WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Вигідно до цього виділяються такі методи:

 • постановки проблеми;

 • виявлення способів вирішення пробеми;

 • оцінка варіантів і вибір найкращого рішення;

 • реалізація рішення.

Розгляньмо їх детальніше.

Постановка проблеми, або її діагностика, потребує застосування методів, що дають змогу достовірно й повно описати проблему і виявити чинники, що її зумовили. Важливе місце тут належить мотодам збору, обробки та аналізу інформації, факторного аналізу, порівняння, аналогії, моделювання тощо.

Вибір методів залежить від характеру та змісту проблеми, термінів і коштів, що надаютьсядля її вивчення. Зокрема, значного поширення набули методи економічного аналізу та прогнозування. Вони використовуються для того, щоб об'єктивно оцінити поточний стан фірми як економічного суб'єкта й передбачити, "що буде далі, якщо нічого не змінювати".

Прогнозування – це метод, в якому використовуються як накопичений у минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його визначення. Якщо прогнозування виконане якісно, то результатом стане картина майбутнього, яку цілком можливо використати для планування проступу.

Розділ І: Загальні положення.

Стаття 1: Підприємство та його основні цілі.

Підприємствоосновна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємствомає самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

 1. Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені Законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

 2. У разі збитковості діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.

 3. Підприємництво -це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик, діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Саття 10: Утворення і використання майна.

 1. Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

 2. Майно підприємтва відповідно до Законів україни, статуту підприємства та укладання угод, належить йому на праві власності.

 3. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством (крім казенного) належить йому на праві повного господарського видання.Здійснюючи право оперативного управління, кожне підприємство володіє та користується зазначеним майном.

 4. Джерелами формування майна підприємства є:

  • грошові та матеріальні внески засновника;

  • доходи, одержані від реалізації продукції;

  • доходи від цінних паперів;

  • кредити банків та інших кредиторів;

  • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

  • надходження від роздержавлення і приватизації власності;

  • придбання майна іншого підприємства;

  • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

  • інші джерела не заборонені Законодавчими Актами України.

 5. Підприємство, якщо інше не передбачено Чинним Законодавством та його статутом, має права продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, а також списувати їх з балансу.

 6. Підприємству надається прово, якщо інше не передбачено Чинним Законодавством та його статутом продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути їх власністю. Безоплатна передача і надання підприємствами матеріальних цінностей громадянам здійснюється з дозволу власника або уповноваженого ним органу, крім випадків, передбачених Законодавством України.

Стаття 14: Загальні принципи управління підприємством.

 1. Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлені штати.

 2. Прийняття (призначення, обрання) керівника підприємства є правом власника майна підприємства і реалізується безпосередньо або через уповноважені ним органи.

 3. Рішення з соціально- економічних питань, що стосуються діяльності підприємтсва, виробляються і приймаються його органами управління з участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

 4. Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори (конференція) власників майна, виконавчі функції, по управлінню колективним підприємством здійснює правління.

Стаття 16: Керівництво підприємства.

 1. Керівник підприємства наймається (призначається) власником або обирається власниками майна. При прийнятті власником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт (договір, угода), в якому визначаються права, строкинайняття, обов'язки відповідання керівника підприємства перед власником та трудовим колективом.

 2. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за виняткомвіднесених статусом до компетенції інших органів управління даного підприємства. Власник не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.

 3. Керівник підприємства може бути звільнено з посади до закінчення строку контракту на підставах, передбачених у контракті або у Законодавстві України.

 1. Заступники керівника підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів, апарату управління і структурних підрозділів (виробництва, цехів, відділень, дільниць, ферм, та інших аналогічних підрозділів підприємств), а також майстри і старші майстри призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства.

2. Об'єкт обстеження ТОВ "Авілон".

Об'єктом нашої даної курсової роботи буде товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Авілон".

Юридична адреса ТОВ "Авілон" є:

90400

Україна

Закарпатська область

Місто Хуст

Вулиця Івана Франка, 17.

Специфікація даного підприємства – оптова продажа лікеро-горілчаних виробів. Дане підприємство є однією з філій вище стоящої організації у місті Кіровоград. Загалом, по Україні нараховується 33 філії даної організації.

Основними видами продукції даного товариства є:

 • "Еталон" 0,5л – горілка;

 • "Артеміда" 0,5л – горілка;

 • "Артеміда" (восьмигранка, оброблена сріблом) 0,7л;

 • "Аморе" 0,5л – лікер;

 • "Мускатний" 0,5л – лікер.

Першим завданням будь-якого хорошого підприємства , в першу чергу, є – скласти план, і спрогнозувати хороший результат.

План – це науково обгрунтована система завдань, яка забеспечує економічний і соціальний розвиток виробничих колективів, на основі впровадження у виробництво передових досягнень науки і техніки, раціонального використання виробничих ресурсів і навколишнього середовища.

Прогнозування розвитку підприємства – це наукове обгрунтування можливих кількісних та якісних змін цого стану в майбутньому, а також альтернативних способів і строків досягнення очікуваного результату.

Процес прогнозування базується на таких принципах:

 1. Цілеспрямованість (змістовний опис поставлених дослідницьких завдань).

 2. Системність (побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, які характеризуються певною послідовністю).

 3. Наукова обгрунтованість (врахування вимог об'єктивних законів розвитку суспільства та викоритання світового досвіду).

 4. Багаторівневий опис – це опис об'єкта як цілісного явища і водночас як елемента складної системи.

 5. Інформаційна єдність – це використання на однаковому рівні узагальнення і цілісності ознак.

 6. Адекватність об'єктивним закономірностям розвитку – це виявлення та оцінка стійких взаємозв'язків і тенденцій розвитку.

 7. Послідовність вирішення невизначеності.

 8. Альтернативність – це виявлення можливостей розвитку об'єкту за умов різних траєкторій, різноманітних взаємозв'язків і структурних співвідношень.


 
 

Цікаве

Загрузка...