WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перехід від адміністративнокомандного до ринкового типу макроекономічного регулювання - Реферат

Перехід від адміністративнокомандного до ринкового типу макроекономічного регулювання - Реферат

державне регулювання макроекономічних процесів стало постійним компонентом економічного життя. У середині ХХ ст. в розвинутих країнах склався новий механізммакроекономічної координації. В цьому механізмі взаємодіють усі три складові узгодження ринкової економіки, які перебувають у тісному взаємозв"язку. Щоб економіка функціонувала нормально, необхідне певне співвідношення компонентів регулювання.
Лише за цих умов механізм макроекономічної координації може позитивно впливати на економічні процеси. Проте, як свідчить реальна дійсність, співвідношення між певними компонентами дуже нестійкі і мінливі. Особливу динамічність виявляє ринок. Посилення ролі ринку в макроекономічному регулюванні розвинутої системи аж ніяк не означає посилення стихії і анархії.
За останні десятиліття значно поглибилось вивчення ринку за допомогою різноманітних методів, тому дестабілізаційна впливи сучасного ринку менші, ніж у минулому. Модель макроекономічного регулювання, яка нині складається в розвинутих країнах, - це нове поєднання його компонентів, що характеризоване, передусім, зростанням ролі ринкового механізму.
Водночас у механізмі макрорегулювання зростає значення ділових підприємств, однак не у напрямі зміцнення монополістичних тенденцій, а в напрямі внутрішньофірмового планування, маркетингу, виробничої кооперації між різними фірмами, роботи на замовлення тощо. Не лише господарська одиниця - фірма - опинилися в середовищі посилення конкурентних відносин, а й її складові ланки. Сьогодні фірми перевіряють ефективність роботи своїх ланок за допомогою трансферних цін, основу яких становлять ціни ринкові.
Отже, розширюється регулятивна роль ринкового механізму у національній економіці. Значення державного регулювання в механізмі макроекономічної координації, у вирішенні поточних завдань зменшилося. Проте немало економістів уважає, що зросла роль держави у забезпеченні стратегічних умов розвитку. Сучасна економіка не може уже розви- ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 110 ватися без участі держави.
Тому розмови про повне дерегулювання позбавлені змісту. §2. МАКРОЕКОНОМIЧНА КООРДИНАЦІЯ В КОМАНДНОАДМIНIСТРАТИВНIЙ СИСТЕМI Товарна форма економiки є у двох основних моделях: ринковiй та командно-адмiнiстративнiй. Суть ринкової моделi полягає, як вiдомо, у тому, що кожний iндивiд або домашнє господарство взаємодiють через ринки з фiрмами для вирішення основних проблем господарського життя. Центральним компонентом цього механiзму взаємодiї є цiни i грошi.
На вiдмiну вiд ринкової, командно-адмiнiстративна економiка - це такий тип господарства, у якому основнi проблеми економiчної органiзацiї вирішують державнi органи, тобто окремi представники бюрократiї, якi очолюють владнi структури i спускають по вертикалi пiдприємствам державнi плани, обов'язкові до виконання. Система централiзованого директивного планування є антиподом економiчної свободи.
Економiчнi системи командного типу iснували переважно в країнах, де при владi були ортодоксально лiвi полiтичнi сили. Економiчна iсторiя низки інших країн свiдчить, що в них у недалекому минулому також iбули адмiнiстративно-команднi системи. Цi системи можуть формуватися на основi як державної, так i рiзних форм приватної власностi.
Вирiшальною умовою формування командної системи у товарнiй економiцi є заглушення економiчної свободи виробника та запровадження над ним повного контролю з боку держави. В полiтичному планi панування адмiнiстративнокомандної системи передбачає лiквiдацiю громадянського суспiльства та правової держави. У командно-адмiнiстративнiй системi товарно-грошовi вiдносини не скасовані, проте ринок i цiна втрачають свої звичнi функцiї.
Регулятивну роль ринкового механiзму замiнює централiзоване державне директивне планування. Iдея централiзованого директивного планування, як способу макроекономiчної координацiї, сформульована ще у ХIХ столiттi. У цьому разі вважали, що новий спосiб макрокоординацiї забезпечує економiю витрат на виявлення суспiльних потреб та узгодження дiяльностi економічних суб"єктiв порiвняно з конкурентно-ринковим механiзмом.
ПЕРЕХІД ВІД АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНОГО ДО РИНКОВОГО ТИПУ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 111 Тип централiзованого макроекономiчного регулювання склався пiсля жовтневого перевороту у Радянському Союзі та у 30-тi роки в Нiмеччинi. У цей же перiод у цьому ж напрямi еволюцiонували економiчнi системи Iталii, Японii, Iспанiї та iнших країн. На вiдмiну вiд Радянського Союзу, модель централiзованої адмiнiстративної товарної економiки в цих країнах грунтувалася здебільшого на приватнiй власностi.
Ідею свiдомої вольової органiзацiї нацiональної економiки вперше почали пропагувати соцiалiсти. Соцiалiстична iдея як iдея соцiальної справедливостi, щасливого майбутнього людства зародилась давно. Причиною її появи були суперечностi в тодiшнiй реальностi, а також одвiчне стремлiння людей до деякого iдеалу. За природою соцiалiстична iдея завжди мала яскраво виражену гуманiстичну спрямованiсть.
Ще в епоху середньовiччя з'явилися теорiї, якi пiзнiше стали джерелом формування комунiстичної доктрини, яка, відповідно, була iдеологiчною платформою зародження командної економiки, а вiдтак її переростання у командно-адмiнiстративну систему. Комунiстичнi уявлення набували рiзних форм - сектантських учень або поширених у народi єресей. Вони виявлялися як у народних рухах, так i в наукових диспутах про спiльнiсть майна.
Витоки командно-адмiнiстративної системи радянського типу відшукуємо уже в утопiях Томаса Мора, Томазо Кампанели та iнших раннiх соцiалiстiв. У творах цих інтелектуалів "Утопія" і "Місто Сонця" майстерні утопійців і соляріїв - це суспільні майстерні, де торжествує спосіб виробництва, заснований на усуспільненій власності, загальній колективній праці і справедливому розподілі матеріальних благ.
У Т.Кампанели в гуманiстично-натурфiлософському iдеалi "Мiсто Сонця" кожний громадянин отримує від суспільства все, що необхідно для задоволення його потреб, проте автор припускає за можливе надмірний попит з боку громадян на ті чи інші продукти. Тому головне завдання влади - стежити за тим, щоб ніхто не отримував більше, ніж йому потрібно [5]. Соцiалiстичнi i комунiстичнi iдеї про нацiональну економіку та способи її макроорганiзацiї є в А.Сен-Сiмона, Ш.Фур'є, Р.Оуена.
У їхнiх працях чiтко простежується iдея централiзованої планової економiки на основi заперечення приватної власностi та общинної органiзацiї працi. У другiй половинi ХIХ ст. з'явилася теорiя соцiалiзму, основоположниками якої були К.Маркс та Ф.Енгельс. Ця концепцiя фор- ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 112 мувалася в умовах, коли економіка досягла порiвняно високого рiвня розвитку.
Марксистська концепцiя грунтується на формаційному пiдходi i випливає з неминучостi замiни ринкової економіки одержавленою економікою. Для К.Маркса i

 
 

Цікаве

Загрузка...