WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Україна у міжнародних відносинах - Реферат

Україна у міжнародних відносинах - Реферат

поверненість (якщо не спрацьовує даний принцип, тобто
кошти передаються па умовах неповернення, то це вже називається не кредитом, а фінансуванням);
- терміновість (в розумінні строковості, тобто повернення в зазначений термін);
- платність (передбачає сплату процентів);
- гарантованість (матеріальна забезпеченість).
3. Міжнародне виробниче співробітництво.
Насамперед необхідно визначитись з поділом понять "міжнародне виробниче співробітництво" і "міжнародний бізнес". Міжнародний бізнес в основному зводиться до ділових відносин мікрорівня, а на мікрорівні він містить в собі тільки бізнесову діяльність держав і міжнародних організацій. Міжнародне виробниче співробітництво крім виробництва засобів виробництва і предметів споживання на мікрорівні включає відносини з приводу виробництва на макрорівні (домовленості між країнами про спільне виробництво, про налагодження кооперативних зв'язків, здійснення спільних програм). До того ж, міжнародний бізнес має ширше поле діяльності, ніж виробництво матеріальних благ, тобто він є конкретизацією міжнародних економічних відносин на мікрорівні. Отже, можна стверджувати, що "міжнародний бізнес" і "міжнародні виробничі відносини" не є ідентичними поняттями, а тільки мають спільну пересічну область .
Міжнародне виробниче співробітництво --- це форма міжнародних економічних відносин, які виникають у сфері матеріального виробництва на основі міжнародного поділу праці з приводу виготовлення речових виробів, тобто таких, які можна побачити, виміряти й використати для виробничого чи індивідуального споживання.
Варто зазначити, що в даному визначенні спеціально виділяється виробництво саме матеріальних виробів, оскільки за ширшим розумінням виробляють не тільки матеріальні речі, а й послуги, інформацію, які є предметами інших форм МЕВ. Міжнародне виробниче співробітництво, як і інші форми міжнародних економічних відносин, базується на міжнародному поділі праці, але саме при розгляді виробничого співробітництва особливо помітно проявляються взаємопов'язані процеси міжнародної спеціалізації та кооперації.
4. Міжнародне науково-технічне співробітництво.
Слід зазначити , що виділити сферу існування й розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС) з поміж інших форм МЕВ досить нелегко. Наглядно сферу існування МНТС можна представити у вигляді схеми. ( Мал. 1 ).
Але наведена схема тільки вказує , що МНТС знаходиться у тій частині міжнародних економічних відносин, яка перетинається з наукою й технікою, а проблему виділення МНТС як окремої форми МЕВ не вирішує. Адже важко відзначити межу, де би закінчувалося виробниче співробітництво і починалося науково-технічне, які мають свій перетин. Також важко чітко визначитися, куди віднести підготовку висококваліфікованих кадрів, здатних працювати з новими технологіями і створювати ще новіші, ще модерніші. З одного боку, людина, робоча сила якої розвивається разом з розвитком науки і техніки, може в такій якості вивчатись у сфері МНТС, а з іншого боку, робоча сила - це трудовий ресурс. що відноситься до міжнародних трудових відносин, як ще одної форми МЕВ. Можливо, ще більше переплетіння помітне між міжнародним науково-технічним співробітництвом і міжнародними торговими відносинами, а особливо, між МНТС і світовим ринком послуг. Наприклад, до МНТС ми відносимо інжиніринг, котрий у значній мірі пов'язаний з наукою й технікою, але за формою це економічне явище є послугою. Також до МНТС ми віднесли таке явище, як міжнародне ліцензування, яке відоме ще під назвою міжнародна ліцензійна торгівля. Розуміючи умовність виділення міжнародного науково-технічного співробітництва в окрему форму міжнародних економічних відносин, пропонуємо таке визначення: МНТС - це форма МЕВ, яка являє собою систему економічних зв'язків у сфері перетину науки, техніки, виробницт-ва, послугової діяльності та торгівлі н існує на основі спільних, наперед ні і роблених та. узгоджених, намірів, закріплених у міжнародних економічних договорах та угодах.
