WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність (магістерська робота) - Курсова робота

Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність (магістерська робота) - Курсова робота

Магістерська робота

Українсько-Словацькі відносини, історія і сучасність

Вступ

5

РозділI. Історичні передумови становлення українсько-словацьких відносин

10

1.1. Загальна характеристика Словацької республіки

10

1.2. Історичне минуле українсько-словацьких зв'язків

16

Розділ II. Аналіз сучасного стану українсько-словацьких відносин

22

2.1. Розвиток міждержавних стосунків та їх договірно-правові бази

22

2.2. Торгівельно-економічна співпраця країн

30

2.3. Українсько-словацькі зв'язки в гуманітарній і культурно-духовній сферах

35

Розділ III. Напрямки подальшого розвитку українсько-словацьких відносиН

45

3.1. Основні шляхи розвитку міждержавних відносин

54

3.2. Перспективи в економічній співпраці двох держав

59

Висновки

59

Список використаних джерел та літератури

72

Вступ

Актуальність теми. Словацька Республіка — безпосередній західний сусід України. І незважаючи на те, що ця невелика центральноєвропейська держава значно — майже в десять разів поступається Україні масштабами території та чисельністю населення — рівень двосторонніх українсько-словацьких відносин міждержавного співробітництва повністю відповідає цивілізованим стандартам стосунків розвинених європейських демократій.1Новітня історія становлення і розвитку системи українсько-словацьких міждержавних відносин ще не стала частим предметом і об'єктом широких наукових досліджень як в українській, так і в словацькій історичній науці. Тому актуальним і важливим з науково-теоретичного і практичного погляду є комплексний аналіз процесу формування системи співробітництва між незалежними українською та словацькою державами, здійснений автором у магістерській роботі.

Завдяки зваженим, скоординованим і цілеспрямованим спільним зовнішньополітичним діям Україна і Словацька республіка сформували впродовж 90-х років ХХ століття не тільки стійкі двосторонні міждержавні зв'язки на різних рівнях, але й основу цілісної системи стратегічного партнерства. Вона охоплює весь комплекс українсько-словацького співробітництва і базується на збігу головних національно-державних інтересів наших країн та погодженій реалізації їх через механізми координації діяльності двох суверенних держав на міжнародній арені.

У зв'язку із зазначеним дослідження становлення і розвитку міждержавних відносин України та Словацької республіки в нових історичних умовах набуває особливої актуальності.

У цьому контексті представляє науковий і практичний інтерес аналіз процесу становлення системи ефективної взаємодії насамперед державних структур України і Словацької республіки, які реально і визначають кроки з основних напрямів, видів і форм українсько-словацьких відносин.

Складовою частиною або підрівнем міждержавного українсько-словацького співробітництва є взаємодія і транскордонна співпраця регіонів двох країн. Слід констатувати, що впродовж 1990-х років сформувалися в основному цілісна система, структура і рівні міждержавного українсько-словацького співробітництва.

Зміна геополітичної ситуації на європейському континенті в перші роки третього тисячоліття внаслідок розширення трансатлантичних і загальноєвропейських структур на Схід, згідно з рішеннями Празького самміту НАТО (листопад 2002 р.) та Копенгагенського самміту Європейського Союзу (грудень 2002 р.), в тому числі вступ Словацької республіки у 2004 р. до НАТО і ЄС, однак, потребує серйозного переосмислення стану і перспектив стосунків між Україною і Словаччиною. Актуальним тому є узагальнення досвіду їх міждержавного співробітництва у ракурсі євроінтеграції та формування цивілізованої європейської моделі добросусідських відносин, з метою збереження і розвитку найбільш ефективних його напрямів, видів і форм та адаптації українсько-словацьких стосунків до нової системи взаємодії України з ЄС та НАТО.

Хронологічні межіроботи — початок 1990-тих років - кінець 2007 року — обумовлені набуттям незалежності Україною в 1991 р., а Словацькою республікою — в 1993 р. та перетворенням їх внаслідок цього у суверенних суб'єктів міжнародних відносин і міжнародного права.

Об'єктом дослідження в магістерській роботі є процес становлення і розвитку цілісної системи добросусідських, партнерських відносин між суверенними українською та словацькою державами.

Предметмагістерської роботи охоплює основні напрямки, види і форми взаємодії головних складових елементів системи міждержавного україно-словацького співробітництва: механізм міждержавних зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних і культурно-освітніх відносин.

