WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Діагностика управління організацією (науковий реферат) - Реферат

Діагностика управління організацією (науковий реферат) - Реферат

використанням методів комплексного економічного аналізу, бальних оцінок тощо.
Під експертною діагностикою розуміють засоби діагнозу, засновані на узагальненні оцінок і інформації, даної експертами. Експертна діагностика будується на інформації, яку отримують з метою діагнозу контактними методами за допомогою проведення спеціальних експертних опитувань. У цій діагностиці використовується велика кількість прийомів та методів експертних оцінок, спеціальних коефіцієнтів і показників порівняльної економічної ефективності тощо.
Лінійне програмування - математичний прийом, який використовується для визначення кращої комбінації ресурсів і дій, необхідних для досягнення оптимального результату. Він дозволяє оптимізувати той чи інший процес, збільшувати прибуток, ефективно використовувати ресурси і час. Щоб використовувати цей прийом, менеджер повинен кількісно визначити мету - параметр, який буде досліджуватися за допомогою цього прийому, наявні орієнтири і обмеження (ресурси, потужності, час).
Динамічне програмування - метод, який використовується для вирішення задач управління визначеної структури, коли задача з п-змінними подається як багатоступеневий процес прийняття рішень. На кожному етапі визначаються екстремум функції тільки від однієї змінної. У цьому випадку дослідження проходить в три етапи:
o побудова математичної моделі. Діагностика на моделі являє собою процес отримання інформації про об'єкт, що діагностується за допомогою модельних імітацій:
o вирішення управлінської задачі;
o аналіз і узагальнення отриманих результатів.
Можливість використання різних методів діагностики дає змогу отримати комплекс принципово нових даних стосовно об'єкта, шо діагностується, предмета, явища, процесу і зробити відповідні висновки щодо його економічного і соціального розвитку.
Соціально-економічний розвиток будь-якого суспільства визначається такими характеристиками: економічним устроєм, способом виробництва, політичним режимом; менталітетом, способом життя.
Розглянемо таке явище, як криза, що відноситься до першої характеристики. Криза є однією з чотирьох фаз циклу розвитку економічних систем і характеризується такими ознаками: скороченням обсягів виробництва; падінням зайнятості населення; інфляцією; зниженням рівня добробуту населення.
Ознаки наступної фази - депресії: мінімальний обсяг виробництва; відсутність зростання цін; низький рівень життя людей. Після депресії настає пожвавлення - це зростання обсягів виробництва; Зростання зайнятості населення і його доходів. Остання фаза циклу - підйом - це відносна відсутність безробіття; повне завантаження виробничих потужностей; перевищення рівня внутрішнього валового продукту до початку циклу; підвищення рівня життя людей.
При діагностиці ведеться дослідження не статичного стану об'єкта, а його розвитку в часі. Якщо об'єктом діагностики є економіка держави, критеріями діагнозу є макроекономічні показники, якщо галузь, то основні техніко-економічні показники цієї системи, що приймаються в бухгалтерському обліку.
Основна інформація, необхідна для одержання висновку про об'єкти, узагальнюється за двома основними блоками: вплив факторів, що стабілізують систему; динамічні властивості системи і масштаби їх виявлення.
Дослідження цих інформаційних блоків за допомогою засобів і методів діагностики дозволяє отримувати необхідні дані про стан і перспективи розвитку об'єкта. Достовірна інформація є запорукою правильного діагнозу стану економічного об'єкта. Для дослідження стану будь-якого об'єкта інформація береться з офіційних джерел, наданих органами державної статистики.
Статистичні організації проводять масове науково-організоване спостереження, за допомогою якого отримують первинну інформацію про параметри об'єкта, що діагностується. У даному випадку такою інформацією є звітність про діяльність окремих підприємств (організації), дані про зайнятість, кількість і розподіл трудових ресурсів. Масове статистичне спостереження - це облік максимально можливого числа усіх вхідних у галузь дослідження одиниць. Це вихідний матеріал для статистичних узагальнень та висновків про досліджуваний об'єкт. Одержання даних про досить велике число одиниць дає можливість звільнитися від впливу випадкових причин та встановити характерні риси об'єкта, що діагностується.
З формальної точки зору, вся отримана інформація про об'єкт, який нас цікавить, проходить три стадії роботи із нею: групування та узагальнення, обробка матеріалу, аналіз. При проходженні цієї стадії інформація з діагностики піддається методам статистичної обробки, але попередньо здійснюється якісний аналіз параметрів об'єктів, що діагностуються. Це необхідно для постановки діагнозу, тому що в будь-якому об'єкті відбуваються не тільки кількісні, але і якісні зміни.
На першій стадії роботи з інформацією здійснюються її збір і групування методом класичного аналізу. Визначається належність тієї чи іншої інформації до конкретної групи чи підгрупи, класу за принципом подібності та однорідності. Отримані результати оформляються у вигляді аналітичних матриць. Ця процедура дозволяє виявити порівнювані між собою об'єкти та особливості їхнього розвитку. Потім отримані дані узагальнюються.
На стадії обробки матеріалу здійснюються розрахунок індексів і визначення синтетичних показників для оцінки стану об'єкта, що діагностується, а також тенденцій і закономірностей його розвитку.
Заключна стадія (аналіз інформації) необхідна для одержання висновків про стан об'єкта, що діагностується. Вони можуть надаватися у формі тексту і доповнюватися графіками, таблицями, діаграмами та іншим ілюстративним матеріалом.
Усі стадії діагностики тісно пов'язані між собою, недоліки, що виникають в одній з них, відображаються на дослідженні в цілому.
Результати діагностики викладаються в такій послідовності:
1. Визначення загальної тенденціїекономічного (соціального, політичного) розвитку об'єкта.
2. Розподіл процесу розвитку об'єкта, шо діагностується на стадії, і визначення, на якій з них знаходиться об'єкт.
3. Подання прогнозу розвитку об'єкта.
Порушення загальної тенденції економічного та соціального розвитку об'єкта, непрогнозовані зміни в ресурсному потенціалі або конкурентній позиції об'єкта свідчать про необхідність коригування прогнозу розвитку об'єкта. Своєчасне внесення уточнень та доповнень у прогноз його розвитку є запорукою успішного функціонування підприємств та досягнення по-ставлених стпатегічних цілей.
Використана література.
1. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А., Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства.- Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003.- 144с.
2. Ротштейн Олександр Петрович, Ракитянська Ганна Борисівна Діагностика на базі нечітких відношень в умовах невизначеності.- Вінниця: Універсум, 2006.- 276с.
3. Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: "Світ", 1999.
4. Веснин В.Р. Менеджмент для всех. - М.: "Знание", 2004.
5. Мескон М.Х. Основы менеджмента. - М.: 2005
6. Герчикова И.Н. Менеджмент. - М.: "Юнити",2004
7. Мескон М.Х. Альберт М. Хэдоури Ф. Основы менеджмента. -М.: "Дело", 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...