WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Основи формування міжнародної вартості - Реферат

Основи формування міжнародної вартості - Реферат

торгівлі в західній академічній науці знайшли відображення в так званій неокласичній концепції "порівняльних переваг". Відповідно до цієї концепції найбільш оптимальним для зовнішньоторговельної стратегії будь-якої країни визнається фритредерство (хоча і з допущенням у деяких ситуаціях протекціоністських і напівпротекціоністських заходів). Концепція "порівняльних переваг" виступає в двох варіантах - теорії "порівняльних витрат" Рікардо-Торренса-Міля та теорії "відносного достатку одного з факторів виробництва" Хекшера-Оліна-Самуельсона.
У першій теорії основою зовнішньої торгівлі є відносна різниця в продуктивності праці між країнами. Держава, що виробляє свої товари з більшими витратами, ніж її торговий партнер, повинна починати експортну спеціалізацію з товару, у виробництві якого різниця в продуктивності праці найменша. Імпорт цієї держави, навпаки, повинний починатися з товарів, вироблених тут з найбільшою різницею у витратах.
У моделі Хекшера-Оліна основою зовнішньоторговельної спеціалізації країн служать розходження не в умовах, а у факторах виробництва. Критерії ранжирування експортованих товарів у цій моделі - капіталомісткість і трудомісткість товарів. Країна, більш багата працею (порівняно до капіталу), буде експортувати "відносно більш трудомісткий товар". Країна з відносно великим капіталом, навпаки, починає спеціалізацію й експорт капіталомістких товарів. Ключовим у моделі Хекшер-Оліна є поняття "відносний достаток фактора виробництва", що трактується не як їх фізична кількість, а як співвідношення цін на фактори виробництва. Якщо в країні А праця відносно дешевша порівняно до капіталу, ніж у країні Б, то країна А вважається багатою працею, та навпаки.
У післявоєнний період на Заході було проведено чимало досліджень, що мали на меті статистичну перевірку обох варіантів концепції "порівняльної переваги". Результати подібних робіт були досить суперечливі, що втім, часто пояснювалося надмірною абстрактністю обох варіантів даної концепції, недостатнім урахуванням багатьох факторів міжнародної торгівлі.
В останні десятиліття в число "не врахованих" факторів потрапила все більш зростаюча роль у світовій торгівлі великих компаній, особливо транснаціональних (ТНК). Нова роль подібних компаній не могла не привести до виникнення нових серйозних особливостей у формуванні цієї торгівлі й її ціноутворення. У свою чергу, це обумовило появу нових підходів у трактуванні проблем міжнародної торгівлі в західній економічній теорії.
Були розроблені теоретичні положення з метою аналізу зовнішньої торгівлі не з позиції постулатів "порівняльних переваг", а з позиції поводження ТНК. Суть нового підходу виразили американські економісти С. Робок і К. Сіммондс: "Нездатність традиційної теорії пояснити та передбачити зростаючу важливість процесу інтернаціоналізації виробництва частково пояснюється неправильною постановкою питання. Теорія торгівлі задає питання: Чому нації торгують? Це некоректне питання. Бізнесмени торгують і у все більших кількостях перевозять товари між країнами, при цьому товари часто не залишають меж однієї фірми. Питання потрібно по-ставити так: Чому товари і послуги передаються між націями? ... При відповіді нам стає ясно, що одиниця, що приймає рішення - це комерційне підприємство, а не нація" [10].
В обґрунтуванні новітніх концепцій зовнішньоторговельної політики, що намагаються об'єднати деякі положення теорії "порівняльних переваг" із зовнішньоторговельною стратегією великих фірм, значну популярність одержали роботи американського економіста М. Портера. Особливістю цих робіт виступає їх прагматичний характер, опора на дослідження матеріалів по зовнішній торгівлі значного числа країн. Вирішальний висновок, зроблений Портером, зовні носить досить тривіальний характер - міжнародна конкурентоспроможність країни визначається насамперед комплексними конкурентними перевагами провідних фірм. Новизна ж до-сліджень Портера - у виявленні вирішальних умов, що формують подібні конкурентні переваги.