Головні методологічні принципи дослідження наукова об'єктивність, історизм, історичний плюралізм та поєднання цивілізаційного і спеціального підходів до вивчення процесу становлення та розвитку українсько-словацьких відносин.

Методи дослідження.Методологічною та теоретичною основою магістерської роботи є системний підхід до аналізу процесів і явищ, які характеризують україно-словацькі міждержавні відносини, для чого використовувалися загальні наукові методи емпіричного та теоретичного пізнання: системний підхід, аксіоматичний, метод історизму, методи абстрагування, аналогії та порівняльного аналізу, синтезу.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження — розкрити еволюцію основних напрямів, видів та форм українсько-словацьких міждержавних відносин на базі аналізу процесу становлення і розвитку добросусідських відносин і основ системи стратегічного партнерства між Україною та Словацькою республікою.

Досягнення зазначеної мети відбувається через виконання наступних завдань:

- аналіз передумов та виділення етапів становлення відносин співробітництва між Україною і Словацькою республікою;

- характеристика процесів формування основ українсько-словацького стратегічного партнерства і добросусідських відносин;

- аналіз співпраці двох держав у зовнішньополітичній сфері та з питань вдосконалення договірно-правової бази українсько-словацького співробітництва;

- вивчення чинників і напрямів розвитку зовнішньоекономічних зв'язків між Україною та Словацькою республікою;

- дослідження українсько-словацьких взаємозв'язків у культурно-духовній сфері;

- характеристика специфіки транскордонного і міжрегіонального українсько-словацького співробітництва;

- узагальнення досвіду українсько-словацького міждержавного співробітництва з розробкою рекомендацій практичного характеру, спрямованих на покращення добросусідських відносин між країнами.

Джерельну базу роботи складають декілька типів джерел, які використовувались при написанні роботи. Головну увагу було приділено конституціям обох країн1, договорам2, угодам3, протоколам4 та іншим міжнародно-правовим документам, що регулюють українсько-словацьке міждержавне спiвробiтництво. А також опубліковані офiцiйнi статистичнi матерiали, зокрема, статистичнi щорiчники України і СР, матеріали загальнодержавних переписів населення Словаччини в 1991 р. та 2001 р., України – в 1989 р. і 2001 р., зовнiшньоекономiчна i регiональна статистика.

Що стосується стану наукової розробки теми, то її окремі аспекти висвітлюються у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. З метою наукової оцінки її можна поділити на декілька груп.

Історичний екскурс в українсько-словацькi взаємини зробив у декiлькох роботах С.В.Вiднянський, визначивши вплив їх минулого на сучасність.

Етнополiтичний аспект українсько-словацьких взаємин вперше висвiтлили М.П.Макара та I.IМигович.

На особливу увагу заслуговують роботи Т.С.Сергієнко, які вигідно відрізняються широкою джерельною базою, що в цілому відтворює реальний перебіг подій.

Специфіку українсько-словацьких відносин розглядали в своїх працях також Гожій С.Я., Єременко В.І., Іванишин М.В., Кучерів І.С., Мєсєжніков Г.В., Мірошниченко О.О., Якубяк М.О., Колесніченко А.В., Яшкіна С.В. Однак і ці публікації є нечисленними, переважно оглядовими, системно не характеризують українсько-словацьке політичне та економічне співробітництво і його вплив на зовнішню політику України.

Серед українських дослідників даної теми, слід сказати про праці Гершкова І.Н., Гордєєва Т.Д., Грущинська Н.Є., Долішній М.В., Єршов І.С., Литвин В.М., Мітряєва С.І., Новіков Г.М., які в основному досліджували лише окремі аспекти українсько-словацьких відносин.

Але рівень вивчення теми дослiдження в сучасній українськiй iсторiографiї залишається поки що недостатнiм. Ґрунтовних спецiальних праць з комплексним аналiзом проблем iсторiї українсько-словацького спiвробiтництва 1990-х рокiв в Українi ще не опублiковано. До середини 1990-х рокiв з'являлися лише окремi науковi розвiдки щодо джерел формування зовнiшньополiтичних стосункiв мiж Україною та Словаччиною, процесу усамостiйнення СР i її розвитку та окремих аспектiв українсько-словацького спiвробiтництва (І.М.Мельникова, І.І.Вовканич, О.С.Передрій та інші).


 
 

Цікаве

Загрузка...