WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Управління товарообмінними операціями при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Підсистема "Маркетинг" має у своєму арсеналі методи діагностики ринкової ситуації, дослідження потреб у нових видах продукції, розробки маркетингової концепції, аналізу можливостей організації на потенційних ринках та ін. У підсистемі "Персонал" велика увага приділяється методами аналізу та формування системи управління персоналом, планування потреб організації у робочій силі, організації праці персоналу та її оплати, управління діловою кар'єрою тощо.

Як зазначалось раніше, виконання специфічних функцій управління, незалежно від того, до якої функціональної підсистеми вони належать, обов'язково передбачає дії планування, організовування, мотивації та конролю. Для реалізації загальних функцій теорія і практика управління також пропонує відповідні методи.

Зокрема, планування здійснюється при використанні методів екстраполяції, створення сценаріїв, розумової атаки, факторного аналізу, експертної оцінки, побудови "дерева" рішень та ін. Виконання функції організовування грунтується на методах, які враховують потреби й мотивації людей, що працюють в оргазізації.

Їх можна поділити на три групи – організаційно-розпорядчі, економічні та соціально-психологічні. Цей зв'язок між потребами , мотивами та методами управління зображено на мал.1.

Основою класифікації методів управління є мотиви, якими керується людина у процесі діяльності.

Мотив (лат. moveo рухаю) – спонукальна причина дій.

Мотиви прямо або опосередковано впливають на поведінку, інтереси і потреби людей.

Потреба –фізіологічне або психологічне відчуття нестачі чогось.

ПОТРЕБИ

ІНТЕРЕСИ

Мотиви поведінки

Почуття господаря, авторитет влади, дисципліна, організованість

Матеріальні, в тому числі фізіологічні

Духовні (соціальні, психологічні)

ГРУПИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

Організаційно-розпоряджчі

Економічні

Соціально-психологічні

ХАРАКТЕР ДІЇ

Прямий

Непрямий

Мал.1 Зв'язок методів управління з потребами та інтересами людей

Використання цих методів може здійснбватися лише на основі системи правових норм, яка відповідає чинному законодавству. Тому до методів управління доцільно віднести і сукупність правових методів, які формують умови застосування економічних, адміністративних та соціальних методів.

Вибір менеджерами методів управління залежить від змісту і сили вияву мотивів. Реально впливати на поведінку людини можна лише доти, доки актуалізована в мотиві потреба не буде задоволена. Це означає, що тривале використання одного і того ж методу управління, нехай навіть ефективного спочатку, призводить до того, що керований об'єкт адаптується до нього, втрачає потрібну реакцію на керуючу дію. Тому використання методів управління не може бути шаблонним. Воно передбачає постійний пошук найкращого способу впливу на об'єкт управління, який дав би змогу досягати бажаних результатів своєчасно і найменшими зусиллями.Методи управління використовуються не ізольовано, а в поєднанні один з одним. Тому управлінська діяльність постає як результуюча різноспрямованих методів і засобів їх реалізації. Водночас кожна група методів має специфічні особливості, власні форми вияву і межі застосування.

Методи менеджменту покликані забеспечити високу ефективність діяльності колективу, злагоджену роботу, сприяти максимальній мобілізації творчої активності кожного його члена, забеспечити своєчасну і дієву ліквідацію відхилень від накресленої програми дій. Це відрізняє методи менеджменту від технічних і технологічних методів управління, які використовуються в процесі вирішення виробничо-господарських завдань.

Методи менеджменту є засобом практичної реалізації вимог об'єктивних економічних законів розвитку суспільства і відповідних їм закономірностей і принципів менеджменту. Вони багатогранні, неперервно розвиваються і удосконалюються на основі критичного аналізу практики і експериментів.Методів менеджменту є дуже багато, але їх всіх можна класифікувати такі три групи:

  • економічні;

  • організаційно-розпорядчі;

  • соціально-психологічні.

Можливі ознаки класифікації методів менеджменту:

  • за напрямком впливу на керований об'єкт;

  • за способом врахування інтересів працівників;

  • за формою впливу на керований об'єкт;

  • за характером впливу на керований об'єкт.

Методи менеджменту взаємопов'язані, отже цей поділ цілком умовний. Наприклад, техніко-економічний план (екномічний метод) починає впливати на працівників організації після того, як він затверджений наказом директора (розпорядчі методи). При цьому можливі зміни у складі працівників (соціально-психологічні методи), викликані необхідністю виконання цього плану. Тому на практиці застосування конкретного методу має комплексний характер.

Ідентифікація потреб та інтересів дає змогу вибрати той вид впливу на поведінку людей у процесі організації їхньої спільної діяльності, який сприятиме задоволенню цих потреб. Водночас слід зауважити, що ефективність управління персоналом значною мірою залежить від правильності застосування і співвідношення названих методів управління, на що впливають рівень досконалості інституційного середовища, форма власності, специфіка поставлених завдань та інші фактори.

Економічні методи менеджменту реалізуються через об'єктивні економічні закони і інтереси, які властиві конкурентному способу виробництва.

Увага! Слід розрізняти інтереси держави, колективу підприємства і особисті інтереси працівника. Свідоме використання об'єктивних законів і інтересів на основі товарно-грошових відносин на всіх ієрархічних рівнях є основою економічних методів.

Матеріальні інтереси участі людини у виробничих процесах реалізовують економічні методи менеджменту.

Економічні методи менеджменту –це система економічних важелів і заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на керовані об'єкти з метою досягнення поставленої мети і забеспечення єдності інтересів суспільства, підприємства та окремих працівників.

Сукупність прийомів і способів, що забеспечують використання об'єктивних економічних законів і інтересів у діяльності організації на основі товарно-грошових відносин з метою досягнення її цілей, називається економічними методами менеджменту. Ці методи дають змогу впливати на поведінку об'єктів управління на різних рівнях – від індивіда до держави. Так, держава щодо підприємства використовує такі важелі, як політика заробітної плати, податки, кредити, а також система пільг, економічні санкції тощо. Підприємство, забеспечуючи єдність особистих особистих і колективних інтересів, впливає на процес виробництва за допомогою планових показників, форм і систем оплати праці, економічних санкцій; організації внутрігосподарського розрахунку тощо.

Однак економічні методи управління є методами непрямої дії, тобто не змушують об'єкт управління діяти обов'язково і однозначно. Тому часто їх використання не сприяє досягненню бажаного результату.зумовлено це неадекватністю системи еконмічних стимулів тому результату (винагороді), який буде отриманий об'єктом управління, якщо він діятиме всупереч керуючому впливу. Так, при здійсненні комерційної діяльності винагородою виступає, поряд з іншими аспектами , прибуток. І, за логікою, керуючий фірмою повинен прагнути максимізувати його.

Однак декларування великих прибутків вимагає сплати і великих податків, що перешкоджатиме накопиченню коштів для розвитку бізнесу. Тому досвідчений менеджер відшукує фінансові технології, щоб мінімізувати податки. Пошук іде в напрямі збільшення розміру витрат за різними статтями, величину якмх перевірити не просто. І хоча працівники чинної податкової системи стверджують, що річ не у великих податках,вони, мовляв, не більші ніж у інших країнах з ринковою економікою , а річ у ментальності українців, яка просто підштовхує їх обходити закони, все ж очевидно, що такі економічні важелі скоріше демотивують, аніж сприяють економічному зростанню.


 
 

Цікаве

Загрузка...