5. Світовий ринок трудових ресурсів.
Ще однією формою міжнародних економічних відносин, що випливає із системи факторів виробництва, є система відносин, які виникають з приводу використання трудових ресурсів. Традиційно таку систему називають ринком праці, а для міжнародного рівня більше підходить назва - міжнародний або світовий ринок праці. Якщо бути прискіпливішим до термінології, то ще вірнішою назвою даної системи є "світовий ринок трудових ресурсів". Отже світовий ринок трудових ресурсів - це система відносин, що виникають з приводу постійного балансування попиту та пропозиції щодо світових трудових ресурсів, яка склалася у зв'язку з нерів-номірністю кількісного та якісного розміщення робочої сили по світу. Іншими словами, світовий ринок трудових ресурсів - це сукупність трудових ресурсів світу, які пропонуються і купуються на міжнародній діловій арені.
6. Міжнародна торгівля.
Міжнародна торгівля в широкому розумінні охоплює всяку обмінну діяльність, як товарами, так і іншими продуктами людської праці. Більше того, міжнародна торгівля охоплює і предмети, що не створюються людьми, а іноді й не зовсім досяжні для людей (наприклад, ділянки на Місяці). Тобто загалом міжнародну торгівлю можна визначити як систему відносин обмінного характеру (купівлі-продажу), що виникають та існуютьміж суб'єктами МЕВ і базуються на міжнародному поділі праці.
Міжнародна торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. Тому не дивно, що визначення світового товарного ринку майже співпадає за основним змістом з визначенням міжнародної торгівлі. Світовий товарний ринок - це частина світового ринку, система обмінних відносин якого побудована на організації купівлі-продажу продуктів матеріального виробництва.
7. Світовий ринок послуг.
Світовий ринок послуг - це система міжнародних відносин обміну, які існують на основі міжнародного поділу праці та інших форм міжнародних економічних відносин, де основним товарним об'єктом виступають різноманітні види послуг.
Послуга - це продукт праці, створений в результаті угоди про купівлю-продаж, якому іманентні властивості товару, але якого відсутня уречевлена форма.
Висновки.
Написавши цю курсову роботу і опрацювавши певний ряд робіт , я можу зробити такі висновки.
На сучасному етапі національна економіка переживає велику кризу. Виходом з такого тяжкого становища може бути тільки найшвидший перехід до ринкової економіки разом з розширенням міжнародних економічних відносин . Україні потрібно більше розвивати свої міжнародні економічні відносини, тобто інтегруватися в світову господарську систему .
Це може дати для нашої економіки:
- співробітництво з національними господарствами різних країн;
- ліквідацію бар'єрів у торгівлі між країнами ;
- зближення ринків;
МЕВ повинні розвиватися за декількома принципами:
- поглиблення міжнародного поділу праці;
- розвиток продуктивних сил під впливом науково-технічного прогресу;
- розширення можливостей перевезень вантажів на далекі відстані;
- бурхливий розвиток комунікаційних можливостей ;
- створення міжнародних організацій;
- спільне вирішення глобальних проблем існування людства.
У роботі я намагалась розкрити суть МЕВ та показати форми у яких вони проявляються, і у яких формах можна розвивати співробітництво з іншими країнами.
Список використаної літератури.
1. Дэниелс Джон ., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. - М.: Дело Лтд. 1994.
2. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник. - М: Международные отношения, 1992.
3. Макконелл К. Брю С. Макроекономіка. - Львів : Просвіта, 1997..
4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994.
5. Международные экономические отношения / Под ред. Р. И. Хасбулатова. - М.: Новости, 1991.
6. Міжнародні економічні відносини. Історія міжнародних економічних відносин / Керівник авт. кол. Філіпенко А. С. - К.: Либідь, 1992.
7. Пебро М. Международные экономические, валютне и финансовые отношения. - М.: Прогресс, Универс., 1994.
8. Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1993.
9. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини (система регулювання МЕВ). - К.: Либідь, 1994.
10. Школа І. М. , Козменко В. М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. Навчальний посібник. - Чернівці, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...