WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЖурналістика, ЗМІ → Текст як модель комунікативного акту - Дипломна робота

Текст як модель комунікативного акту - Дипломна робота

твердження про те, що треба знати, як "увійти" і як "вийти", знайшло в нашому викладі тези про текст як модель комунікативного акту повне підтвердження.
Замість висновків
У висновках, як учив Арістотель, необхідно звітувати перед читачем, що обіцяне - виконано. Я обіцяв показати, яким чином комунікативний процес надає можливість здійснити те, що сформульовано великим греком: "Слухач (ми б сьогодні сказали читач, адресат. - М. Ф.) є мета всього". Якщо адресат не включився в комунікативний акт, сам комунікативний акт як такий не існує. Структури повідомлення дають можливість включити адресата в спілкування, але здійсненне це лише тоді, коли автор щохвилини ставить себе на місце читача. А таке здебільшого стає можливим лише тоді, коли творчий процес складання твору закінчився і автор, охоловши від творчості, може поставити себе на місце читача, а також, коли хочете, автор більше любить читача, ніж самого себе.
Звичайно, йдеться про групу читачів, до яких адресовано твір, а не про одного читача. І тут виявляється, що надзвичайно багато залежить від інформаційної ситуації. Це, щоправда, вже зовсім інша тема, але деякі підходи до неї читач знайде в попередніх працях автора.
________________________________________
1. Аристотель. Риторика // Античные риторики. - М.: Изд-во МГУ, 1978, - с. 24 - 244. Аристотель. Об искусстве поэзии. - М.: Гослитиздат. 1957. - 183с. Аристотель. Аналитики первая и вторая. -М.:Гослитиздат. 1952. - 433 с.
2.D'Alembert. Elocation // Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des science, des arts, et de m'etries - Paris, 1758.
3.Ломоносов М.В. Об искусстве красноречия // ПСС в 10-ти томах. -Т. 7. - С 67.
4. Винокур Г.О. Культура языка. - М: Федерация,1929. - 330с.
5. Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л.: Наука, 1974. - С. 24 - 39.
6.Seale B. Writing efficiently. A step by step composition course. - Prentice-Hall, 1978. - 228p. Sherman Th.A. Modern Technical Writing. - L., 1966 - 246p. Lesst G., Mead C.D., Charvat W. Prentice - Hall Hand - book for Writers. 7th ed., N.Y.: Prentice-Hall, 1978. - 427p. Kurka E. Wirksam reden - besser uberzeugen. - Berlin: Die Wirtschaft, 1970. - 268s.
7.Sprache und Praxis. - Leipzig: Enzuklopadie, 1985. - 336s.
8.Sprachkommunikation. Lehrbuch fur den Berufsbedingten in sprach - und schreibintensiven Berufen, 14, durchgesehene Auflage. - Berlin: Die Wirtschaft, 1984. - 216 s.
9. Чичерин А.В. Идеи и стиль. О природе поэтич. слова. - М.: Сов. писатель, 1968. - С. 374.
10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода: Лингвистические проблемы. - М.: Высш. школа, 1983. - 303 с.
11.Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. - М.:Сов.писатель, 1975. - 61 с.
12. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы теории и методики. - М.: Изд-во АН СССР, 1966. - 158 с.
13. Булаховський Л.А. Про значення мовознавства // Булаховський Л.А. Вибр. твори. В 5-ти т. - К.: Наук. Думка, 1975, 1975. - Т. 1. - С. 90-106.
14. Пилинский М.М. Застосування критеріївнормативності в літературно-редакційній практиці // Мова. Людина. Суспільство. - К.: Наукова думка, 1977. - С. 130 -137. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К.: Наукова думка, 1976. - 288с.
15. Підвищений курс української мови: Посібник для педвищів / За ред. Л. Булаховського. - Харків: Рад. Школа. 1931.-340 с.
