WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

патент вноситься на підставі цього Договору.
2.2. Розрахунки за придбаний патент здійснюються Покупцем шляхом безготівкового пере-рахування всієї суми зі свого рахунку на рахунок Продавця.
2.3. Розрахунки за патент здійснюються таким чином:
кошти Покупця в сумі _______________________________________ гривень перераховуються у відповідності до платіжного доручення з рахунку Покупця ______________________________________
(номер розрахункового рахунку
_________________________________________________________________________________________
та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця ______________________________________________________________________
(номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи)
3. Передача патенту
Передача патенту здійснюється Продавцем Покупцю в 3-денний термін з моменту повної сплати ціни продажу патенту.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
5. Обов'язки Покупця
Покупець зобов'язаний:
у встановлений цим Договором термін сплатити ціну продажу патенту;
у встановлений цим Договором термін прийняти патент.
6. Обов'язки Продавця
Продавець зобов'язаний передати Покупцю патент у встановлений в Договорі термін.
7. Відповідальність Покупця
7.1. У разі порушення терміну сплати за патент Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 30 днів з моменту підписання цього Договору не сплатить встановлену в Договорі ціну, Продавець порушує питання про розірвання Договору та мас право на відшкодування завданих збитків.
8. Гарантії та претензії
Продавець гарантує, що будівля (споруда, приміщення), на яку продається патент, не є проданою, переданою, заставленою, не знаходиться під арештом, судових справ щодо неї не має.
9. Вирішення спорів
Усі спори, що виникають при виконні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.
10. Зміни умов договору та його розірвання
10.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі за згодою сторін.
10.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмові формі.
10.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або арбітражного суду.
11. Витрати
11.1. Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору та його виконанням, бере на себе Покупець.
Договір складено в 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Повні юридичні адреси сторін:
Продовження додатку 5
Продавець Покупець
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
Продавець Покупець
____________________ ______________________
(підпис) (підпис)
Додаток 6
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Наказ Фонду державного майна України від 19 квітня 1996 р. N 457
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 1996 р. за N 259/1284
Із змінами і доповненнями, внесеними Наказом Фонду державного майна України
від 18 вересня 1996 року N 1098,
На виконання доручення Кабінету міністрів України від 21.03.96 N 8668/3 та N 8669/1, відповідно до вимог Закону України "Про оренду державного майна" Фондом розроблений проект Типового договору оренди державного майна, умови якого погоджені з Міністерством економіки України (лист Міністерства економіки України від 12,04.96 N 23-43/356) та з Антимонопольним комітетом України (лист Антимонопольного комітету від 29.03.96 N 22-01-04/03-1165).
Враховуючи викладене, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типовий договір оренди державного майна та направити його на реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 16.10,92 N 421 "Прозатвердження зразкового Договору оренди державного майна"
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту приватизації об'єктів з особливим режимом реформування власності Мотрича В.С.
Голова Фонду Ю.Єхануров
Затверджено
наказом ФДМУ
від 19.04.96 N 457
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 1996 р. за N 259/1284
ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Погоджено з Мінекономіки,
Антимонопольним комітетом
________________
(дата підписання)
______________________________________ (у подальшому іменований "Орендодавець")
(повна назва орендодавця)
в особі ____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________, з одного боку,
(назва документа, N наказу)
Продовження додатку 6
та _______________________________________________________________ (в подальшому іме-
(повна назва фізичної або юридичної особи)
нований "Орендар") в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________, який діє на підставі Статуту господарського товариства (іншого документа, який засвідчує право суб'єкта на підприємницьку діяльність) __________________________________________________________________________________
(назва, дата та номер реєстрації)
тощо, з другого боку. украли цей Договір про наведене нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У разі оренди цілісного майнового комплексу Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування цілісний майновий комплекс державного підприємства (структурного підрозділу)_________________________________________. складі
(назва підприємства)
вартість якого визначено відповідно до Акта оцінки та передаточного балансу вказаного підприємства, складеного станок на ________________________ і становить ___________ млн.крб.
(дата складання балансу)
В тому числі:
а) передається в оренду майно ______________________________ млн.крб.
із нього:
основні фонди за балансовою вартістю ______________________ млн.крб.
основні фонди за залишковою вартістю ______________________ млн.крб.
нематеріальні активи за залишковою вартістю ________________ млн.крб.
незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості
незавершеного будівництва ________________________________ млн.крб.
незавершене будівництво (відновна вартість) _________________ млн.крб.
відновна вартість устаткування, що підлягає

 
 

Цікаве

Загрузка...