WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України - Дипломна робота

затверджено
(номер та дата)
_________________________________________________________________________________ ,
(кім та коли затверджено)
остаточна ціна продажу патенту становить _____________________________________________ гривень.
(цифрами та літерами)
1.5. Зазначений в цьому Договорі патент продано за __________________________________ гривень.
(цифрами та літерами)
2. Порядок розрахунків за придбаний патент
2.1. Покупець зобов'язаний внести ________________________________________________ гривень за
(сума цифрами та літерами)
придбаний патент протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору. Плата за патент вноситься на підставі цього Договору.
2.2. Розрахунки за придбаний патент здійснюються Покупцем шляхом безготівкового пере-рахування всієї суми зі свого рахунку на рахунок Продавця.
2.3. Розрахунки за патент здійснюються таким чином:
кошти Покупця в сумі _______________________________________ гривень перераховуються у відповідності до платіжного доручення з рахунку Покупця ______________________________________
(номер розрахункового рахунку
_________________________________________________________________________________________
та найменування банківської установи)
на рахунок Продавця ______________________________________________________________________
(номер розрахункового рахунку та найменування банківської установи)
3. Передача патенту
Передача патенту здійснюється Продавцем Покупцю в 3-денний термін з моменту повної сплати ціни продажу патенту.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
5. Обов'язки Покупця
5.1. Покупець зобов'язаний: у встановлений цим Договором термін спла тити ціну продажу патенту; прийняти патент у встановлений цим Договором термін; виконувати умови Договору купівлі-продажу відповідно до витягу з протоколу конкурсної комісії про визначення остаточного переможця, а саме:
а) _________________________________;
б) _________________________________;
Витяг з протоколу конкурсної комісії про визначення остаточного переможця є невід'ємною частиною цього Договору.
5.2. Покупець зобов'язаний надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.
5.3. У разі зміни власника об'єкта приватизації Покупець повинен покласти всі зобов'язання за даним Договором на нового власника.
6. Обов'язки Продавця
Продавець зобов'язаний передати Покупцю патент у встановлений в Договорі термін.
7. Відповідальність Покупця
7.1. У разі порушення терміну сплати за патент Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочення.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 30 днів з моменту підписання цього Договору не сплатить встановлену в Договорі ціну, Продавець порушує питання про розірвання Договору та мас право на відшкодування завданих збитків.
8. Гарантії та претензії
Продавець гарантує, що будівля (споруда, приміщення), на яку продається патент, не є проданою, переданою, заставленою, не знаходиться під арештом, судових справ щодо неї не має.
Продовження додатку 5
9. Вирішення спорів
Усі спори, що виникають при виконні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.
10. Зміни умов договору та його розірвання
10.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі за згодою сторін.
10.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмові формі.
10.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або арбітражного суду.
11. Витрати
11.1. Усі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору та його виконанням, бере на себе Покупець.
Договір складено в 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу.
Повні юридичні адреси сторін:
Продавець Покупець
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
Продавець Покупець
____________________ ______________________
(підпис) (підпис)
ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО
в Міністерстві юстиції України наказом Фонду державного майна України
30 грудня 1996 р. за № 774/1798 від 18 листопада 1996 р. № 1398
Типовий договір
купівлі-продажу патенту на право оренди будівлі (споруди, приміщення),
який підлягає продажу на аукціоні
__________________________________________________________________________________________
(місце укладання, число, місяць, рік - літерами)
Ми, що нижче підписалися:__________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, їм 'я та по батькові)
який(а) діє на підставі ______________________________________________________________________
(назва документа)
(надалі - Продавець), з одного боку, та ________________________________________________________
(назва юридичної особи, товариства покупців
__________________________________________________________________________________________
- або прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
яка(е) зареєстрована(е) ______________________________________________________________________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові громадянина)
який(а) діє на підставі ______________________________________________________________________
(назва документа)
(надалі - Покупець), з другого боку, уклали цей Договір про нижчевикладене.
1. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю патент на право оренди будівлі (споруди, приміщення) загальною площею _________, яка знаходиться за адресою: __________________________,
а Покупець зобов'язується прийняти зазначений патент і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені в цьому Договорі.
1.2. Право власності на патент переходить до Покупця з моменту сплати коштів, зазначених в п.1.5 цього Договору.
1.3. Згідно з актом оцінки, який затверджено ________________________________________________
(ким та коли затверджено)
Продовження додатку 5
початкова ціна продажу на аукцірні становить _________________________________ гривень.
(цифрами та

 
 

Цікаве

Загрузка...