WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства - Курсова робота

Фінансовий менеджмент ЗЕД підприємства - Курсова робота

Господарські зв'язки – Підприємство має проводити аналіз відносин з постачальниками, посередниками, кредитно-фінансовими установами, які і є елементами зовнішнього оточення. На ЗАТ "ТаланПром" склалася тенденція до тривалих та стійких, але недешевих відносин з вищеназваними суб'єктами, ці відносини необхідно переглянути, так, як аналогічну сировину можливо придбати в інших постачальників за цінами нижчими та вигіднішими умовами, що призведе до зменшення собівартості продукції, що мультиплікативно призведе до збільшення ефективності ЗЕД підприємства.

Конкуренти – Для аналізу дій конкурентів подається така інформація: позиція конкуруючих фірм на ринку; характер продукції, що випускається; види та характер сервісних послуг, що пропонуються конкурентами; практика рекламної діяльності та форми стимулювання збуту; практика товаропросування; маркетингова діяльність ; фінансовий стан фірми-конкурента; кількісні показники діяльності; комерційні умови угод, які укладаються конкурентами.

Наука і техніка- є тією силою, що може призвести до згорання неперспективної області діяльності підприємства, оскільки це не відповідає прогресивним напрямкам розвитку НТП. За останній звітний період було отримано кредит на впровадження найновішого обладнання для виробництва продукції та переробки залишків. Введенно в експлуатацію комплекс турбінного пресування, що збільшує ефективність виробництва на 135%. Але існує необхідність ввести аналогічний комплекс в інші сфери діяльності підприємства, так як дане устаткування окупиться чи не за 4-5 циклів виробництва.

Податкова система- це сукупність передбачених податковим законодавством загальнодержавних та місцевих податків і зборів, принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни, скасування, обчислення та сплати.ЗЕ збори мають чинемалий вплив на формування ЗЕ ціни продукції закордоном, а саме збільшують вартість продукції. Тому існує нагальна потреба знизити ЗЕ збори та податки. Шляхом вдосконалення та спрощення даної сфери є не повністю цільне транспортування продукції а експортування продукції частками, як складових компонентів, а вже збір, склеювання виконувати в країні призначення.

Необхідно звернути увагу на чітке управління витрат на комісійні винагороди, брокерські послуги, страхові витрати та інше. Існує чітка нагальна потреба потреба створення особистого брокерського центре, що зменшить собівартість продукції в ЗЕД. Також можливо доставка продукції кожному замовнику не окремим транспортним засобом кожному, а одним ТЗ декільком замовникам. [17,ст.414-416].

ВИСНОВОК

Організація ЗЕД, а тим паче фінансовий менеджмент ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає уважного опрацювання таких питань як коньюктура ринку, потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна адекватна до умов його роботи структура управління. Слово "структура" означає каркас, основу. Будь-яке підприємство має відповідний каркас, що пов'язує всі його підрозділи, служби, органи.

Організаційно-виробнича структура відображає побудову системи, якою управляють, структура управління - системи, яка управляє, а організаційна структура підприємства - побудову і взаємозв'язок обидвох даних систем.

Таким чином, структура управління ЗЕД відображає побудову системи управління в даній сфері, тобто органи, служби, апарат, що здійснює управління ЗЕД. Апарат управління будується з урахуванням необхідного оновлення ланок (по горизонталі) і ступенів чи рівнів управління (по вертикалі). Ланка управління - це структурний підрозділ чи окремі спеціалісти, що виконують відповідні функції управління.

Організаційна структура управління ЗЕД як складова частина внутріфірмового управління визначається, насамперед, загальною стратегією підприємства, а також стратегією ЗЕД як її складової. Загальноприйнято вважати стратегію засобом виживання фірми шляхом адаптування до середовища, а структуру - конструкцією, що її підтримує. Ланки ланцюга "середовище - стратегія - структура" взаємопов'язані і взаємозумовлені. Якщо вони не відповідають одне одному, то під загрозу ставиться саме існування фірми.

Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. ЇЇ мета - максималізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної участі в міжнародному підприємництві. Організаційна структура управління ЗЕД, як і внутріфірмового управління, повинна постійно розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі і сфері управління. Її форми і методи не можуть залишатися незмінними.

Перед підприємствами - суб'єктами ЗЕД завжди стоять два важливих питання:

1. Як сформувати найбільш сприйнятливу і ефективну оргструктуру управління?

2. Як керувати нею, щоб досягти поставленої мети? На формування організаційної структури управління ЗЕД значний вплив здійснюють такі фактори:

- розмір фірми;

- значення і характер зарубіжної діяльності;

- ступінь диверсифікації і складність продукції, що випускається;

- характер експортної і виробленої на іноземних підприємствах продукції;

- специфіка ринків приймаючих країн і рівень конкуренції на них та ін.

Організаційні форми управління ЗЕД на виробничих підприємствах в Україні багато в чому індивідуалізовані. Разом з тим можна виділити деякі загальні риси.

Отож, фінансовий менеджмент ЗЕД на даному підприємстві знаходиться на високому рівні, так, як постійно відбувається пролонгація зовнішнього та внутрішнього середовища, відбуваються постійні контакти з альтернативними замовниками продукції, чітко аналізується ЗЕД, ЗЕК, прослідковується тенденція до нарощування ЗЕ потужності

Використана література

 1. Закон України "Про власність".

 2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

 3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,2007 - 448с.

 4. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічноїдіяльності .К. Фінансист, 2006 - 634с.

 5. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

 6. підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2004. - 172с.

 7. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 671 с.

 8. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .

 9. Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2007. - 544с.

 10. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 448с.

 11. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2007. - 304с.

 12. Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 392с.

 13. Кириченко О.А. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. - 1997. - № 7.

 14. Внешнеторговые сделки / Сост.: И.С. Гринько. - Сумы, 1994.

 15. Потапув В.М. Проблемні перспективи розвитку ЗЕД України // Економічні новини. -2008 - №4.

 16. Виробленко О.О. ЗЕД України та її лобіювання в ЄС // Вісник України.-2007-№5.

 17. Добродух П. С. Альтернативні моделі розвитку України в ЗЕ середовищі // Факти. -2007.-№12

 18. Вілімець А.М. Конспект лекцій / Фінансовий аналіз. -2008. 43с.


 
 

Цікаве

Загрузка...