За Портером, відповідні умови містять у собі розміри та потреби внутрішнього ринку, наявність у країні необхідних факторів виробництва, рівень і ефективність виробничої та загальноекономічної інфраструктури, розвиток конкурентного середовища, особливо конкуренції між великими фірмами, а також здатність фірм не тільки швидко використовувати наявні сприятливі умови, але й успішно переборювати їх. Так, у ході виробничої діяльності визнається можливим переборювати обмеженість тих чи інших факторів виробництва (наприклад, дефіцит робочої сили - прискореним під-вищенням продуктивності праці; брак земельного простору - більш компактним розміщенням виробництва, мініатюризацією виробів та ін.).
Наявність подібних конкурентних переваг у тих чи інших фірм - за Портером - змушує останні в умовах вузькості внутрішнього ринку та гострої конкуренції шукати зовнішні ринки. Фірма починає орієнтуватися на глобалізацію своєї діяльності, що поширюється на ту чи іншу галузь у масштабі всього світового господарства. Оскільки основним суб'єктом інтернаціоналізації виробництва є ТНК, то вони виступають і основною силою в міжнародній конкурентній боротьбі. Специфіка цієї боротьби залежить, насамперед, від особливостей їх внутрішньокорпоративної діяльності. Типовою для останнього є ситуація, коли в середині гігантських міжнародних концернів відбувається конкуренція між їх внутрішніми філіями, що доповнюється боротьбою на світових ринках з філіями інших концернів. Здійснюючи окремо свою виробничу діяльність, тобто володіючи значною автономією у виробничій сфері, філії міжнародних концернів поєднуються загальним фінансовим управлінням.
У результаті інтернаціоналізації виробництва в середині гігантських ТНК (такимчином у закордонних філіях американських промислових компаній у 1985 р. виготовлено та реалізовано продукції на суму 252 млрд дол, а прямий експорт із США склав 213 млрд дол) обсяг зарубіжного виробництва майже в три рази перевищує обсяг експорту, що приводить до все більшої заміни зовнішньоторговельного обміну міжнародним виробництвом [1].
У міжнародній конкурентній боротьбі між гігантськими мо-нополістичними об'єднаннями в останні 10-15 років спостерігається дія суперечливих тенденцій: з одного боку, посилення цієї боротьби, з іншого, - переплітання інтересів більшості ТНК, зростання кооперації між ними.
Крім перерахованих, у межах світового господарства діють й інші економічні закони та закономірності, насамперед ті, що функціонують у кожній національній державі з розвинутими товарно-грошовими відносинами.
Література:
1. АлешинД. Роль зкспорта вооружений во внешней торговле // Зкспорт обмч-ньіх вооружений. - 1996. - № 7-8. - С. 36.
2. Акинцев С. Мировой рынок вооружений // Зарубежное военное обозрение. -1997.-№ 7.-С. 10.
3. Андрийчук В.Г. Для інтеграції в систему світогосподарських відносин // Політика і час. - 2000. - № 4. - С. 25.
4. Антипина О. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 1998. -№ 5. -С. 48-59.
5. Арзумапян Г, Гончаренко С. Зкономическое сотрудничество в Черноморском регионе и интеграция инновационньїх технологий // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 4. - С. 96-100.
6. Бепдерский Е. Реалии мирохозяйственньїх процессов и место в них Украинм // Зкономика Украинм. - 2000. - № 1. - С. 30.
7. Білорус ОТ. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К.: НАН України, 1998. -416 с.
8. Болотин Б. Мировая зкономика за 100 лет: статистика // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 9. - С. 23.
10. БуглайВ.Б., ЛженцевН.Н. Международньїе зкономические отношєния. - М.: Маркетинг, 1998.- 153 с.
11. Булатов Т. Мировая зкономика. - М., 2001. - 734 с.
12. Бункипа М.К., Семенов В.А. Макрозкономика: Учебное пособие. - М.: Зльф К-пресе, 1995.-242 с.
13. Вісник Національного банку України. - № 7. - 2000. - С. 41.
14. Гнибиденко Н. Проблеми трудовой миграции в Украине и их решение // Економіка України. - 2001. - № 4. - С. 19-22.
15. Григорьевич Н. Трудовме ресурси и их использование в Украине // Информа-ционньїй бюллетень Государственного Комитета статистики Украинм. - 1999. №10-12.-С. 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...