WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

млн.крб.
8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО
8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання державного майна, переданого в оренду.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна, внаслідок його неналежного використання або невиконання умов Договору.
8.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до арбітражного суду (суду).
10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір діє з "____"______________________200_ р.
до "___"________ 200_ р. строком на _____________________ р.р..
(цифрою та прописом)
10.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії Договору та у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.
10.3. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням сторін.
Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом 20 днів. Одностороння відмова від виконання Договору та внесених змін не допускається.
(пункт 10.3 змінено згідно з Наказом N 1098 від 18.09.96 р.)
10.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
10 5. В разі розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендаря.
10.6. В разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після закінчення його строку протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.
10.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.
10.8. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації об'єкта оренди (за участю Орендаря);
- загибелі об'єкта оренди;
- достроково за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду (суду);
-банкрутства Орендаря.
Продовження додатку 6
10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.
11. Договір складено в 4-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
1 - Орендодавцю.
2 - Орендарю.
3
4
12. Юридичні адреси сторін:
Орендодавець _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Орендар __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;
- Акт прийому-передачі орендованого майна.
Крім цього в разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства, до цього Договору додаються Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів від "____"_________ 19___ р. N _______ та Кредитний договір від "____"_________ 19__ р. N ______
Орендодавець Орендар
____________________ ______________________
____________________ ______________________
М.П. М.П.
Додаток 7
Додаток 1
до Порядку надання дозволу державним
ПОГОДЖЕНО підприємствам і організаціям бути орендодавцем
Заступник Голови Фонду нерухомого майна, що знаходиться на їх балансах
державного майна України
(начальник РВ ФДМУ)
__________________________
"__" _______________ 200 __р.
РОЗРАХУНОК
плати за перший місяць оренди державного нерухомого майна,
що знаходиться на балансі
_____________________________________________
(назва державного підприємства)
№ п/п
Назва та адреса об'єкта оренди
Довідково площа об'єкта оренди, кв. м. Вартість об'єкта оренди за експертною оцінкою на
"__"_____200_ р.
Застосовані
Орендна плата за перший (базовий)* місяць оренди
індекс інфляції
орендна ставка,
% зональ--ний коефі-цієнт Місяць, рік
орендна плата, грн. орендна плата з ПДВ, грн.
Директор _________________________
Головний бухгалтер _________________________
М.П.
Продовження додатку 7
Додаток 2
до Порядку надання дозволу державним
ПОГОДЖЕНО підприємствам і організаціям бути орендодавцем
Заступник Голови Фонду нерухомого майна, що знаходиться на їх балансах
державного майна України
(начальник РВ ФДМУ)
______________________________
"____" _________________ 200__р.
РОЗРАХУНОК
плати за перший місяць оренди державного нерухомого майна,
що знаходиться на балансі
_________________________________
(назва державного підприємства)

п/п
Назва та адреса об'єкта оренди
Площа. об'єкта оренди,
кв. м Вартість за експертною оцінкою на "___"________200__ р.
Застосовані
Орендна плата за перший (базовий)* місяць оренди
1 кв. м,
грн. усього об'єкта, грн. індекс інфляції орендна ставка, % зональ-ний коефі-цієнт місяць, рік орендна плата, гри. орендна плата з ПДВ, грн.
Директор ____________________
Головний бухгалтер ____________________
М.П.
Додаток З
до Порядку надання дозволу державним
підприємствам і організаціям бути орендодавцем
нерухомого майна, що знаходиться на їх балансах
ЗВІТ
РВ ФДМУ гіо ____________області про надання державним підприємствам
і орі анімаціям дозволів бути орендодавцем нерухомого майна, то знаходиться на їх балансах,
за _____ квартал 200_ р.
№ п/п Орендодавець (назва, юридична адреса, телефон) Орендар (назва, юридична адреса, телефон) Об'єкт оренди
Номер і дата листа РВ ФДМУ, яким надано дозвіл
Назва, адреса Площа,
кв. м Вартість за експертною оцінкою і дата оцінки Орендна плата, грн., за перший місяць оренди (вказати який)
Начальник РВ ФДМУ ________________
________________
* Якщо на момент розрахунку за перший місяць оренди ще невідомий індекс інфляції, то в таблиці вказується орендна плата за останній місяць, по якому Мінстатом повідомлено індекс інфляції (базовий місяць для розрахунку). з наступним коригуванням цього показника на відповідний індекс інфляції, про що під таблицею робиться спеціальний запис.

 
 

Цікаве

Загрузка...