WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Кореляційний аналіз в системі міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат

Кореляційний аналіз в системі міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат

значення "+1", а із зворотним - значення "-1". Дані представлені у вигляді таблиці:
Пара рангів Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів Пара рангів Порядок рангів
AB +1 BF +1 DE -1 FH +1
AC +1 BG -1 DF +1 FI +1
AD +1 BH +1 DG +1 FJ +1
AE +1 BI +1 DH +1 GH +1
AF +1 BJ -1 DI +1 GI +1
AG +1 CD -1 DJ +1 GJ +1
AH -1 CE +1 EF +1 HI -1
AI -1 CF +1 EG +1 HJ +1
AJ +1 CG +1 EH +1 IJ +1
BC +1 CH +1 EI +1
BD +1 CI +1 EJ +1
BE +1 CJ +1 FG +1
За даними таблиці:
Р = 38 (кількість пар рангів з прямим порядком);
Q = 7 (кількість пар рангів з зворотним порядком);
n =10 (загальна кількість рангів);
S = P-Q= 38-7=31
Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує сильний позитивний зв'язок (при збільшення X значення Y також збільшується).
Метод №2: для визначення Р треба підрахувати кількість пар рангів по ряду У={1, 4, 2, 3, 7, 6, 5, 9, 10, 8}, що мають прямий зв'язок. Так для першого елементу ряду "1", прямий порядок утворюють всі дев'ять елементів, що знаходяться праворуч від неї. Для "1" таких елементів - 9, для "4" таких елементів - 6, для "2" таких елементів - 7, для "3" таких елементів - 6, для "7" таких елементів - 3, для "6" таких елементів - 3, для "5" таких елементів - 3, для "9" таких елементів - 1, для "10" таких елементів - 0, відповідно Р=9+6+7+6+3+3+3+1+0=38, і
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для даного прикладу дорівнює .
Приклад 4.4.: перевіряється статистична гіпотеза про існування кореляційного зв'язку між валовим внутрішнім продуктом на душу населення та народжуваністю на 1000 одиниць населення. В якості прикладу обрано 15 європейських країн.
Як нульова гіпотеза приймається: Њ0 ="існує позитивний зв'язок" , як альтернативна: Њ1="зв'язку немає".
Нехай величина X це - "ВВП на душу населення (дол. США)", а величина У це - "Народжуваність на 1000 од. нас.".
Властивість X та У визначаються за інтервальною (кількісною) шкалою відповідно приймають природні значення..
Розподіл випадкових величин X та У поданий у вигляді таблиці:
№ Країна ВВП на душу населення (дол. США) Народжуваність на 1000 од. нас.
Х У
1 Люксембург 36400 12.25
2 Данія 25500 11.96
3 Бельгія 25300 10.74
4 Австрія 25000 9.9
5 Нідерланди 24400 11.85
6 Німеччина 23400 9.35
7 Іспанія 18000 9.26
8 Греція 17200 9.83
9 Чехія 12900 9.1
10 Угорщина 11200 9.26
11 Естонія 10000 8.7
12 Білорусь 7500 9.27
13 Литва 7300 9.77
14 Латвія 7200 7.8
15 Болгарія 3000 8.06
За даними таблиці:
Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує сильний позитивний зв'язок (при збільшення X значення Y також збільшується).
Приклад 4.5.: перевіряється статистична гіпотеза про існування кореляційного зв'язку між валовим внутрішнім продуктом на душу населення та членством країни в Європейському Союзі. В якості прикладу обрано 15 європейських країн.
Як нульова гіпотеза приймається: Њ0 ="існує позитивний зв'язок" , як альтернативна: Њ1="зв'язку немає".
Нехай величина X це - "ВВП на душу населення (дол. США)", а величина У це - "Членство в ЄС".
Властивість X визначається за інтервальною (кількісною) шкалою, відповідно X i приймає природні значення.
Властивість У визначається за номінальною шкалою з варіантами відповідей "Так" і "Ні", відповідно Yi приймає значення 1 та 0.
