WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Поняття конкуренції в економічній науці - Реферат

Поняття конкуренції в економічній науці - Реферат

прокладають нові шляхи, здійснюють нові комбінації ресурсів. На думку Й. Шумпетера, задача підприємця - здійс-нювати реалізацію нововведень, боротися з рутиною, не робити те, що роблять інші, стати "творчим руйнівником". Тоді він може виграти в конкурентній боротьбі, витиснивши з ринку тих підприємців, які користуються застарілими технологіями чи випускають продукцію, що не користується попитом.
Інший австрійський економіст і політичний філософ -Ф. Фон Хайек розглядав конкуренцію ще ширше, розуміючи її як "процедуру відкриття". На його думку, підприємцю важливо, орієнтуючись на підвищення чи зниження цін на ресурси та вироблені з їх допомогою блага, зрозуміти, в якому напрямку потрібно діяти, що, як і для кого виробляти. На ринку тільки завдяки цінам і конкуренції таємне стає явним. Тільки "процедура" конкуренції "відкриває", які ресурси, і в якій кількості необхідно використовувати, що, скільки, де і кому продавати.
Говорячи про елементи ринкового механізму, треба мати на увазі, що споживач і виробник повинні мати економічну свободу.
Ринкова система створює свободу економічного вибору, кожний вправі виробляти та продавати свій товар. У результаті виникає економічне змагання, боротьба, іменована конкуренцією.
Конкуренція - це боротьба незалежних економічних суб'єктів за обмежені економічні ресурси. Це економічний процес взаємодії, взаємозв'язку та боротьби між діючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задовольняючи різні потреби покупців. На світовому ринку постійно існує гостра конкуренція товаровиробників [48]. Для успішної діяльності на зовнішніх ринках необхідним є суттєве підвищення конкурентоспроможності пропонованих вітчизняних товарів. При імпорті використання конкуренції іноземних продавців дає змогу досягати більш вигідних умов закупівель.
Однак поняття конкуренції настільки багатозначне, що воно не охоплюється будь-яким універсальним визначенням. Це і спосіб господарювання, і такий спосіб існування капіталу, коли один капітал суперничає з іншим капіталом. В конкуренції вбачається як головна суттєва риса, властивість товарного виробництва, так і спосіб розвитку. Крім того, конкуренція виступає в ролі стихійного регулятора суспільного виробництва.
Наслідком конкуренції є, з одного боку, загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого - підвищення ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція відноситься до неконтрольованих факторів, які впливають на діяльність організацій і які не можуть управлятися організацією.
Конкуренція - це суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. Таке зіткнення є неминучим і породжується об'єктивними умовами:
повною господарською відокремленістю кожного суб'єкта ринку;
його повною залежністю від господарської кон'юнктури; протиборством з іншими претендентами за невеликий доход [67].
Як і будь-яке явище, конкуренція має свої позитивні та негативні сторони.
Позитивні сторони конкуренції:
- змушує постійно шукати та використовувати у виробництві нові можливості;
- вимагає вдосконалювати техніку та технології;
- стимулює підвищення якості товару;
- змушує знижувати витрати (ціни);
-вимагає від постачальників товарів (продавців) знижувати ціни на товар, що пропонується;
- орієнтує на асортимент товарів підвищеного попиту;
- підвищує якість продукції (клієнт завжди правий);
- вводить нові форми управління.
Негативні сторони конкуренції:
- при конкуренції спостерігається нещадність і жорстокість по відношенню до невдахи;
- численність "жертв" у виді банкрутств і безробіття.
Конкуренція сприяє вирівнюванню індивідуальних вартостей
і, відповідно, диференціації розмірів прибутку на основі розходжень у продуктивності праці, в управлінні виробництвом. У міжгалузевому аспекті конкуренція, до того ж, формує середню норму прибутку, веде до переливу капіталу на користь найбільш необхідних у суспільному відношенні виробництв. При цьому зрозуміло, що вона виявляє найсильніших.
Важливу роль у ринкових відносинах відіграє конкурентосп-роможність товару. Під конкурентоспроможністю товару розуміють його перевагу на ринку, що сприяє успішному збуту. Однак це загальне поняття розкривається через систему показників.
Перша група показників - якість товару. Вона складається з технічного рівня товару та корисності його для споживача через його функціональні, соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості.
Друга група - сумарні витрати споживача, що враховують ціну виробу та витрати на його експлуатацію протягом усього терміну служби.
На конкурентоспроможність товару впливають такі фактори:
а) при виробництві:
- продуктивність праці;
- рівень оподатковування;
- впровадження науково-технічних розробок;
- розміри прибутку підприємства;
- величина оплати праці;
б) при його споживанні:
- продажна ціна товару;
- якість;
- новизна;
- післяпродажне обслуговування;
- рівень передпродажної підготовки.
Таким чином, конкурентоспроможність - це характеристика товару, що відображає його відмінність від аналогічного конкурентного товару як за ступенем відповідності конкретній потребі, так і за витратами на її задоволення.
Конкуренція щоразу спонукає підприємство "налагоджувати" виробництво на задоволення попиту, а через нього - на наявні потреби, високу якість, створення нових конкурентоспроможних товарів. Завдяки конкуренції створюється могутня альтернатива монополізації в сфері економіки, яка, як показує світовий досвід, призводить до застою в науково-технічному прогресі, бюрократизації управління народним господарством.
Література
1. АлешинД. Роль зкспорта вооружений во внешней торговле // Зкспорт обмч-ньіх вооружений. - 1996. - № 7-8. - С. 36.
2. Акинцев С. Мировой рынок вооружений // Зарубежное военное обозрение. -1997.-№ 7.-С. 10.
3. Андрийчук В.Г. Для інтеграції в систему світогосподарських відносин // Політика і час. - 2000. - № 4. - С. 25.
4. Антипина О. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 1998. -№ 5. -С. 48-59.
5. Арзумапян Г, Гончаренко С. Зкономическое сотрудничество в Черноморском регионе и интеграция инновационньїх технологий // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 4. - С. 96-100.
6. Бепдерский Е. Реалии мирохозяйственньїх процессови место в них Украинм // Зкономика Украинм. - 2000. - № 1. - С. 30.
7. Білорус ОТ. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К.: НАН України, 1998. -416 с.
8. Болотин Б. Мировая зкономика за 100 лет: статистика // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 9. - С. 23.
9. БуглайВ.Б., ЛженцевН.Н. Международньїе зкономические отношєния. - М.: Маркетинг, 1998.- 153 с.
10. Булатов Т. Мировая зкономика. - М., 2001. - 734 с.
11. Бункипа М.К., Семенов В.А. Макрозкономика: Учебное пособие. - М.: Зльф К-пресе, 1995.-242 с.
12. Вісник Національного банку України. - № 7. - 2000. - С. 41.
13. Гнибиденко Н. Проблеми трудовой миграции в Украине и их решение // Еко-номіка України. - 2001. - № 4. - С. 19-22.
14. Григорьевич Н. Трудовме ресурси и их использование в Украине // Информа-ционньїй бюллетень Государственного Комитета статистики Украинм. - 1999. №10-12.-С. 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...