WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Вимоги до бухгалтерського обліку.

Для того, щоб успішно виконати завдання бухгалтерського обліку необхідно, щоб бухгалтерський облік задовільняв таким вимогам П(с)БО – певні стандарти бухгалтерського обліку:

 • відповідність бухгалтерського обліку завданням, управлінням і контролю на даному підприємстві, галузі, державі;

 • своєчасність ведення бухгалтерського обліку і подання звітних даних;

 • ясність і зрозумілість обліку;

 • простота, чіткість, точність, повнота, достовірність поточних звітних даних, попередження всяких перекручувань дійсності, усунення недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю;

 • економічність бухгалтерського обліку.

Основою ведення будь-якої діяльності є раціонально організований і постановлений бухгалтерського обліку. Для того, щоб всі ці вимоги виконувалися, необхідно, щоб облікові працівники були кваліфіковані і підвищували знання і практичні навички, а також працівники повинні бути вимогливими до себе, до якості роботи, що вони виконують і постійно здійснюваний самоконтроль.

Об'єктами бухгалтерського обліку підприємства є господарські засоби і джерела господарських засобів. Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні групують за такими ознаками:

 1. необоротні активи;

 2. обротні активи;

 3. витрати майбутніх періодів.

До необоротних активів належать:

 • нематеріальні активи (права користування ресурсами, майном та інші);

 • основні засоби (будівлі, споруди, обладнання, передавальні пристрої, всі ті засоби, які не змінюються і придатні протягом одного року);

 • інші необоротні активи ( незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова фінансова заборгованість, відстрочені фінансові кредити).

До оборотних активів належать:

 1. Запас:

--- виробничі запаси (сировина, матеріали та інші);

--- малоцінні та швидкозношуючі предмети (МШП) (термін використання до одного року);

--- незавершене виробництво (спецовка);

--- готова продукція це продукція, яка закінчена в обробці, відповідає встановленим технічним умовам, знаходиться на складі або відвантажена споживачу;

--- товар - це продукти праці, які вироблені і призначені для продажу.

 1. Дебіторська заборгованість (винні цьому підприємству) – це заборгованість різних підприємств чи фізичних осіб перед вашим підприємством.

 2. Грошові кошти та їхні еквіваленти:

--- у національній валюті;

--- у іноземній валюті.

До витрат майбутніх періодів належать:

 • втрати з освоєння виробництва нових видів продукції;

 • суми передплати періодичних видань;

 • та інші.

Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку в Україні джерела господарських засобів групують за такими ознаками:

  1. власний капітал;

  2. забеспечення майбутніх витрат і платежів;

  3. довгострокові зобов'язання;

  4. поточні зобов'язання.

Власний капітал складається:

 1. Статутний капіталє джерелом створення підприємства, поділяється на основний і оборотний.

 2. Пайовий капітал. Пайце частка в пайовому капіталі, яка є власністю члена підприємства, який може розпоряджатися своїм пайом на власний розсуд. Пай не підлягає обкладенню податку.

Пай може складатися з таких частин:

  • базовий пай;

  • збільшена сума паю;

  • сума інтексації основних засобів;

  • дивіденди (відсотки);

  • внески пайщиків.

   1. Додатково вкладений капіталце емісійний дохід (коли підприємство займається з паперами додатково), дооцінка активів, уцінка активів, безкоштовно одержане майно та інші додаткові капітали.

   2. Резервний капітал джерелом його створення є прибуток. Проводяться до нього певні відрахування до резервного капіталу, але не більше 50% суми прибутку.

   3. Нерозподілені прибутки (або непокриті збитки) прибутки від реалізації продукції використовуються на збільшення капіталу, використовуються на виплату дивідендів підприємства.

   4. Неоплачений капітал.

   5. Вилучений капітал.

Забеспечення майбутніх платежів і витрати - це суми, які зарезервовані в установленому порядку з метою рівномірного включення витрат та платежів до витрат або оброту (наступна оплата відпустки, витрати на спорудження нових об'єктів, оплати, винагороди за вислугу років та інші):

    • цільові фінансування і цільові надходження за об'єктами фінансування;

    • строкові резерви.

Довгострокові зобов'язання:

 • довгострокові кредити банківце кредити на строк служби більше одного року, які надаються як в націоеальній так і в загальній валюті. Вони регулюються правилами банку;

 • довгострокові фінансові зобов'язання- це кошти передані в борг;

 • інші договірні зобов'язання.

Поточні зобв'язання:

 • короткострокові кредити(виробничі запаси, готова продукція, кошти вкладені у розрахунки);

 • поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

 • векселі видані;

 • розрахунки з кредиторами.

Метод бухгалтерського обліку.

Метод бухгалтерського облікуце сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.

Метод сладається з таких елементів:

 1. Документація являє собою відображення господарських оперційу визначених носіях (магнітних дисках, стрічках); це письмове свідчення про здійснення господарських оперцій, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

 2. Інвентаризація це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, шляхом перерахування, зважування, обміну й оцінки всіх залишків господарських засобів і співставлення з даними бухгалтерського обліку.

 3. Рахунки – призначені для обліку наявності і руху господарських засобів, коштів та їх джерел.

 4. Подвійний запис це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунок, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

 5. Оцінка це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

 6. Калькуляція з латинської "набирати", тобто набирати витрати з метою визначення собівартості продукції та послуг як в цілому, так і поодинці.

 7. Бухгалтерський баланс це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображує його активи, зобов'язання і власний капітал на певну дату.

 8. Бухгалтерська звітність це система взаємозв'язаних взаємозумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову діяльність підприємства за визначений період.

Підприємство ТОВ "Авілон" подає квартальну та річну бухгалтерську звітність:

  • органам у сфері, управління яких перебуває підприємство;

  • учасникам, замовникам – відповідно до установчих документів;

  • державній податкрвій інспекції (ДАІ);

  • органові державної статистики.

Установа, що утримується за рахунок бюджету подає місячну, квартальну, річну, бухгалтерську звітність про виконання кошторисів витрат вищому органові у встановлені ним терміни.

Датою надання бухгалтерської звітності для підприємства, організації, установи у межах одного міста вважається день фактичної передачі її за незалежністю, а для іногороднього – дата його відправлення, зазначена на штампі підприємницького зв'язку.


 
 

Цікаве

Загрузка...