WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Підприємство ТОВ "Авілон" проводить планування щоквартально.

Планування є процесом визначення цілей, що передбачає досягнення їх підприємством за певний період, в даному випадку на нашому підприємстві щоквартально, а також способи досягнення. Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам скоординованості, що дає змогу найбільш повно і ефективно використати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно вирішувати різноманітні завдання управління.

За нових умов господарювання і переходу до ринкового регулювання, підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи.

Основні принципи планування:

 1. демократизм;

 2. науковість;

 3. цільова напрямленість;

 4. системність;

 5. безперервність;

 6. збалансованість;

 7. оптимальність використання ресурсів;

 8. адекватність.

Демократизм – це повна господарська самостійність підприємства, вирішення соціально-економічних завдань.

Науковість – це застосування наукових методів і прийомів складання планів.

Цільва направленість – це планування, вибір та обгрунтування цілей кінцевої мети, результатів діяльності.

Системність – це планування охоплює всі сфери діяльності підприємства.

Безперервність – це підтримування безперервності планової перспективи, взаємопогодження довго-, середньо- та короткострокових планів, а також своєчасне корегування перспективних і поточних планів.

Збалансованість – це безперечно відповідність між потребами в ресурсах та наявності таких.

Оптимальність використання ресурсів – це відповідно говорить саме за себе, необхідно як най оптимальніше використовувати ресурси.

Адекватність – це перегляд методів та процедур планування.

Підприємство ТОВ "Авілон" має свій плановий відділ, який самостійно складає план, а для затвердження віддає його директору, дотримується всіх наукових методів і прийомів складання планів. Обгрунтовує кінцеву мету, якою є реалізація як найбільшої кількості продукції покупцям, завоювання як найбільше прихильників на ринку, як Українському, так за кордоном.

Одним із основнох документів ТОВ "Авілон" є в першу чергу складання бізнес-плану.

Бізне- план – це поширений у ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу.

Найважливішим показником діяльності підприємства ТОВ "Авілон", як і будь-якого підприємства є:

 1. виторг від реалізації;

 2. прибуток;

 3. потік коштів.

Сукупність значень цих показників і тенденцій їхньої зміни характеризує ефективність роботи підприємства і його основних проблем.

Виторг від реалізації – це обліковий доход від реалізації продукції або послуг за даний період, що відображає як грошові, так і негрошові форми доходу.

На нашому підприємстві ТОВ "Авілон" розрахунки проводяться за виписками, виданими бухгалтерським відділом або прямо на місці, або переводяться на розрахунковий рахунок підприємства в банку, якщо замовленя проводиться заздалегідь і з доставкою, до місця призначення.

Пибуток – це різниця між обліковими доходами від реалізації й нарахованих витрат на реалізовану продукцію.

Потік коштів – це різниця між всіма отриманими й виплаченими підприємством коштами за певний період часу.

Дуже важливу роль в правильному управлінні відіграє бухгалтерський облік. Не є винятком і наше підприємство ТОВ "Авілон".

Господарський облік це облік господарства, облік господарської діяльності підприємства, суспільства, що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб у харчах, одязі, житлі тощо.

Будь-яка діяльність пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, надання та використання послуг називається господарською діяльністю.

Госпордарська діяльність відбувається за рахунок таких умов:

 1. наявність господарських засобів (машини, будівлі, кошти, товари);

 2. наявність праці.

Господарська діяльність складається з господарських процесів, які поділяються на господарські операції.

Основні процеси на підприємстві:

 1. процес заготівлі (операція заготівлі сировини, операція купівлі матеріалів);

 2. процес виробництва (виробництво із сировини і матеріалів певних виробів);

 3. процес реалізації (продаж товарів).

Господарська діяльність будь-якого підприємства вимагає планування, управління, контролю.

На підприємстві в галузі, державі єдина система обліку забеспечується такими трьома видами обліку, які взаємопов'язані між собою:

 1. Оперативнотехнічний –здійснюється безпосередньо на місці (цех, склад) і забеспечує негайне спостереження та регістрацію визначених та комерційних операцій та інших факторів господарської діяльності підприємства чи організації.

Мета оперативного облікуце швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізацію продукції, робіт чи послуг.

 1. Статистичний облікце планомірне збирання і вивчення масових, кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за конкретних умов, місця і часу (перепис наявності обладнання, визхначення середньої заробітної плати за категоріями працюючих працівників підприємства, кількість і якість вироблювальної продукції, використання робочого часу.

Дані про господарські і виробничі зміни статистичний облік одержує з оперативнотехнічного і бухгалтерського обліку.

 1. Бухгалтерський облікце спосіб документального спостереження відображення і контролю за господарською діяльністю виробників і господарників, а також система збирання, вимірювання, обробки і передачі інформації про господарську діяльність підприємства внутрішнім та зовнішнім користувачам.

Бухгалтерський облікце система безперервного і взаємопов'язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю окремого підприємства чи організації з метою одержання про них поточних і підсумкових показників.

Облікові вимірники.

В бухгалтерському обліку для відображення руху засобів, коштів і господарських процесів використовують такі види вимірників:

 1. Натуральні вимірники використовують для одержання даних за кількістю однорідних об'єктів обліку в одиницях виміру за об'ємом, площею, вагою, довжиною. Їх використовують для обліку кількості матеріальних цінностей, використовують в аналітичному обліку.

 2. Трудові вимірники використовуються з метою обліку кількості відпрацьованого часу і оліку праці, витраченої та виготовленої продукції, і виражаються в одиницях часу. Використовуються при нарахуванні заробітної плати, рівні продуктивності праці і т. д.

 3. Вартісні або грошові вимірники ці вимірники є універсальні. З їх допомогою узагальнюються всі господарські операції і явища, що раніше виражалися в натуральних чи трудових вимірниках. Вони використовуються при обліку заробітної плати, матеріалів, готової продукції чи збитків у розрахункових операціях для визначення і узагальнення підсумків виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства, організації, установи. Використовуються для складання поточних і річних планів розвитку підприємств.

Головним завданням будь-якого підприємстває виготовлення продукції, торгівля товарами високої якості з найменшими витратами. Тому основним завданням бухгалтерського обліку є виявлення обсягу випущення з виробництва продукції, вироблення, їх реалізація, виявлення фактичних витрат при власності чи придбанні товарів, аналізу і контролю за собівартістю виробленої продукції та її зниження, визначення кінцевих результатів виробництва та реалізації на їх використання.

Завдання бухгалтерсткого обліку:

 1. Додержання положення " Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" [накази Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99, №137 від 28.05.99].

 2. Облік, аналіз і контроль за додержанням про господарську діяльність.

 3. Облік, аналіз і контроль за виконанням завдань виробництва в розмірі, кількості, якості і асортименту продукції згідно з вимогами замовників.

 4. Облік, аналіз і контроль за зберіганням власності підприємств за правильними і економічними витратами ресурсів.

 5. Облік, аналіз і контроль, за виявленням невикористаних резервів, непродуктивних витрат і втрат.

 6. Облік, аналіз і контроль, за виявлення фактичних витрат і результатів по господарських процесах відповідно до технології і організації цих процесів.

 7. Облік, аналіз і контроль, за мірою праці та її оплати.

 8. Облік, аналіз і контроль, за розрахункуами з постачальниками за своєчасним предявленням процесів до постачальників.

 9. Облік, аналіз і контроль, за відвантаженням, реалізацією і оплатою продукції.

 10. Своєчасне документальне оформлення випущеної і виробленої продукції.

 11. Побудова обміну на кожному підприємстві відповідно до особливостей його організації структури і технології виробництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...