Прийняття законів України про інші види кооперацій
Прийняття Законів України "Про споживчу кооперацію"
та "Про сільськогосподарську кооперацію"
5
Під уніфікацією кооперативних законів слід розуміти приведення цих законів до єдиної теоретико-методологічної основи, структурної побудови та загальної ідеології, що визначається природною кооперативних організацій. Це дало би змогу узагальнити деякі спільної принципи побудови кооператив-них організацій, узгодити їх з міжнародними принципами кооперації, що сприятиме солідарності і стратегічній взаємодії усіх гілок кооперації в Украї-ні, розширенню мережі кооперативних організацій та їх проникненню у нові для них сфери соціально-економічного життя суспільства. Розвиток коопера-тивного руху в Україні на загальних принципах, декларованих Кооператив-ним кодексом, сприятиме усвідомленню суспільством виключної важливості цієї форми економічного і соціального захисту населення, що врешті робитиме ринкову трансформацію економіки не такою болючою, як нині, особливо для найнезахищеніших верств суспільства. Власне кажучи, для цього кооперація й існує.
Отже, Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" є законодав-чим документом виключної ваги, який разом із Законом "Про споживчу коо-перацію" поклав початок формуванню кооперативного руху України як скла-дової частини ринкової економіки та демократичного суспільства. Існування цих законів відповідає світовій практиці формування кооперативного законо-давства шляхом прийняття спеціальних кооперативних законів. Логічним і перспективним є прийняття у майбутньому Кооперативного кодексу Украї-ни, який би об'єднав усі спеціальні кооперативні закони, створивши міцну і всебічну законодавчу основу розбудови кооперативного руху в нашій держа-ві.
Таким чином, відродження і розвиток кооперативних підприємств у сільсь-кому господарстві України є складною соціально-економічною проблемою. Але вони мають багато й інших аспектів: організаційний, психологічний, юридичний і, безумовно, політичний. Вирішення цієї проблеми хоча вимагає певного часу, напруженої роботи, консенсусу в суспільстві та ефективних рішень, проте є реальним і багатообіцяючим. Робота щодо вдосконалення законодавства про сільськогосподарську кооперацію повинна відбуватися під загальним гаслом подолання викривлення кооперативної ідеї за часів тоталі-таризму, відродження демократичного характеру цієї важливої суспільної інституції. Урахування при цьому міжнародних кооперативних принципів, світового досвіду є запорукою цілеспрямованого і послідовного входження України до міжнародного кооперативного руху та передумовою інтеграції нашої держави у світову систему господарювання.
6
СПИСОК ВИКОРИТСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
Зіновчук В.В., Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. - - К. : Логос, 1999. - с.224 - 231.

 
 

Цікаве

Загрузка...