WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Криміналістика - Реферат

Криміналістика - Реферат


Реферат на тему:
Криміналістика
План.
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Методи криміналістики…...……………………………………………………4
2. Завдання криміналісти-ки……………………………………………………….5
Висновки………………………………………….………………………………14
Літерату-ра………………………………………………………………………...15
Вступ.
Метод можна визначити, як певну сукупність операцій, спрямовану на рішення якого-небудь наукового або практичного завдання .
По суті своїй поняття "метод", "спосіб", "прийом" є синонімами, їх розрізняють по ступені спільності. Методами воліють називати більше скла-дні й загальні системи, а прийомами й способами - більше прості операції, що входять як елементи в згадані системи.
Зростаюча роль науки в сучасному світі, перетворення її в безпосеред-ню продуктивну чинність, "без якої не можна вирішити ні одного завдання в області соціального, економічного або культурного життя людей" , з особ-ливою гостротою порушує питання про призначення науки, цілі і завдання її розвитку, роль в конкретній практичній діяльності людей. Для чого існує конкретна область наукового знання? Без чіткої відповіді на це питання важ-ко уявити собі цілеспрямовану наукову діяльність і ще складніше визначити відношення суспільства до даної науки. А від останнього, у свою чергу, за-лежить створення умов, що сприяють розвитку тієї або іншої галузі науки як суспільно значимої, а отже, суспільно необхідної.
1. Методи криміналістики.
У завершеному виді метод будь-якого дослідження, включаючи розс-лідування по кримінальній справі, повинен, як думає А.В.Дулов, забезпечу-вати:
" визначення комплексу цілей, які можуть бути досягнуті із засто-суванням даного методу;
" формулювання характеристики ситуацій, подій, явищ для з'ясу-вання яких або при наявності яких може бути застосований даний метод;
" можливі варіанти реалізації методу залежно від конкретизації ці-лей, а також особливостей досліджуваних об'єктів;
" послідовне здійснення дій при застосуванні методу;
" сукупність коштів і спеціальних прийомів реалізації даного методу.
У практичному слідстві в кримінальному процесі реалізуються методи трьох рівнів:
" загальні, використовувані в різних областях людської діяльно-сті;
" видові, використовуються тільки в рамках практичного слідства в кримінальному процесі;
" внутрішньовидові, використовувані в окремо взятих різнови-дах практичного следоведения в карному процесі (наприклад, в оперативно-розшуковій діяльності).
У кожній з названих груп можуть бути виділені відповідні підгрупи по різних підставах. Можливо, наприклад, розподіл на органолептичні (сприй-няття ознак і властивостей об'єктів візуально, на слух, за допомогою дотику, нюху) і інструментальні методи (сприйняття за допомогою технічних при-строїв, приладів, пристосувань, апаратури), а також на традиційні (спосте-реження, вимір, опис, експеримент, ідентифікація, моделювання, метод "сло-весного портрета", бригадний метод розслідування, тощо) і нові методи (генна ідентифікація, аналіз оперативної обстановки, тестування за допомо-гою поліграфа, аналіз управлінського рішення тощо).
Існують й інші класифікації, наприклад:
" по цілям застосування (використовувані для виявлення й іденти-фікації злочинців, що зникли з місця події, для встановлення осо-бистості по трупу тощо);
" по джерелу походження (криміналістичні, психологічні, логічні тощо);
" по універсальності (застосовувані при дослідженні різних об'єк-тів, застосовувані при дослідженні окремих видів і різновидів об'єктів),
" за рівнем (загальні методи пізнання, наприклад аналіз, синтез, індукція, аналогія й спеціальні, наприклад методи дослідження біологічних об'єктів, зокрема продуктів харчування, методи екс-прес-аналізу наркотиків, методи біохімічних аналізів тканини, органів, узятих від трупів людей і полеглої худоби й т.д.).
Основними методами криміналістики є:
1) криміналістичне спостереження;
2) криміналістичне порівняння;
3) криміналістичний експеримент;
4) криміналістичне моделювання;
5) криміналістична ідентифікація;
6) криміналістичне розпізнання.
2. Завдання криміналістики.
Відомо, що саме виникнення криміналістики було обумовлено потре-бами практики боротьби зі злочинністю в наукових методах розкриття, роз-слідування й запобігання злочинів. Задоволення цієї потреби стало службо-вою функцією криміналістики з перших днів її існування, визначило внутрі-шньо властиві цій науці закономірності її розвитку.
Завдання боротьби зі злочинністю в нашій країні постійно перебува-ють у центрі уваги. У сприянні вирішенню цього завдання, у науковому за-безпеченні досягнення цієї мети органами, що ведуть боротьбу зі злочинніс-тю, і є сам сенс існування тих наук, які вивчають злочинність, як соціальне явище, і на основі цього вивчення розробляють засоби й методи боротьби з нею. У цьому вбачається загальне, або головне, завдання всіх цих наук, се-ред яких важливе місце займає криміналістика.
Треба при цьому відзначити одне принципове положення. Із зовсім правильного загального положення про те, що в умовах науково-технічного прогресу наука стає однією із продуктивних чинностей суспільства, не мож-на робити висновок про те, що криміналістика грає тепер іншу роль у боро-тьбі зі злочинністю, ніж раніше, що змінилася її службова функція. Помил-ково вважати, як це роблять деякі криміналісти, що "криміналістика бере участь у кримінально-процесуальній діяльності", що "щиру (?) криміналіс-тику становлять особливості її участі в розслідуванні злочинів", "її участь у попередженні злочинів" . Ні криміналістика, ні науки кримінального проце-су або кримінального права й інші не "беруть участь" у боротьбі зі злочин-ністю. Завдання зазначених наук укладається в сприянні цій боротьбі своїми положеннями й рекомендаціями; дані їх використаються в боротьбі зі зло-чинністю. Криміналістика не "партнер" слідчого або судді, а один з "інстру-ментів" діяльності останніх по встановленню істини по кримінальних спра-вах.
Отже, загальне завдання криміналістики - сприяння боротьбі зі зло-чинністю своїми специфічними чинностями й цінностями. У цьому - мета іс-нування й розвитку криміналістики.
А. Я. Гінзбург спеціально досліджував поняття цілей і завдань кримі-налістики, зробив висновок, що цілі криміналістики можуть бути розділені на загальні й конкретні. На його думку, "загальні цілі криміналістики є від-биттям закономірностей розвитку всієї науки, формуються й ставляться для

 
 

Цікаве

Загрузка...