16. Потебня А.А. Из лекций по теории словесности. - Харьков: Из-во М.В. Потебни, 1930. - 162 с.
17. Овсяннико-Куликовский Д.Н.Язык и искусство. - СПб, 1911. - 203 с.
18.Булаховський Л.А. Виникнення і розвиток літературних мов. - В кн.: Булаховський Л.А. Вибр. твори. В 5-ти т. - К.: Наук, думка, 1975. - Т. 1 - С. 321- 470.
19. Іванченко Р.Г. Робота редактора над точністю слова і стислістю викладу. - Львів, 1964. - 48 с. Іванченко Р.Г. Літературне редагування. Вид. 2-е, доп. і перероб. - К.: Вища шк., 1982. - 248 с.
20. Феллер М.Д.Лінгвістика і книгознавство. - В. сб.: Поліграфія і видавнича справа. Вип. 3. - Львів: Вища школа, 1967, с. 154-160. Феллер М.Д. О литературном редактировании: Специфика и основные понятия // Книга. Исследования и материалы. Сб. 16. - М.: Книга, 1968. - С 30-45.
21. Різун В.В. Літературне редагування. - К.: Либідь, 1996. - 226 с.
22. Характеристику праць З.Партики див. у Феллер М. Эдитология (Судьбы украинской теории и практики редактирования) у зб. Материалы конференции "Книга и книжное дело на пороге второго тысячелетия" М., 1996. - С. 112.
23. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально- стилістичний аспект): Монографія. - К.: ТОВ "МФА", 1997. - 288 с.
24. Потятинник Б., Лозинський М. Патогенний текст. - Львів. Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1996 - 296 с.
25. Феллер М.Д. Лінгвістика і книгознавство.
26. Феллер М., Иванченко Р. О литературном редактировании // Издательское дело. Книговедение (реферативная информация). - 1971. - № 6. - С. 17-18.
27. Феллер М.Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования - Львов. Изд-во ЛГУ, 1978. - 222 с.
28. Феллер М.Д. Структура произведения: Автору и редактору. - М.: Книга, 1981. - 272 с.
29. Феллер М.Д.Стиль и знак: Стиль как способ изображения действительности. - Львов: Вища школа, 1984. - 204 с.
30. Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. - М.: Наука, 1969. - С. 26.
31. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе: Общая методика. 2-е изд. - М.: Высш. школа, 1974. - С. 95 - 96.
32. Аристотель. Риторика. - С. 24-25.
33. Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика //Структурализм: "за" и "против". - М.: Прогресс, 1975. - С.46-54.
34. Рождественский Ю.В. Введение в общую философию. - М.: Высшая школа, 1979. - 224 с.
35. Моль А. Социодинамика культури. М.: Прогресс,1973. - 406 с.
36. Пешковский А.М. Вопросы методики родного языка, лингвистики, стилистики. - М.-Л.: Работник просвещения, 1923. - С. 164.
37. Аристотель, Риторика. - С. 27.
38. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избранные психо-логические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. - С. 38-386.
39. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе. - С. 30.
40. Волошинов Н. Марксизм и философия языка. - Л.: Прибой, 1929. - С. 101, 103, 111.
41. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. - Л.: Наука, 1974. - С. 24.
42. Волошинов Н. Марксизм и философия языка. - С.81.
43. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М.: Наука. 1982, - 159 с.
44. Анохін П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности: Избр. Тр. - М.: Наука, 1979. - 454 с. Природність таких побудов ще І.Давидов ілюстрував особливостями античної мови: "Уявімо собі людину, котра в перший раз бачить предмет, напр. якийсь плід, бажає мати його і просить дістати цей плід... Він не скаже згідно з будовою нових мов: дай мені цей плід, але за порядком стародавніх: плід дай мені, тому що вся його увага зосереджена на цьому плодові, предметі його бажання. Один лише плід діє на його

 
 

Цікаве

Загрузка...