WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Бухгалтерські звіти підпишуться керівником і головним бухгалтером підприємства, установи, організації, а за видержаності на підприємстві, установі, організації бухгалтерські служби – спеціалістом, який веде облік.

Річна бухгалтерська звітність підприємства, установи, організації до подання її вищезазначеним органам , організаціями і учасниками розглядаються й затверджуються у порядку, визначеному установчими документами.

Використовуючи всі ці економічні закономірності, методи управління, підприємство ТОВ "Авілон" веде успішний бізнес, має свій ряд постійних клієнтів, завоювало ринок своєю продукцією, про що і свідчить кількість філій по всій Україні, яких нараховується всього зз філії. На мою думку підприємство правильно розподілило посади, колектив дружній, завжди допомагають один одному. Завдяки цим показникам можна сказати, що ТОВ "Авілон" є досить прибутковим підприємством. Свідченням цього є те, що зайшовши в будь-який магазин можна зустріти продукцію цього підприємства.

3. Оцінка застосування економічних методів.

Основні принципи застосування методів менеджменту в умовах ринкових відносин наступні:

 1. забеспечення рентабельності;

 2. самоокупності;

 3. господарської самостійності;

 4. моральної та матеріальної зацікавленості;

 5. конкурентоздатності продукції;

 6. зменшення витрат тощо.

Основне призначення методів менеджменту в умовах ринкових відносин полягає в забеспеченні високої ефективності діяльності трудових колективів, їхньої чіткої, рівномірної роботи, всебічної зацікавленості кожного працівника в досягненні найвищих результатів.

Як основа економічного механізму управління еконмічні методи в умовах ринкового виробництва проникають у всі системи виробничих віносин, стимулюючи їхній розвиток у загальнодержавному масштабі на всіх рівнях управління.

При викоританні організаційно-розпорядчих методів менеджменту в ринкових умовах необхідно враховувати, насамперед, економічні інтереси, соціальні потреби й психологічні особливості керівників і підлеглих, виробників і споживачів. Трудовий колектив є основним каналом задоволення соціальних потреб людини і являє собою сукупність людей, об'єднаних спільною виробничою метою, спільною діяльністю на користь суспільства, єдністю інтересів, єдиною організацією, взаємною відповідальністю кожного, стосунками товариського співробітництва й взаємодопомоги.

Соціально-психологічні методи посідають важливе місце в процесі управління, яке вмзначається роллю колективу в задоволенні потреб людини. Це конкретні способи й прийоми впливу на процес, які відбуваються всередині нього (введення різних слоціальних, моральних, етичних норм, які включають правила внутрішнього розпорядку, статути громадських організацій, правила виробничого етикету, форми дисциплінарних дій).

Таким чином, ринкові відносини потребують докоріненої зміни існуючлї організації управління, планування, форм і методів планомірного реггулювання процесів соціального розвитку.

4. Покращення

Використовуючи всі ці економічні закономірності, методи управління, підприємство ТОВ "Авілон" веде успішний бізнес, має свій ряд постійних клієнтів, завоювало ринок своєю продукцією, про що і свідчить кількість філій по всій Україні, яких нараховується всього зз філії. На мою думку підприємство правильно розподілило посади, колектив дружній, завжди допомагають один одному. Завдяки цим показникам можна сказати, що ТОВ "Авілон" є досить прибутковим підприємством. Свідченням цього є те, що зайшовши в будь-який магазин можна зустріти продукцію цього підприємства.

Однак щодо умов праці маю деякі зауваження.

В першу чергу, необхідно вводити нові технології для працівників керівного класу, тобто нові комп'ютери, прінтери тощо.

Також для нашого часу ,я вважаю, що заробітна плата у працівників даного підприємства досить низька. Необхідно підвищити хоча б на 30 %.

Для працівників середнього класу необхідно виділити новий спец-одяг, та покращити умови самого місця роботи.

Все інше, на мою думку, на даному підприємстві добре.

ВИСНОВКИ

Методи менеджменту – це сукупність способів і її прийомів впливу на колектив працівників з метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії.

Методів менеджменту дуже багато, але всі їх можна класифікувати на такі три групи:

 • економічні;

 • організаційно-розпорядчі;

 • соціально-психологічні.

Кожна з груп методів включає підгрупи, важелі, впливи тощо.

Застосування конкретного методу носить комплексний характер.

Основне призначення методів менеджменту в умовах ринкових відносин – забеспечення високої ефективності діяльності підприємств, всебічної зацікавленості кожного працівника в досягненні найвищих результатів.

Слід розрізняти інтереси держави, колективу підприємства і особисті інтереси працівника. Свідоме використання об'єктивних законів і інтересів на основі товарно-грошових відносин на всіх ієрархічних рівнях є основою економічних методів.

Основною відмінною рисою економічних методів є можливість їх кількісного вимірювання. В зв'язку з цим економічні методи дають можливість співвиміряти реакцію системи при тій чи іншій силі впливу на неї.

Документація являє собою відображення господарських оперційу визначених носіях (магнітних дисках, стрічках); це письмове свідчення про здійснення господарських оперцій, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

Інвентаризація це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, шляхом перерахування, зважування, обміну й оцінки всіх залишків господарських засобів і співставлення з даними бухгалтерського обліку.

Рахунки – призначені для обліку наявності і руху господарських засобів, коштів та їх джерел.

Подвійний запис це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунок, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Оцінка це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

Калькуляція з латинської "набирати", тобто набирати витрати з метою визначення собівартості продукції та послуг як в цілому, так і поодинці.

Бухгалтерський баланс це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображує його активи, зобов'язання і власний капітал на певну дату.

Бухгалтерська звітність це система взаємозв'язаних взаємозумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову діяльність підприємства за визначений період.

Використовуючи всі ці економічні закономірності, методи управління, підприємство ТОВ "Авілон" веде успішний бізнес, має свій ряд постійних клієнтів, завоювало ринок своєю продукцією, про що і свідчить кількість філій по всій Україні, яких нараховується всього зз філії. На мою думку підприємство правильно розподілило посади, колектив дружній, завжди допомагають один одному. Завдяки цим показникам можна сказати, що ТОВ "Авілон" є досить прибутковим підприємством. Свідченням цього є те, що зайшовши в будь-який магазин можна зустріти продукцію цього підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про підприємства в Україні". – К.:1991.

 2. Закон України "Про підприємництво". – К.: 1991.

 3. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І.

Економіка підприємств. – Львів, "Сполум", 1998. – 468с.

 1. Еконміка та менеджмент (під редакцією Кузьміна). – Львів, "Львівська політехніка", 1996.

 2. Менеджмент організацій: Підручник/ За заг. ред. Л.І. Федулової. – К.:Либідь, 2004. – 448с.

 3. Салига С.Я.

Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 274с.

7. Хомяков В.І.

Менеджмент підприємства. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Кондор, 2005. 434с.

8. Шегда А.В.

Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 583с.- (Вища освіта ХХІ століття).


 
 

Цікаве

Загрузка...