Розподіл випадкових величин X та У поданий у вигляді таблиці:
№ Країна ВВП на душу населення (дол. США) Членство в ЄС
Х У
1 Люксембург 36400 1
2 Данія 25500 1
3 Бельгія 25300 1
4 Австрія 25000 1
5 Нідерланди 24400 1
6 Німеччина 23400 1
7 Іспанія 18000 1
8 Греція 17200 1
9 Чехія 12900 0
10 Угорщина 11200 0
11 Естонія 10000 0
12 Білорусь 7500 0
13 Литва 7300 0
14 Латвія 7200 0
15 Болгарія 3000 0
За даними таблиці:
=(36400+25500+25300+25000+24400+23400+18000+17200)/8=24400
= (12900+11200+10000+7500+7300+7200+3000)/7=8442.86
x= 9464.43 (стандартне відхилення n значень по X);
= 8 (число об'єктів, що мають одиницю по Y);
=7 (число об'єктів, що мають нуль по Y);
R=0.87
Гіпотеза Њ0 підтвердилась: між величинами X і Y існує сильний позитивний зв'язок (при збільшення X значення Y також збільшується).
5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ.
1. Запропонувати та самостійно проаналізувати систему в галузі міжнародних відносин.
2. Використовуючи методи кореляційного аналізу перевірити наявність та силу зв'язку між досліджуваними величинами, дослідження проводити за схемою типового завдання (Приклад 4.1- 4.5.).
6. ПИТАННЯ ДОПУСКУ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Охарактеризувати типи шкал, що використовуються для вимірювання випадкових величин в системі.
2. Охарактеризувати основні етапи кореляційного аналізу.
3. Охарактеризувати коефіцієнт кореляції, та його показники.
4. Охарактеризувати поняття множинної кореляції.
5. Охарактеризувати поняття приватної кореляції.
6. Визначити коефіцієнт кореляції, що використовується для номінальних величин.
7. Визначити коефіцієнт кореляції, що використовується якщо одна із змінних вимірюється за номінальною, а інша - за кількісною шкалою.
8. Визначити для яких величин застосовується коефіцієнт кореляції Спірмена.
9. Визначити для яких величин застосовується коефіцієнт кореляції Кендела.
10. Визначити для яких величин застосовується коефіцієнт кореляції Пірсона.
7. ПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Обґрунтувати вибір системи для виконання індивідуального завдання.
2. Визначити ціль та задачу дослідження проведеного в індивідуальному завданні.
3. Охарактеризувати запропоновану систему за основними характеристиками.
4. Обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки в системи, що досліджувалась в індивідуальному завданні.
5. Обґрунтувати вибір змінних величин, що обрано для дослідження проведеного в індивідуальному завданні.
6. Проаналізувати дослідження залежностейкореляції від вибору шкали вимірювання.
7. Порівняти отримані в індивідуальному завдані числові показники коефіцієнтів кореляції, обґрунтувати їх розбіжності.
8. Визначити обмеження застосування кореляційного аналізу.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1. Гондюл В.П., Добржанська О.Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.:ІМВ, 2003.- 57 с.
2. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в Ехсеl. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.
3. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере/ под ред. В.Э. Фигурнова - М.: Инфра-М, 1998. - 528с.
4. Циба В.Т. Математичні основи соціальних досліджень: кваліметричний підхід. - К.:МАУП, 2002. - 248 с.
5. Томенко М., Бадешко Л., Гребельник В. Гребельник О., Грицяк І., Міхеєнко Ю., Палій О. Парахонський Б., Погарський Я., Томенко В. Абетка Української політики. - К.: Смолоскип, - 2002. - 368.
6. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. - СПб.: Питер, 2001. - 656 с.
7. Казиев В.М. Введение в системный анализ и моделирование. ИМОАС, 2001. - 115 с.
8. Корнилов Г.И. Основы теории систем и системного анализа. Кривой Рог.: Институт делового администрирования, 1996. - 76 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...