WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративне право - Реферат

Адміністративне право - Реферат

України. Колегія Державної податкової адміністрації України включає Голову Державної податкової адміністраціїУкраїни, його заступників, а також інших керівних працівників Державної податкової адміністрації України. Рішення колегії провадяться в життя наказами.
Для обговорення найважливіших програм та інших питань у Державній податковій адміністрації України може утворюватись наукова рада з учених і висококваліфікованих фахівців, інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Державної податкової адміністрації України. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України. Голова Державної податкової адміністрації України здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності і несе відповідальність перед Президентом України та Урядом України за стан справ у цих сферах, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників підрозділів.
В разі потреби Державна податкова адміністрація України видає разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представницькими органами спільні акти. В межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства вона видає накази, організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Державної податкової адміністрації України підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.
Кожний орган, який входить до складу системи органів Державної податкової служби України, є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в установах банків, самостійний баланс. У своїй діяльності органи Державної податкової служби України керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями Верховної Ради і Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Конституції України, керівники органів податкової служби не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.
Відповідно до ст. 2 Закону України від 23 грудня 1993 р. "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" органи Державної податкової служби є правоохоронними органами. Голова Державної податкової адміністрації України входить до складу Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України. Органи Державної податкової служби України входять до системи державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них інших основних функцій (статті 5, 8 Закону України від 30 червня 1993 р. "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю").
Органи Державної податкової служби України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами, установами банків, а також з податковими службами інших держав (ч. 4 ст. 4 Закону України "Про державну податкову службу в Україні").
Незалежно від свого рівня та підпорядкування, покладених функцій органи Державної податкової служби України мають спільні для всіх завдання. Одним з головних завдань, визначених у законі, є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установ-лених законодавством України. Таким чином, ми маємо справу із системним утворенням, яке має відповідну організаційну структуру і утворене для вирішення конкретних завдань. Організаційна структура Державної податкової служби України являє собою складний механізм, за допомогою якого забезпечується ефективне виконання покладених на неї завдань. В основі формування цього механізму, який являє сукупність впорядкованих по відносинах і зв'язках елементів (органів), лежить система функцій управління, сукупність яких і становить зміст процесу управління.
Згідно з ч. 2 ст. 6 Конституції України, органи Державної податкової служби здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Загальний обсяг і функціональний зміст компетенції Державної податкової адміністрації України визначаються її організаційно-правовим статусом як найвищого органу у системі органів Державної податкової служби України.
В ст. 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"" серед перелічених функцій Державної податкової адміністрації України законодавець виділяє специфічні функції, які притаманні лише Державній податковій адміністрації України, роблячи тим самим наголос на цій установі як на головному, керівному органу серед органів системи Державної податкової служби України. Державна податкова адміністрація України виконує безпосередньо, а також організовує роботу Державних податкових адміністрацій та Державних податкових інспекцій за здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків зі споживачами, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності. Широке коло повноважень, передбачених законом, свідчить про особливу природу нормативно-правових актів і методичних рекомендацій, які видаються з питань оподаткування.
Податкові органи самостійно визначають напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства. Характерно, що закон обумовив прямий обов'язок позавідомчої звітності, а саме направлення до Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України звітів про надходження податків, інших платежів.
Відповідно до спеціального закону фізичним особам-платникам податків та інших обов'язкових платежів податковими органами надаються ідентифікаційні номери і надсилаються до Державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцем знаходження об'єкта оподаткування картки з ідентифікаційним номером. Держава започаткувала Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб.
Інші функції Державної податкової адміністрації України, які містяться в ст. 8 зазначеного вище закону, притаманні також органам Державної

 
 

Цікаве

Загрузка...