WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Виконання судових рішень - Реферат

Виконання судових рішень - Реферат

чи іншим ушкодженням здоров'я або втратою годувальника;
13) постанови адміністративних органів або службових осіб, яким законом надано право провадити стягнення з гро мадян у безспірному порядку;
14) рішення виконавчих комітетів районних, міських, ра йонних у містах Рад народних депутатів про примусовий продаж другого будинку, що належить громадянинові на праві особистої власності;
15) рішення виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів про стягнення з державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших коопера тивних організацій, їх об'єднань, інших громадських органі зацій шкоди за потрави посівів і пошкодження насаджень;
16) рішення іноземних судів у передбачених законом ви падках;
17) постанови комісії в справах неповнолітніх щодо гро шовихстягнень;
18) рішення державних органів, прийняті з питань во лодіння і користування культовими будівлями та майном;
19) рішення комісій Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих;
20) рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень у передбачених законодавчими акта ми випадках.
Судові рішення виконуються після того, як вони набрали законної сили, за винятком випадків негайного їх виконання (статті 217 і 218 цього Кодексу).
Основними із них е рішення, ухвали і по станови судів у цивільних справах; вироки і постанови судів у кримінальних справах в частині майнових стяг нень; постанови суддів або суду у справах про адміні стративні правопорушення; виконавчі написи нотаріаль них органів; рішення арбітражного суду, третейських та товариських судів; рішення комісій по трудових спорах, постанови профспілкових комітетів по спорах про від шкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, та ін.
Без підстави виконання судове виконання неможливе, але для порушення виконавчого провадження треба пред'явити виконавчий документ. Згідно ст. 349.ЦПК виконавчими документами є: виконавчі листи, виконавчі написи органів нотаріату, накази арбітражного суду, посвідчення профспілкових комітетів та ін.
Стаття 34 9. Виконавчі документи
Виконавчими документами е:
1) виконавчі листи;
2) виконавчі написи нотаріусів;
3) накази арбітражного суду, рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України;
4) посвідчення комісій по трудових спорах підприємств, установ, організацій;
5) (виключено);
6) інші рішення і постанови, передбачені статтею 348 цього Кодексу.
Постанови адміністративних органів, рішення виконавчих комітетів Рад народних депутатів, виконавчі написи нотаріальних органів є одночасно і підсгавами виконання і виконавчими документами.
Стаття 350. Органи виконання
Виконання судових рішень та інших постанов і рішень, перелічених у статті 348 цього Кодексу, покладається на судових виконавців.
Судовий виконавець зобов'язаний з власної ініціативи вжи вати всіх законних заходів до більш швидкого і реального виконання рішення та активно допомагати сторонам у захисті їх прав та законних інтересів.
Виконавчий лист повинен містити: найменовання суду, який видав виконавчий лист, справу, по якій виданий виконавчий лист, час постановлення рішення, резолютив ну частину рішення, час набрання рішенням законної сили, час видачі виконавчого листа, найменування стягувача, боржника та їх адреси (ст 355 ЦПК).
Стаття 354. Видача виконавчого документа
По кожному рішенню, яке набрало законної сили, вида ється один виконавчий лист. Коли на підставі постановленого рішення належить передати майно, що є в кількох місцях, або коли рішення постановлено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право на заяву стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку час тину рішення згаданим листом треба виконати.
У справах про стягнення аліментів, у разі виплати допо моги на неповнолітніх дітей у період розшуку їх батьків, суддя на підставі подання судового виконавця про заборго ваність по аліментах, що склалася, виносить ухвалу про ви дачу виконавчого листа на стягнення з боржника сум випла ченої допомоги з нарахуванням установлених законодавством десяти процентів на ці суми.
За заявою органу внутрішніх справ суддя виносить ухвалу про видачу виконавчого листа на стягнення з боржника витрат по його розшуку.
Стаття355. Зміст виконавчого листа
У виконавчому листі зазначається:
1) найменування суду, який видав виконавчий лист;
2) справа, по якій виданий виконавчий лист;
3) час постановлення рішення;
4) резолютивна частина рішення (дослівно);
5) час набрання рішенням законної сили;
6) час видачі виконавчого листа;
При втраті оригіналу виконавчого листа суд, який по становив рішення, має право видати дублікат виконавчого листа (ст. 357 ЦПК).
Стаття 357. Видача дубліката виконавчого листа
Замість загубленого оригіналу виконавчого листа суд, який постановив рішення, має право видати дублікат. Заява про видачу дубліката розглядається в судовому засіданні з ви кликом сторін і заінтересованих осіб, проте їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката. На ухвалу суду в питанні видачі дубліката може бути подано скаргу, внесено окреме подання.
Висновок
Правова держава фактично утворюється в суспільстві тоді, коли право постає центром життя суспільства, коли відношення між громадянами та державою є відношеннями права, а не сили, а непорушність правового положення громадянина гарантована правосуддям, в яко му інституалізується правовий зв'язок між державою і особою.
Суд повинен забезпечити захист соціально-економічних, політичних прав, особистих прав та свобод грома дян. Судовий захист - найвища гарантія забезпечення прав та свобод громадян, оскільки суд займає певне становище у системі влади.
Використана література:
1. Цивільне процесуальне право України. Підручник. За ред. В.В. Комарова.: Харків, "Основа", 1992.
2. Кодекси України. Цивільний процесуальний кодекс України. №3/1999.: Київ, "Український інформаційно правовий центр", 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...